Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

                                                           Załącznik nr 7

 

   

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM OCENIANIA 

 

Obowiązujący w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie

 

od 01.09.2015 r.

 


 

   Wewnątrzszkolny system oceniana opracowano na podstawie:

1.Rozdziału 3a –Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach

    Publicznych- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2014 r.

    Nr 256, poz.2572, z późn.zm).

2. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,

3. Programu Wychowawczego  Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie.

4. Opinii Rady  Rodziców na zebraniu w dniu  10.06. 2015  r.

5. Opinii uczniów zasięgniętych  na godzinach wychowawczych, obserwacji i wniosków

    nauczycieli. 

§ 1.

 

Akt oceny jest zjawiskiem ogólnym i obejmuje ocenianie:

 1. osiągnięć edukacyjnych ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

      ujętych w szkolnym planie nauczania

 1. zachowania ucznia.

§ 2.

1.Rok szkolny dzieli się na dwa, w miarę równe półrocza.

2.Podziału roku szkolnego na półrocza, dokonuje  corocznie Dyrektor szkoły

    po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 3.Na koniec pierwszego półrocza wystawia się półroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych

     i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania.

4. Na koniec drugiego półrocza wystawia się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

     edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania oraz roczne klasyfikacyjne

     oceny zachowania.

ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO  SYSTEMU  OCENIANIA

§ 3.

Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w  Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie

     Ocenianie wewnątrz szkolne polega na:

 1. rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do :

 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

  b) wymagań wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. ocenianie bieżące, ustalenie śródrocznych i rocznych oraz końcowych ocen  klasyfikacyjnych

            z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania

           oraz zachowania według skali i w formach przyjętych   w szkole,

 2. ustalenie kryteriów oceniania  zachowania

 3.   przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych

 4. przeprowadzaniu egzaminów poprawkowych

 5. określenie warunków  i trybu uzyskania  wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z planu nauczania oraz oceny zachowania

 6. określenie warunków  i sposobu przekazywania rodzicom/ prawnym opiekunom informacji        o postępach i trudnościach ucznia w nauce

   

  Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

 2. udzielenie pomocy uczniowi w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć

 3. udzielanie wskazówek  samodzielnego planowania swojego rozwoju,

 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 5. dostarczenie rodzicom/ prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach,

  trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 7. stworzenie podstaw do budowy przedmiotowych systemów oceniania,

 8. ewaluacja i modyfikowanie  systemu.

  4.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (miesiąc wrzesień) informują uczniów

       oraz rodziców/ prawnych opiekunów o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

  wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

               z zajęć edukacyjnych

  5.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (miesiąc wrzesień) informuje uczniów

  oraz ich  rodziców/ prawnych opiekunów o:

  1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania

  2)  warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej  klasyfikacyjnej  oceny

           zachowania,

  6.  Nauczyciel prowadzący zajęcia opracowuje kryteria oceniania dla swojego przedmiotu,

        które stanowią załączniki do regulaminu i zgodnie z nimi ocenia uczniów.

  7.  Oceny ucznia dokonuje nauczyciel przedmiotu.

       Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  a) bieżące, które informuje o jego osiągnięciach edukacyjnych poprzez wskazanie, co robi dobrze,

              co i jak wymaga poprawy, jak powinien dalej się uczyć
  b) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne i końcowe.

  8.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

  9.   Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

         Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego (złożony u Dyrektora szkoły), do7 dni

         od wystawienia oceny,  nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę pisemnie w ciągu 5 dni

         od wpływu wniosku  i przekazują ją Dyrektorowi.

  10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/ prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione

         kontrolne, sprawdzające  prace pisemne  są im udostępnione w szkole w okresie do końca roku

         szkolnego, w którym były wystawione.

  11.W terminie 7 dni od wystawienia oceny, na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych  

       opiekunów, złożony do Dyrektora szkoły, dotyczący  dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego,

        egzaminu  poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia, jest ona

        udostępniana  wnioskodawcy.

  12.Nauczyciel jest zobowiązany:

          1) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych zgodnie z potrzebami

             rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi ucznia

          2)dostosować wymagania edukacyjne,  w stosunku do indywidualnych potrzeb rozwojowych

             i edukacyjnych  oraz możliwości  psychofizycznych  ucznia:

       a)posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia.

           oraz ustaleń zawartych   indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym nauczania

      b) posiadającemu orzeczenie  o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia

      c) posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

          o   trudnościach w uczeniu się , wskazującą na potrzebę dostosowania

       d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii , który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną

          w szkole

        e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia

           określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego

  13.Każdy nauczyciel jest zobowiązany opracować odrębne  kryteria  oceniania dla  uczniów,

        których  uczy, posiadających opinię lub orzeczenie  poradni.

  14.Przy ustalaniu oceny :

        1)z wychowania fizycznego, zajęć  technicznych , muzyki plastyki oraz zajęć

         artystycznych należy w szczególności   brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

         w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tych zajęć,

       2) z wychowania fizycznego  także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność

            w   działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

  15.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony:

      1) z określonych ćwiczeń fizycznych  na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii 

          lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania  przez ucznia tych ćwiczeń wydanej

          przez lekarza na czas określony w tej opinii

    2)z zajęć wychowania  fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na podstawie opinii

         lekarza o braku możliwości    uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas 

        określony w tej opinii.

  16.W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast

             oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

  17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców / prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii

         poradni psychologiczno- pedagogicznej, poradni specjalistycznej , zwalnia ucznia z wadą słuchu

          lub głęboka dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego z zastrzeżeniem pkt. 18.

        Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu nauczania.

  18. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

       albo indywidualnego nauczania , zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić

       na podstawie tego orzeczenia.

  19. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji nauczania

        zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

   

  § 4.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

            ucznia  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

            i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania,

           według skali   określonej w statucie szkoły.

 2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

        lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych

         określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu

         edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania

          ucznia i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu/lutym w terminie określonym w statucie.

  4.     Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć

           edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia

             jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej

           zachowania.

      Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum, 

          polega na podsumowaniu osiągnięć   edukacyjnych  ucznia w danym roku szkolnym z zajęć

          edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych

           oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w § 7,9,10,12.

      Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

          lub znacznym  na wszystkich etapach edukacyjnych,   polega na podsumowaniu osiągnięć 

          edukacyjnych  ucznia w danym roku szkolnym z zajęć z zajęć edukacyjnych

          określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu

          edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania

           ucznia i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej  nauczyciele

      prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wystawiają w dzienniku lekcyjnym

           przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu z plusem lub minusem

           i wpisują ją kolorem zielonym cyfrą arabską w rubryce przed ocena roczną. 

  7.     Plus przy przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wskazuje

           możliwość uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej  wyższej niż przewidywana, jeśli uczeń

          spełni wymagania określone w pkt. 10.

  8. Informację o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych uczniom przekazują

       nauczyciele w momencie jej ustalania i wpisywania do dziennika zajęć.

  9. Informację o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania,

        wychowawca przekazuje rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia na karcie ocen, na spotkaniach

        organizowanych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

        a uczniom na godzinie wychowawczej, jak również po wystawieniu w dzienniku elektronicznym.

  10.O wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych może ubiegać się

         uczeń, który:

 1. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na danym przedmiocie

 2. usprawiedliwione nieobecności wynikały ze złego stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn, nie były efektem wagarowania 

 3. poprawiał na bieżąco uzyskiwane oceny na wyższe, jeśli nie zadawalały go te, które otrzymywał zgodnie z przedmiotowymi kryteriami i zasadami oceniania

 4. systematycznie mógł być oceniany, gdyż był przygotowany do zajęć zgodnie

             z przedmiotowymi systemami oceniania

 5. w ciągu miesiąca pozostałego do wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, stara się uzyskiwać oceny bieżące zgodne z przedmiotowymi kryteriami oceniania umożliwiającymi wystawienie wyższej oceny rocznej  niż przewidywana

 6. oceny uzyskiwane przez uczniów w ostatnim miesiącu  roku szkolnego, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciel oznacza w dzienniku

              w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania.

  11.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena

         klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt 12 i 14.

  12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna

         roczna ocena klasyfikacyjna z  jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może być zmieniona

         w wyniku egzaminu  poprawkowego, jeśli uczeń spełnia wszystkie warunki przystąpienia

          do takiego egzaminu.

  13.Rodzice są informowani przez wychowawcę o osiągnięciach swoich dzieci na zebraniu klasowym

             ( minimum 3 razy w roku szkolnym ) i otrzymuje do wglądu  dokumentację  opracowaną

           przez nauczycieli   poszczególnych przedmiotów, informacje o postępach i brakach z danego

            przedmiotu, stymulację do dalszego rozwoju ucznia.

    14.Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mogą na piśmie zgłosić zastrzeżenia

        do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

        lub  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tych

       ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po ukończeniu zajęć

        dydaktycznych.

  15.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została

        ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny,

        Dyrektor szkoły powołuje komisję, która, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności

        ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczna ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć  

        edukacyjnych.

  16.Termin sprawdzianu , o którym mowa w pkt. 15, uzgadnia się z uczniem i jego

        rodzicami/ prawnymi opiekunami.

  17.W skład komisji wymienionej w pkt.14 wchodzą:

 1. Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły  -   jako jej przewodniczący

 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

 3. Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

  18.Nauczyciel, o którym mowa w pkt 17 b, może być zwolniony z udziału w pracach  komisji

        na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

      W takim przypadku   Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

       edukacyjne,  jeśli jest to nauczyciel z innej szkoły, można powołać go w porozumieniu z Dyrektorem

       tej szkoły.

  19.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa niż

  od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona komisję przez jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej , która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeśli uczeń ma do niego prawo.

  20.Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen zawierający

         w szczególności:

 1. skład komisji

 2. termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.17

 3. zadania (pytania) sprawdzające

 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

  21. Uczeń, który z ważnych usprawiedliwionych przyczyn  nie przystąpił do sprawdzianu ,

        o którym mowa w pkt. 17. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

         terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Drugi termin jest ostatnim dla przeprowadzenia

        sprawdzianu, nie później niż do końca września.

  22.Pprzepisy  zawarte w pkt 16-23 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej

        z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia

        zastrzeżeń, o których mowa w pkt.16 , wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu

        poprawkowego.  W tym przypadku, ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

  23. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję

       do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

  § 5.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,

              a ocenę z zachowania wychowawca klasy.

   

   

   

  SZCZEGÓLOWE ZASADY SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH NAUCZANIA

   

  § 6.

   

  1.W klasach I-III oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

   

  § 7.

   

  Szczegółowe zasady szkolnego systemu oceniania w klasach od I do III szkoły podstawowej :

  1. Częstotliwość oceniania:

 1. systematycznie w formie słownej pochwały lub znaczka w trakcie zajęć, gdy widoczny jest jego wysiłek włożony przy wykonywaniu  zadania,

 2. po zrealizowaniu danej partii materiału w formie testu umiejętności,

 3. na koniec półrocza, na  koniec roku szkolnego.

  2. Sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia :

 1. ocenianie jest przeprowadzane na bieżąco  na karcie szkolnych osiągnięć ucznia – kompetencje edukacyjne w e-dzienniku

 2. karta szkolnych osiągnięć ucznia zawiera ocenę opisową, w skład której wchodzą informacje

  o postępach ucznia w  poszczególnych edukacjach,

 3. osiągnięcia w nauce odnotowane są na karcie poprzez umieszczenie znaku S,A,B,C,D,E

              w odpowiedniej rubryce.

  3. Sposób notowania w odniesieniu poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów:

  S – poziom bardzo wysoki: (98-100%)

uczeń wyróżnia się doskonałą (rozległą) wiedzą, którą potrafi zastosować w praktyce, zawsze pracuje samodzielnie i systematycznie, na zajęcia przynosi dodatkowe materiały i potrafi nimi zainteresować innych, odważnie i twórczo rozwiązuje problemy i zadania.

A – poziom wysoki: (87-97%)

uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, pracuje samodzielnie, twórczo rozwiązuje problemy, doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań.

B – poziom średni: (70-86%)

uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości

w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy,

a wskazane błędy potrafi poprawić.

C – poziom zadawalający: (50-69%)

uczeń, stosując zdobyte wiadomości rozwiązuje łatwe zadania; z pomocą nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności.

D – poziom niski: (30-49%)

uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

E- poziom bardzo niski: (0-29%)

   uczeń pracuje tylko z pomocą nauczyciela.

4.. Organizacja pracy pozwalająca na efektywność oceniania podczas procesu nauczania

    oraz warunki umożliwiające uczniom pokazanie „swoich mocnych stron” :

 1. dostosowanie wymagań do możliwości uczniów,

 2. bieżące, systematyczne odnotowywanie osiągnięć uczniów w formach przyjętych przez nauczyciela oraz obiektywne określanie poziomu zdobytych  umiejętności w karcie szkolnych osiągnięć ucznia,

 3. stosowanie metod i form pracy pozwalających na aktywny udział uczniów w zajęciach,

 4. jasne i precyzyjne zapoznawanie uczniów ze stawianymi przed nimi wymaganiami,

 5. prezentacja dorobku uczniów na gazetkach klasowych, szkolnych, imprezach szkolnych,

  międzyszkolnych, środowiskowych,

 6. pobudzanie i rozwijanie twórczości dziecięcej z różnych dziedzin aktywności.

  5. Obieg informacji dotyczący wyników nauczania i wychowania:

 1. rodzice są informowani przez nauczyciela danej klasy o osiągnięciach bieżących swoich dzieci

            minimum 3 razy w roku szkolnym na zebraniach klasowych (zgodnie z kalendarzem spotkań)

            oraz na bieżąco w dzienniku elektronicznym,

 2. nauczyciele mają obowiązek udostępnić rodzicom do wglądu karty osiągnięć

  ucznia oraz je omówić i wskazać tok postępowania, którego realizacja umożliwi dalszy

  rozwój dydaktyczno-wychowawczy dziecka,

 3. Rada Pedagogiczna jest informowana przez nauczyciela danej klasy o osiągnięciach  uczniów

 4. minimum 3 razy w roku szkolnym na zebraniach rady (w miesiącu listopadzie, styczniu, maju).

  6Przy ocenie umiejętności w zeszytach, ćwiczeniach, pracach wykonywanych przez uczniów,

       nauczyciel umieszcza znak S,A,B,C,D,E.

   

  § 8.

   

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowo-roczne oraz bieżące począwszy

       od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum ustala się w stopniach według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6,

 2. stopień bardzo dobry - 5,

 3. stopień dobry - 4,

 4. stopień dostateczny - 3,

 5. stopień dopuszczający -2,

 6. stopień niedostateczny – 1

  2.W bieżącym  ocenianiu  skala od  1 do  6  zawiera  również  plusy  i  minus.

  3.Nauczyciel może stosować tylko oceny, o których mowa w  ust.1 .

       Stopnie podsumowujące dany okres klasyfikacyjny i roczne  w dziennikach, arkuszach ocen,

        na świadectwach wpisywane są w pełnym brzmieniu (np. celujący).

  4.Stopień klasyfikacyjny wystawia nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę możliwości ucznia, jego zaangażowanie, stosunek do przedmiotu oraz oceny bieżące.

   5. Oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących.

   6.  Przy ocenie klasyfikacyjne rocznej uwzględnia się osiągnięcia ucznia z pierwszego półrocza.

   7. Ocena klasyfikacyjna  śródroczna  i roczna nie może być niższa, niż ocena wyliczona

     wg średniej w skali:

     ponad 1,75 - dopuszczający

     ponad 2,75 – dostateczny

     ponad 3,75 - dobry

     ponad 4,75 - bardzo dobry

     ponad 5,75 – celujący.

  8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów

     z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

   

  § 9.

   

 1. Szczegółowe zasady szkolnego systemu oceniania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej

           oraz klasy pierwszej gimnazjum oparte są na wyodrębnionych dziedzinach aktywności uczniów

             w ramach danych zajęć edukacyjnych.

 2. Poszczególnym ocenom przypisane są kolory i wagi:

 1. waga 3- sprawdziany, testy, prace klasowe, dyktanda

 2. waga 2-kartkówka, odpowiedź ustna, czytanie, aktywność, ćwiczenia praktyczne na lekcji-samodzielne, recytacja, osiągnięcia w konkursach,

 3. prace pisemne przekrojowe

 4. waga 1- wszystkie pozostałe oceny.

 1. Główne dziedziny aktywności uczniów, o których mowa w pkt.1 mogą obejmować:

           1)  ustne odpowiedzi uczniów,

     2)  prace pisemne:

             a) zadania domowe,

             b) kartkówkę– obejmującą zakres treściowy ostatnich dwóch- trzech zajęć edukacyjnych,

                 może wystąpić na każdym zajęciu bez zapowiedzi (czas 10.min.lekcji),

            c)sprawdzian – w zależności od zakresu materiału ( czas 20. min.), może wystąpić jeden

               w ciągu dnia, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika,

             d) praca klasowa – obejmująca treści całego działu, mogą  wystąpić 2 w ciągu tygodnia

                  z tygodniowym wyprzedzeniem i z wpisem do dziennika,

 1. test – może wystąpić dwa razy w ciągu roku , jeżeli obejmuje  materiał nauczania

                   z jednego półrocza , z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika,

 2. dzieła, projekty i inne wytwory pracy uczniowskiej,

 3. udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych

  h) odpowiedzi pisemne lub ustne w formie zadań domowych,

             i) bieżąca aktywność ucznia na danych zajęciach wykazywana w formach stosowanych

                na tychże zajęciach,

             j) inne dziedziny aktywności dostosowane do specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

 1. Prace pisemne, o których mowa w pkt. 3 b są punktowane według skali punktów przyjętej przez nauczyciela, a liczba uzyskanych przez ucznia punktów jest  przeliczana na % w stosunku

      do maksymalnej  ilości punktów, które uczeń może zdobyć, w następujących przedziałach:

 1. od 98%  do  100%  stopień celujący,

 2. od 87%  do  97%    stopień bardzo dobry,

 3. od 70%  do  86%    stopień dobry,

 4. od 50%  do  69%    stopień dostateczny,

 5. od 30%  do  49%   stopień dopuszczający,

 6. od 0%    do  29%   stopień niedostateczny.

  5.Nauczyciel zobowiązany jest systematycznie  oceniać w ciągu półrocze, tak aby uczeń

      uzyskał co najmniej jedną ocenę z przedmiotu w ciągu miesiąca.

  6.Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne uczniów w ciągu dwóch tygodni.

  7.Oceniane prace pisemne wskazane przez nauczyciela uczeń ma obowiązek pokazać rodzicom

     i zwrócić nauczycielowi z podpisem rodziców/ prawnych opiekunów/.

  7.Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną  z pracy pisemnej

     (z wyłączeniem prac literackich z języka polskiego ), w terminie 1  tygodnia; do  poprawki  oceny

      podchodzi  tylko 1  raz.

  8.Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją , a formy

      rozliczenia z  nieprzygotowania do zajęć, nauczyciel zobowiązany jest omówić  z uczniami

     na początku roku szkolnego.

     9.Na  jeden przedmiot  może być  2 razy nieprzygotowany z  ważnych przyczyn  w ciągu  semestru-

       nie podlega  wtedy  ocenia niedostatecznej.

  10.Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby lub  nieobecnością  z innego  powodu

         ma obowiązek uzupełnić wiadomości w ciągu jednego tygodnia.

  11.Ocenie podlegają również obowiązkowe lekcje drugiego języka zachodniego realizowane

       w danej klasie.

  11. Uczeń  spóźniony  na klasówkę lub sprawdzian  zalicza  je  po  zajęciach  lekcyjnych  w  dniu  spóźnienia.

   § 10.

  Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania począwszy od klasy czwartej

  szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum:

  1.Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. wykazuje osiągnięcia edukacyjne wykraczające poza  podstawę programową przedmiotu

  w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach problemowych, proponuje nietypowe rozwiązania oraz rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

 3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych

  lub innych na różnych szczeblach

  2.Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie  programowej

    oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach problemowych wynikających z podstawy programowej , potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w nowych, nietypowych sytuacjach,

  3.Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

  1)opanował w pełni wiadomości określone w podstawie  programowej  nauczania, lecz opanował je  na poziomie rozszerzonym tj. przekraczającym podstawowe wiadomości i umiejętności oraz poprawnie   stosuje zdobytą wiedzę, wykonuje samodzielnie typowe zadania praktyczne  lub teoretyczne

 2. wiadomości  i  umiejętności te  mogą  być  pośrednio  użyteczne    w życiu   pozaszkolnym

  i  ewentualnej  pracy  zawodowej.

  4.Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował zakres wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w dowolnej klasie

  na poziomie podstawowym oraz wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

             średnim stopniu trudności,

 2. są  to  wiadomości  i umiejętności   stosunkowo  łatwe do  opanowania , bezpośrednio użyteczne

  w  życiu codziennym  i  całkowicie  niezbędne  w  dalszej  nauce.

  5.Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. a)otrzymuje uczeń, który wykazuje braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych  podstawą programową, lecz braki te nie przekreślają możliwości opanowania wiedzy  podstawowej z danego przedmiotu w dalszym toku nauki oraz rozwiązuje teoretyczne  lub praktyczne zadania o niewielkim stopniu trudności,

 2. są to wiadomości i  umiejętności , które  umożliwiają  uczniowi  świadome  korzystanie z  lekcji.

  6.Stopień niedostateczny–otrzymuje  uczeń, który:

  1)wykazuje braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową nauczania , zaś braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiadomości, ponadto nie potrafi  rozwiązać elementarnych zadań teoretycznych i praktycznych.

  § 11.

  1. Oceny stosowane są efektywne, więc opierają się na poniższych kryteriach oceniania:

  1)ocena oparta jest na konkrecie,

  2)nauczyciel jest zainteresowany pracą ucznia,

  3)kryteria ocen są znane uczniom i przez nich akceptowane,

  4)nagradza się nie tylko osiągnięcia ale również wysiłek włożony w nie,

  5)w ocenie uwzględnia się górną granicę możliwości ucznia,

  6)porównuje się dokonania ucznia z jego wcześniejszymi osiągnięciami,

  7)stosuje się indywidualizację procesu dydaktycznego,

  8)dobra ocena wiąże się z umiejętnościami i motywacją ucznia .

   2. Sposoby ewaluacji osiągnięć szkolnych uczniów poprzez:

        1) ewaluację  pośrednią – wypracowania, notatki, fiszki, projekty, kartkówki, sprawdziany

            teoretyczne i   praktyczne, testy osiągnięć i umiejętności,

        2) bezpośrednie – obserwacje w czasie wykonywania określonych zadań, w bibliotece

            ( jak sobie radzi ) w sytuacjach typowych i nietypowych, problemowych, na wycieczkach,

            podczas pracy w grupie ,   zespole zadaniowym, indywidualnie, itp.

  3. Bieżąca aktywność ucznia, o której mowa w ust.2 jest b przez nauczyciela w postaci :

  1)plusów, których ilość na określona ocenę ustala nauczyciel w kryteriach oceniania przedmiotowego.

   4.Za udział w konkursach, olimpiadach, przeglądach uczniowie mogą otrzymać dodatkową ocenę

       z przedmiotu nauczania, którego wymienione imprezy dotyczą lub inną formę wyróżnienia –

       decyduje o tym nauczyciel przedmiotu.

  5.Rodzice są informowani przez nauczycieli danej klasy oraz wychowawcę o osiągnięciach  swoich

     dzieci minimum  4  razy  w  roku  szkolnym  na  zebraniach klasowych (  listopad , styczeń  maj,

      czerwiec ),  a także na bieżąco  w dzienniku elektronicznym.

  6.Rada Pedagogiczna jest informowana przez nauczycieli  danej klasy oraz wychowawcę

    o osiągnięciach  uczniów minimum 4 razy w roku szkolnym na zebraniach rady

    (w miesiącu listopadzie, styczniu/ lutym, kwietniu i czerwcu).

  7.Nauczyciel danego przedmiotu opracowuje szczegółowe kryteria oceniania dla swojego przedmiotu,

     uwzględniając zakres wiadomości i umiejętności wynikający z wymagań określonych w podstawie

     programowej  programowych danych  zajęć edukacyjnych.

  8.Na podstawie kryteriów oceniania, o których mowa w  pkt. 7 uczeń i jego rodzice/prawni

     opiekunowie muszą wiedzieć, opanowanie których wiadomości i umiejętności daje uczniowi

     odpowiednia ocenę z danych zajęć edukacyjnych.

  9.Nauczyciele opracowują kryteria oceniania, o których mowa w ust.7 minimum na kolejne pół roku

    pracy  począwszy od pierwszego dnia roku szkolnego i zapoznają z nimi uczniów oraz rodziców.

  10. Kryteria są wklejane przez uczniów w przedmiotowych zeszytach oraz informacja o nich jest przekazywana ustnie uczniom , a także  rodzicom na zebraniach klasowych w miesiącach: wrzesień, styczeń / luty.

   

  § 12.

SZCZEGÓLOWE ZASADY SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA  ZACHOWANIA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH NAUCZANIA

 

 Ocena  zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 1. Śródroczna i roczna ocena  klasyfikacyjna zachowania w szkole podstawowej i gimnazjum  uwzględnia w  szczególności obszary :

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 2. postępowanie  zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły

 4.  dbałość o piękno mowy ojczystej

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych

 6. godne, kulturalne zachowanie się  w szkole i poza nią

 7.  okazywanie szacunku innym  osobom

   

  2.Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokonywanie wpisów spostrzeżeń dotyczących

     ucznia na bieżąco do  zeszytu uwag i spostrzeżeń, a w e-dzienniku odnotowanie

      informacji o wpisanym spostrzeżeniu.

  3.Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie kryteriów, zgromadzonych   

      przez ucznia uwag, opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz samooceny ucznia.  

      Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

  4.W przypadku, gdy uczniowi grozi naganna ocena z zachowania, obowiązkiem

       wychowawcy jest poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów na miesiąc

       przez zakończeniem półrocza i roku szkolnego.

  5.Rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

       szkoły, jeśli uznają, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona

        niezgodnie z procedurami ustalenia oceny zachowania.

  6.Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie siedmiu dni po zakończeniu zajęć

       dydaktyczno-wychowawczych. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje komisję,

        która po przeanalizowaniu zachowania podejmuje decyzję odnośnie oceny z zachowania

        w drodze głosowania. Ustalona przez komisję ocena z zachowania jest ostateczna.

  7.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę

       klasyfikacyjną z zachowania.

  8.Za zachowanie ucznia poza terenem szkoły, przed lub po skończonych zajęciach

     edukacyjnych odpowiadają głównie jego rodzice lub prawni opiekunowie.

  9..Uczeń, który reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, a jego wyniki w nauce obniżą

       się nie może uczestniczyć w kolejnych zawodach.

   

  § 13.

   

  W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena  zachowania jest oceną opisową,

   Która opiera się na następujących  kryteriach:

  1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia-:

      1)uczeń nosi czysty mundurek

      2)odrabia zadania domowe

      3) jest punktualny

      4) przynosi podręczniki, przybory i potrzebne materiały 

   2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

       1)dba o sprzęty szkolne, podręczniki i przybory

       2)bierze udział w akademiach szkolnych

       3)reprezentuje szkołę na konkursach i w zawodach

       4)wykonuje prace na rzec klasy i szkoły

    3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:

        1)posiada podstawowe wiadomości na temat patrona szkoły

        2)zna symbole narodowe

        3)potrafi zaśpiewać hymn narodowy

   4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:

        1)nie używa wulgaryzmów

        2)posługuje się poprawną polszczyzną

   5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

        1)utrzymuje ład i porządek na swoim stanowisku pracy

        2)bezpiecznie porusza się po szkole i poza nią

        3)dba o swoje zdrowie i higienę osobistą

   6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

         1)uczeń używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do dorosłych i kolegó

                2)dba o swój wygląd zewnętrzny (fryzura, paznokcie, ubranie)

                 3)  kulturalnie spożywa posiłki w szkole

      7. Okazywanie szacunku innym osobom

                 1)pomaga innym

                 2)współpracuje w grupie

                 3)okazuje szacunek osobom dorosłym.

      8.Informacje o zachowaniu ucznia  kl.I-III  szkoły podstawowej  wpisywane są w e-dzienniku

         zgodnie z kryteriami.

   

  § 14.

   

  Ocenę  zachowania począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe,

 2. bardzo dobre

 3. dobre,

 4. poprawne,

 5. nieodpowiednie

 6. naganne.

  Z zastrzeżeniem pkt. 1.

  1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym

       w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi:

  1) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

        lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego

        zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego

        nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni

        specjalistycznej.

  2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

      1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

      2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem pkt. 7,8.

  3.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub

        nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną

        roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  4.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń programowo najwyższej

  w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

  5.. Wychowawca na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogiczne

         wystawia w dzienniku lekcyjnym przewidywaną roczną klasyfikacyjną ocenę  zachowania

         zgodnie z procedurami i kryteriami oceniania zachowania i wpisują ją kolorem zielonym

         w rubryce przed ocena roczną  zachowania.

  6. O wyższą niż przewidywana ocenę zachowania może ubiegać się uczeń, który w okresie

        miesiąca do ustalenia rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania spełni wszystkie kryteria

        zachowania na ocenę wyższą, a także opinia nauczycieli , klasy oraz samoocena ucznia

         i ocena wychowawcy będą i wskazywały możliwość ustalenia wyższej, rocznej

         klasyfikacyjnej oceny zachowania.

  7. Zasady oceniania zachowania.

      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala wychowawca klasy:

 1. po zasięgnięciu opinii nauczycieli związanych z uczniami danej klasy

 2. po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy

 3. samoocenie ucznia

 4. w oparciu o kryteria zachowania  na poszczególne oceny

  Ocena klasyfikacyjna ustalona przez wychowawcę jest  ostateczna z zastrzeżeniem pkt.10

  8. Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mogą na piśmie zgłosić zastrzeżenia

        do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została

         ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

        Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po ukończeniu zajęć

         dydaktycznych.

  9.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została

        ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny,

        Dyrektor szkoły powołuje komisję, która, po analizie zebranych dokumentów  ustala roczna

        ocenę klasyfikacyjną zachowania  w drodze głosowania zwykła większością głosów:

        w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  10.Termin pracy komisji ustala Dyrektor szkoły.

  11.W skład komisji wymienionej w pkt.10 wchodzą:

 1. a)Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły  -   jako jej przewodniczący

 2. Wychowawca klasy

 3. Wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie

 4. Pedagog

 5. Psycholog

 6. Przedstawiciel samorządu uczniowskiego

 7. Przedstawiciel rady rodziców.

  12. Ustalona przez komisje ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej

        wcześniej oceny.

  13. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

  14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji

 2. termin posiedzenia komisji

 3. wynik głosowania

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

   

  § 15.

   

   Kryteria obowiązujące przy ustalaniu śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.

  Aby uzyskać śródroczną /  roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania: wzorowa, bardzo dobrą ,

  dobrą, poprawną, nieodpowiednią  uczeń musi spełnić wszystkie kryteria na daną ocenę.

  1.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie uczęszcza na zajęcia , bierze w nich aktywny udział, ma usprawiedliwione wszystkie spóźnienia i nieobecności

 2. osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości

 3. zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko

 4. poszerza wiedzę w kołach zainteresowań

 5. wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą języka –nigdy  nie używa wulgaryzmów

 6. bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły

 7. jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych i aktywnie w nich uczestniczy

 8. zawsze wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez nauczyciela

 9. nigdy nie ulega nałogom,

 10. chętnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i  zawodach sportowych  różnych

        szczebli oraz na imprezach  środowiskowych, jeśli został do nich wytypowany

 11. nigdy świadomie nie niszczy sprzętu szkolnego i  własności innych

 12. nigdy nie stosuje  przemocy  wobec innych,

 13. nie wnosi i nie korzysta na terenie szkoły z telefonu komórkowego

 14. zawsze nosi obowiązujący w szkole strój

 15. dba o estetyczny wygląd (nie  farbuje włosów, nie robi makijażu, nie maluje paznokci,

        na terenie szkoły nie nosi nakrycia głowy, nie nosi wyzywającej biżuterii,

        chłopcy nie noszą kolczyków), do końca września należy przywrócić naturalny kolor włosów:

       jeśli uczeń nie spełni tego wymogu, to pomimo spełnienia pozostałych kryteriów, nie może

       uzyskać oceny wyższej niż dobra

 16. zawsze okazuje  szacunek pracownikom  szkoły, uczniom i innym  ludziom,

 17. zawsze zmienia  obuwie  przed  rozpoczęciem zajęć,

 18. nigdy nie opuszcza  świetlicy ani  terenu  szkoły  bez  zgody  nauczycieli,

 19. chętnie udziela pomocy koleżeńskiej,

 20. chętnie współpracuje z wychowawcą i innymi nauczycielami.

  Kryteria   zachowania w czasie realizacji projektu:

 1. ma pozytywny wpływ na zachowanie innych,

 2. jest życzliwy, pełen zapału i partnersko realizuje powierzone zadania,

 3. chętnie podejmuje współpracę z innymi,

 4. czuje się odpowiedzialny za rezultat pracy grupy.

  2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie uczęszcza na zajęcia , bierze w nich aktywny udział ma usprawiedliwione spóźnienia i nieobecności

 2. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości

 3. zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia w miarę szybko

 4. cechuje go kultura osobista i kultura języka - nie używa wulgaryzmów

 5. bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły

 6. współdziała w organizacji imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych

 7. wywiązuje się z obowiązków powierzonych przez nauczyciela

 8. nie ulega nałogom i nie stosuje  przemocy  wobec innych,

 9. reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i  zawodach sportowych  różnych  szczebli

        oraz na imprezach  środowiskowych, jeśli został do nich wytypowany

 10. nigdy świadomie nie niszczy sprzętu szkolnego i  własności innych

 11. zawsze nosi obowiązujący w szkole strój

 12. nie wnosi i nie korzysta na terenie szkoły z telefonu komórkowego

 13. dba o estetyczny  wygląd, nosi obowiązujący w szkole strój (nie  farbuje włosów, nie robi makijażu, nie maluje paznokci, na terenie szkoły nie nosi nakrycia głowy, nie nosi wyzywającej biżuterii,

        chłopcy nie noszą kolczyków), do końca września należy przywrócić naturalny kolor włosów:

        jeśli uczeń nie spełni tego wymogu, to pomimo spełnienia pozostałych kryteriów, nie może

        uzyskać oceny wyższej niż dobra

 14. okazuje  szacunek pracownikom  szkoły, uczniom i innym  ludziom,

 15. zawsze zmienia  obuwie  przed  rozpoczęciem zajęć,

 16. nie opuszcza  świetlicy ani  terenu  szkoły  bez  zgody  nauczycieli,

 17. chętnie udziela pomocy koleżeńskiej,

 18. chętnie współpracuje z wychowawcą i innymi nauczycielami.

  Kryteria oceniania zachowania w czasie realizacji projektu:

 1. bardzo dobrze współpracuje z innymi,

 2. udziela innym wsparcia i jest sumienny,,

 3. odpowiedzialnie wykonuje swoje zadania,,

 4. potrafi słuchać innym,.

   

  3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

 1. systematycznie uczęszcza na zajęcia , ma usprawiedliwione nieobecności,

       maksymalnie 3 spóźnienia

 2. osiąga dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości

 3. uzupełnia zaległości w nauce spowodowane nieobecnością

 4. chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy i szkoły

 5. szanuje mienie szkoły, klasy, środowiska oraz dba o ich estetyczny wygląd

 6. cechuje go kultura języka - nie używa wulgaryzmów

 7. nie ulega nałogom i nie stosuje  przemocy  wobec innych,

 8. reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i  zawodach sportowych  różnych  szczebli

        oraz na imprezach  środowiskowych, jeśli został do nich wytypowany

 9.  nie niszczy sprzętu szkolnego i  własności innych

 10. jeden raz w półroczu może nie przyjść do szkoły w obowiązującym stroju,

 11. dba o estetyczny wygląd (nie  farbuje włosów, nie robi makijażu,

         nie maluje paznokci, na terenie szkoły nie nosi nakrycia głowy, nie nosi wyzywającej biżuterii,

         chłopcy nie noszą kolczyków), do końca września należy przywrócić naturalny kolor włosów:

         jeśli uczeń nie spełni tego wymogu, to pomimo spełnienia pozostałych kryteriów, nie może

         uzyskać oceny wyższej niż dobra

 12. okazuje  szacunek pracownikom  szkoły i uczniom

 13.  zmienia  obuwie  przed  rozpoczęciem zajęć,

 14. nie opuszcza  świetlicy ani  terenu  szkoły  bez  zgody  nauczycieli,

 15. nie wnosi i nie korzysta na terenie szkoły z telefonu komórkowego.

  Kryteria  oceniana  zachowania w czasie realizacji projektu:

 1. nie utrudnia innym odgrywania ról,

 2. jest zaangażowany w pracę zespołu,

 3. dobrze współpracuje z innymi,

 4. zachęca innych do pracy,

 5. prezentuje ciekawe pomysły.

  4.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, jest przygotowany do lekcji

 2. prowadzi zeszyty przedmiotowe, na bieżąco odrabia prace domowe

 3. podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce

 4. jest kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły

 5. przestrzega zasady higieny osobistej

 6. może mieć od  15  do  20 godzin  nieusprawiedliwionych i do 5 spóźnień

 7. zmienia  obuwie  przed  rozpoczęciem zajęć

 8. stara się przestrzegać zasady porządkowe, nie niszczy mienia szkoły i kolegów

 9. bierze  udział w   zawodach  sportowych

 10. sporadycznie  wdaje  się  w  bójki

 11. nie  wyłudza  pieniędzy

 12. nie  handluje  na  terenie  szkoły

 13. nie opuszcza samowolnie terenu szkoły  świetlicy.

  Kryteria oceniania zachowania w czasie realizacji projektu:

 1. jest mało zaangażowany we współpracy,

 2. trzeba go namawiać do podjęcia zadań,,

 3. szanuje zdanie innych osób,

 4. w sposób kulturalny odnosi się do innych,,

 5. pomaga pozostałym członkom zespołu w pracy.

   

   

  5.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. często jest nieprzygotowany do lekcji i często utrudnia jej prowadzenie

 2. nie uzupełnia zaległości w nauce

 3. używa wulgarnych słów, kłamie

 4. nie wywiązuje się z powierzonych mu prac

 5. ma agresywny stosunek do kolegów

 6. niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów

 7. zdarza mu się palić papierosy lub pic alkohol

 8. zdarzyło mu się wymuszanie pieniędzy lub kradzież

 9. może mieć nieusprawiedliwione 20-50 godzin oraz 10 spóźnień

 10. często nie zmienia obuwia

 11. zdarza mu się handel na terenie szkoły.

  Kryteria oceniana zachowania w czasie realizacji projektu:

 1. utrudnia innym pracę,

 2. wykonuje zadania powierzone innym osobom,

 3. nie realizuje rzetelnie powierzonych zadań,

 4. narzuca innym swoje poglądy,

 5. nie przyjmuje krytyki,

 6. często jest nieobecny.

  6. Ocenę naganną  otrzymuje uczeń, który:

 1. notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji

 2. nie uzupełnia zaległości w nauce

 3. często używa wulgarnych słów i kłamie

 4. ma agresywny stosunek do kolegów

 5. swoim zachowaniem zagraża innym członkom społeczności szkolnej

 6. nie wywiązuje się z powierzonych mu prac

 7. niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów

 8. pali papierosy, pije alkohol lub używa bądź rozprowadza środki odurzające

 9. wymusza pieniądze, kradnie, handluje na terenie szkoły

 10. wszedł w konflikt z prawem

 11. notorycznie nie zmienia obuwia

 12. spóźnia się na lekcje, ma więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych.

  Kryteria  oceniania zachowania w czasie realizacji projektu:

 1. przeszkadza innym,

 2. lekceważy innych uczniów,

 3. często jest nieobecny.

   

  § 16.

   

  1.   Nauczyciel wychowawca począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i

        pierwszej klasy gimnazjum na bieżąco prowadzi zeszyt spostrzeżeń, w którym odnotowuje

        uwagi dotyczące zachowania ucznia. Zeszyt jest przechowywany w dzienniku lekcyjnym

        i nauczyciele uczący w danej klasie oraz inni, którzy mają kontakt z uczniem,

        na bieżąco wpisują do niego swoje uwagi dotyczące zachowania uczniów tejże klasy.

  2.Zeszyt spostrzeżeń, o którym mowa w pkt.. 6 stanowi formę pomocniczą dla ustalenia

      przez wychowawcę oceny zachowania.

  3.Na prośbę rodziców / prawnych opiekunów ucznia / wychowawca jest zobowiązany ją uzasadnić.

  4.Ocena jest jawna dla ucznia jak i jego rodziców/ prawnych opiekunów.

  5.W uzasadnionych przypadkach naruszenia prawa szkolnego po ustaleniu rocznej oceny zachowania,

         przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może zmienić

          roczną ocenę z zachowania, po uprzednim poinformowaniu ucznia i jego rodziców/ prawnych

         opiekunów o takiej zmianie.

  6.Wychowawca klasy zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności ucznia do 2 tygodni

        na wniosek rodziców: pisemny, ustny lub telefoniczny.

  7.Jeżeli nieobecność ucznia przedłuża się powyżej 2 tygodni, rodzice są zobowiązani udokumentować

        chorobę dziecka zaświadczeniem lekarskim i przedłożyć w ciągu 1 tygodnia.

  8.Usprawiedliwienia rodziców powyżej 14 dni bez zaświadczenia od lekarza nie będą respektowane

       przez wychowawców i nieobecność ucznia będzie nieusprawiedliwiona

   

  § 17.

   

  1.   Nauczyciel wychowawca począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i

        pierwszej klasy gimnazjum na bieżąco prowadzi zeszyt spostrzeżeń, w którym odnotowuje

        uwagi dotyczące zachowania ucznia. Zeszyt jest przechowywany w pokoju nauczycielskim             w wyznaczonym do tego miejscu  i nauczyciele uczący w danej klasie oraz inni, którzy mają kontakt     z uczniem, na bieżąco wpisują do niego swoje uwagi dotyczące zachowania uczniów tejże klasy.

  2.Zeszyt spostrzeżeń, o którym mowa w pkt.. 6 stanowi formę pomocniczą dla ustalenia

      przez wychowawcę oceny zachowania.

  3.Na prośbę rodziców / prawnych opiekunów ucznia / wychowawca jest zobowiązany ją uzasadnić.

  4.Ocena jest jawna dla ucznia jak i jego rodziców/ prawnych opiekunów.

  5.W uzasadnionych przypadkach naruszenia prawa szkolnego po ustaleniu rocznej oceny zachowania,

         przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może zmienić

          roczną ocenę z zachowania, po uprzednim poinformowaniu ucznia i jego rodziców/ prawnych

         opiekunów o takiej zmianie.

  6.Wychowawca klasy zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności ucznia do 2 tygodni

        na wniosek rodziców: pisemny, ustny lub telefoniczny.

  7.Jeżeli nieobecność ucznia przedłuża się powyżej 2 tygodni, rodzice są zobowiązani udokumentować

        chorobę dziecka zaświadczeniem lekarskim i przedłożyć w ciągu 1 tygodnia.

  8.Usprawiedliwienia rodziców powyżej 14 dni bez zaświadczenia od lekarza nie będą respektowane

       przez wychowawców i nieobecność ucznia będzie nieusprawiedliwiona.

   

  § 18.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć

          edukacyjnych ucznia   uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki

          w klasie programowo wyższej szkoła realizuje szkolny program pracy z uczniem o specjalnych

           potrzebach edukacyjnych, stwarzając uczniowi szansę uzupełnienia braków.

   

  § 19.

   

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,

            jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu

            nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego

            na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

            lub na prośbę jego rodziców/ prawnych opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę

            na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt.4 b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4 b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się

      oceny zachowania.

 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt 8.

 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami.

 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.2,3,4 a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych

        lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 b,  przeprowadza

  Komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego

    lub obowiązku nauki poza szkołą.

        Skład komisji :

 1. przewodniczący komisji - dyrektor szkoły lub wicedyrektor

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

  12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt, 4 b oraz jego

        rodzicami/ prawnymi opiekunami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może

        zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

  13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –

       rodzice/ prawni opiekunowie ucznia.

  14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego  sporządza się protokół zawierający:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt.10, a w przypadku egzaminu

  klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia , o którym mowa w pkt. 4

 2. skład komisji

 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego

 4.  zadania / ćwiczenia egzaminacyjne

 5.  wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz  uzyskane oceny.

        Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

        odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania

         zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

   

  § 20.

  1.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,

        jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

  2.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej na wniosek

      rodziców/prawnych opiekunów  i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek

      wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów

      oraz po  uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

     Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia kl.I-II szkoły podstawowej do klasy 

     programowo wyższej również  w ciągu roku szkolnego.

  3.Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum,

        uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć

        edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne

        wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem pkt.4. 

  4.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.1 i 2, nie otrzymuje promocji,

      powtarza tę samą klasę,  z zastrzeżeniem ust.4.

  5.Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych

     przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub specjalistyczną poradnię

         oraz po zasięgnięciu opinii rodziców prawnych opiekunów.

  6.Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, uczeń,

      który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen

      co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję

       do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

  7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się

       do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia ,

      w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

  8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum

      oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć

      edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, uczeń,  który tytuł laureata konkursu

       przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej

       uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

       otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

   

  § 21.

   

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę

           niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, może zdawać egzamin

            poprawkowy. W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę

            na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych  zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną i umotywowaną prośbę ucznia  lub jego rodziców/ prawnych opiekunów, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż jeden dzień przed posiedzeniem  rady klasyfikacyjnej rocznej.

 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora :

 1. Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor - przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący  takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - członek komisji.

 1. Pytania i zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator na podstawie programu nauczania,

           zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z członkami komisji.

 2. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.5 b (egzaminujący), może być zwolniony z udziału w pracy komisji    na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

        W takim przypadku dyrektor  powołuje jako osobę egzaminującą innego

         nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela

         zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego  sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu poprawkowego,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. wynik egzaminu oraz uzyskana ocenę.

         Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  

           ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych  nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

       w wyznaczonym terminie,  może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez

        dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

  10. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu poprawkowego  odwołanie nie przysługuje.

  11.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo

        wyższej  i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt.12.

  12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum,  rada

         pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia,

         który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,

           pod warunkiem, że te obowiązkowe  zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania ,

         realizowane w klasie programowo wyższej.

  § 22.

   

  1.Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej

     uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio

      do sprawdzianu, egzaminu o którym mowa w § 69 pkt.1, 2.w/w rozporządzenia

 1. Uczeń, któremu w szkole podstawowej, gimnazjum po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania decyzją Rady Pedagogicznej może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły może nie ukończyć szkoły.

3. Uczeń, któremu w szkole podstawowej, gimnazjum po raz trzeci ustalono naganną roczną ocenę

    klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy

    programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne

     z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze

     programowo najwyższym) i roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć

     edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach

     programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

     wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt.2,3  § 68.

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

    znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna,

    uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami.

 

§  23.

1.Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

         z zastosowaniem różnorodnych metod.

2.Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach

    uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 1.  Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania.

   

  NAGRODY I KARY STOSOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

                                                                    

  §24.

   

 1. Nagrody i wyróżnienia, które stosuje się w szkole:

   

       1.Za wzorową i przykładną postawę oraz wysokie wyniki nauczania, dobre lokaty

          w konkursach, olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną prace społeczną , uczeń

          może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. pochwałę wychowawcy wobec klasy

 2. pochwałę dyrektora wobec całej klasy

 3. pochwałę dyrektora wobec całej  szkoły

 4. list pochwalny /gratulacyjny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców / opiekunów

 5. dyplom lub nagroda rzeczowa za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

 6. sportowych  oraz za osiągane wyniki w nauce i zachowanie na koniec roku szkolnego

 7. świadectwa z wyróżnieniem

 8. stypendium   Dyrektora szkoły za wyniki  nauce i osiągnięcia sportowe

 9. zgłoszenie kandydatów ( absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum) do Nagrody Wójta

 10. zgłoszenie kandydatów ( absolwentów gimnazjum) do konkursu ZNP  na najlepszego absolwenta gimnazjum wsi i małych  miasteczek.

    2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy  klasy oraz organów szkoły.

    3.Nagrody Wójta po wytypowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Szkolny.

    4. Nagrody w konkursach na najlepszych uczniów/ absolwentów ogłaszanych przez różne organizacje, instytucje, stowarzyszenia

    3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu  nagrodzie.

                                                                            § 25.                                                                    

   

  Kary i  zadośćuczynienie,  które stosuje się w szkole:

    1. Uczeń może być ukarany lub zobowiązany do zadośćuczynienia.

    2. W szkole  nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

   3.Rodzaje kar stosowanych w szkole:

 1. ustne upomnienie wychowawcy klas, naganą wychowawcy klasy

 2. uwaga nauczyciela wpisana do zeszytu uwag

 3. ustne upomnienie Dyrektora szkoły

 4. nagana Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą Dyrektora :nie może brać udziału

  w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę w określonym czasie

       5) zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych, wyjazdach klasowych i  wycieczkach

       7) zakaz  uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, w konkursach

          organizowanych przez szkołę.

4.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu

   wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

5.Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień

6.Rodzaje zadośćuczynień :

 1.   przeprosiny

 2. wyszukanie hasła w słowniku i wyjaśnienie przed klasą  używanego słowa

 3. naprawa lub zwrot  kosztów

 4. wykonanie zgodnie z możliwościami  pracy wyznaczonej przez wychowawcę klasy

  na rzecz klasy/ szkoły

 5. przygotowanie dodatkowych zada

   

   

   

   

   

   

   

  § 26.      

                                                               

  Wymagania  stawiane  uczniom  z  uwzględnieniem  zaleceń i  wskazań

  poradni  psychologiczno- pedagogicznej:

   

  1. Trudności  o podłożu  dyslektycznym, dysgrafia, dysortografia:

      1)samokontrola,  autokorekta - związane  z czytaniem, pisaniem ( korzystanie ze słowników

         ortograficznych), graficzną  stroną  pisma,

       2)teoretyczna znajomość zasad  ortograficznych,

      3)poprawianie  błędów wskazanych  i  zaznaczonych  przez  nauczycieli  wszystkich  przedmiotów,

      4)udzielanie pełnej  wypowiedzi  ustnej  i pisemnej w wydłużonym  czasie pracy

          ( określonym  przez  nauczyciela) ,

      5)właściwy  stosunek  do  obowiązków  uczniowskich,

      6)szanowanie  pracy  własnej  i innych

          7)założenie indywidualnego słowniczka ortograficznego

          8)realizacja  poleceń nauczycieli.

  2.  Różnicowanie dostosowań i oceniania:

 1. Podejmowanie  zadań  i  udział  w  ich  realizacji,

 2. Przygotowanie  się  do lekcji  zgodnie  z  własnymi  możliwościami,

 3. Systematyczny  udział  w  zajęciach

 4. Właściwy  stosunek  do  obowiązków  szkolnych

 5. Właściwy  stosunek  do  pracy  własnej i innych

 6. Realizacja  poleceń nauczycieli  zgodnie  z  własnymi  możliwościami.

  3. Trudności  o  podłożu  emocjonalnym:

 1. podejmowanie  prób  udziału w  pracy zespołowej,

 2. współpraca z innymi,

 3. podejmowanie  prób  angażowania  się  w  życie  klasy,

 4. częstsze  wypowiedzi  z  własnej woli,

 5. przejawy  indywidualnej  aktywność.

   

      § 27.

 EWALUACJA  SYSTEMU   OCENIANIA

1.Weryfikacji  efektywności  przyjętego  systemu  oceniania dokona  się  po  trzecim   roku  pracy 

   funkcjonowania   systemu  oceniania.

2.Począwszy od drugiego, będą  zbierane  informacje o  wybranych  elementach  systemu  oceniania .

3.Informacje  będą  gromadzone  za  pomocą  ankiet ,  sondaży , obserwacji, rozmów, analizy

  dokumentacji  nauczania.

4.Informacje  zbierane  będą  od  :

 1. nadzoru  pedagogicznego 

 2. nauczycieli

 3. rodziców

 4. uczniów.

  5.Etapem  końcowym  weryfikacji  będzie  wprowadzenie zmian do WSO  na  podstawie 

      analizy zebranych    informacji  przez  powołany do  tego  celu  zespół nauczycieli

   

DBI