| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Programy Rozwojowe Szkół Gminy Zblewo

 

 „Programy rozwojowe szkół gminy Zblewo”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Zblewo.

Zaś celami szczegółowymi są:

 • wzrost umiejętności posługiwania się  językami obcymi przy wykorzystaniu technologii informatycznych;

 • wzrost wiedzy z: ICT, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z przedmiotów chemiczno-fizycznych

 • wzrost kompetencji uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy/edukacji/uczenia się na zajęciach specjalistycznych, objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, objęcie wsparciem w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery.

   

Projekt  obejmuje wszystkie szkoły podstawowe i wszystkie gimnazja z terenu Gminy Zblewo należące do:

1. Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie

2. Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni

3. Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim

4. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie

5. Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie

 i będzie realizowany w okresie od 2 września 2013 do 30 czerwca 2015 – obejmuje dwa lata szkolne, 2013/2014 oraz 2014/2015.

Zakłada on realizację szeregu zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem z zajęć dodatkowych skorzysta 556 uczniów, w tym 250 uczniów szkół podstawowych oraz 306 uczniów gimnazjów.

Dla tych uczniów przewidziano następujące zajęcia:

 • język angielski z wykorzystaniem technologii informatycznych,

 • język niemiecki z wykorzystaniem technologii informatycznych,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne (dla uczniów szkół podstawowych terapia pedagogiczna a dla uczniów gimnazjów zajęcia prowadzone metodą projektów),

 • opieka pedagogiczno-psychologiczna,

 • ICT,

 • Szkolne Ośrodki Kariery,

 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych

 • zajęcia chemiczno-fizyczne dla uczniów gimnazjów.

W sumie w okresie dwóch lat szkolnych zrealizowanych zostanie 6 770 godzin zajęć pozalekcyjnych.

 

Zajęcia dla uczniów rozpoczęły się w październiku i realizować będą je wyłonieni w przetargu nieograniczonym nauczyciele i firmy edukacyjne. Zaś obsługą projektu zajmie się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo – Wychowawczych  w Zblewie.

Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze do zajęć. Każda szkoła wzbogaci się o zestaw zawierający:  tablicę interaktywną, projektor i laptop. Zakupione zostaną także radiomagnetofony, mikroskopy, laptopy oraz  podręczniki, zestawy demonstracyjne i pomoce multimedialne do prowadzenie zajęć. Po zakończeniu projektu wszystkie pomoce pozostaną na wyposażeniu placówek.

Wartość projektu łącznie wyniesie 1 139 973,33 złote, w tym 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% to wkład własny Gminy Zblewo. Wkład własny w formie niepieniężnej, bo poprzez udostępnienie pomieszczeń szkolnych do prowadzenia zajęć.