"Nie musisz być wielkim, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielkim!" – Les Brown

STATUT ZSP W BORZECHOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE

 

 

Nowelizacja statutu -1 września 2015 r.

(tekst ujednolicony)

,

 

SPIS TREŚCI:

 

 

1. ROZDZIAŁ I – Podstawowe informacje o Zespole Szkół

str. 3

2. ROZDZIAŁ II - Inne informacje o szkole

ROZDZIAŁ II a -Rekrutacja dzieci i młodzieży

str. 4

str. 4

3. ROZDZIAŁ III - Cele i zadania szkoły

str. 7

   Zadania opiekuńcze szkoły

str. 8

   Zadania zespołów nauczycielskich

str. 14

   Innowacje i eksperymenty

str. 14

   Oddział przedszkolny

str. 14

    Świetlica szkolna

str. 16

    Biblioteka  szkolna

str. 17

4. ROZDZIAŁ IV-  Obowiązek szkolny

str. 19

5. ROZDZIAŁ  V- Organy  szkoły

str. 20

    Dyrektor szkoły

str. 21

    Wicedyrektor  szkoły

str. 22

    Rada Pedagogiczna

str. 23

    Rada  Rodziców

str. 25

    Samorząd Uczniowski

str. 27

6.ROZDZIAŁ VI- Pracownicy pedagogiczni

str. 28

    Wychowawca

str. 28

    Nauczyciele

str. 30

    Logopeda szkolny

str. 33

    Pedagog szkolny

str. 34

    Nauczyciel opiekun stażu i nauczyciel stażysta

str. 35

7. ROZDZIAŁ  VII –Uczniowie i rodzice

str. 36

    Prawa i obowiązki uczniów

str. 36

    Nagrody i wyróżnienia

str. 38

    Kary

str. 38

    Prawa i obowiązki rodziców

str. 39

8. ROZDZIAŁ VIII – Wewnątrzszkolny system oceniania

    Opieka medyczna w szkole

str. 40

str. 43

9. ROZDZIAŁ IX- Inni pracownicy szkoły

str. 44

 

 

10. ROZDZIAŁ X- Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

                                 Zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.

str. 45

11. ROZDZIAŁ XI-Postanowienia końcowe

str. 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         „Dziecko oznacza człowieka,
który nie ma 18 lat ...

        Dzieci nie powinny bać się nauczycieli,
a nauczyciele powinni lubić uczniów.”
z Konwencji Praw Dziecka                                                                                           

ROZDZIAŁ I

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

 

§ 1.

 1. Szkoła nosi  nazwę : Zespół Szkół Publicznych  w Borzechowie.

 2. Ustalona  nazwa używana  jest  w  pełnym  brzmieniu, stosuje się skrót:ZSP w  Borzechowie .

 3. Siedzibą  Zespołu  Szkół Publicznych  jest  budynek położony w  miejscowości

    Borzechowo  przy ulicy Szkolnej 3A

4. Zespół działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

5. W skład Zespołu  wchodzą:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie,

 2. Publiczne Gimnazjumim. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

  6(.uchylono)

  7. (uchylono)

                                                                               § 2.

   

     Ilekroć w  statucie  jest  mowa bez  bliższego  określenia o:

  1.Szkole – należy  rozumieć  Publiczną Szkołę Podstawową im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

   i Publiczne Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

  2.Dyrektorze – należy  rozumieć Dyrektora i Wicedyrektora Zespół Szkół Publicznych w  Borzechowie.

  3. Zespole – należy rozumieć Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie

  4.Organie  sprawującym nadzór pedagogiczny ( nadzorującym) -należy  rozumieć Pomorskiego  Kuratora

  Oświaty w Gdańsku.

  5.Organie  prowadzącym – należy  rozumieć  Gminę Zblewo.

  6.Radzie  Gminy  - Radę  Gminy  Zblewo.

  7.GOPS-ie – należy  rozumieć  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zblewie.

  8.Poradni – Poradnię  Psychologiczno -  Pedagogiczną

  9. Rodzicach – należy rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie

  10. UKS- należy rozumieć Uczniowski Klub Sportowy przy ZSP w Borzechowie

  11.Ustawie – Ustawę  o  systemie  Oświaty  z  dnia 7 września 1991 roku

     (Tekst jednolity:Dz. U. z 1996 r.Nr67,poz.329) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy

  osystemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(  Dz.U. 2015 poz. 357)

  12.(uchylono)

  13. ZEAPOW – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo –Wychowawczych

       w Zblewie

  14.Podstawie  programowej - Rozporządzenie  Ministra  Edukacji Narodowej 

  z dnia  27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

  ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późniejszymi zmianami).

   

  § 3.

  1.( uchylono)

  2.Szkoła  posiada własny  sztandar, godło oraz ceremoniał  szkolny.

   

  § 4.

   

  1. Zespół wydaje świadectwa ukończenia odpowiednio dla  szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty

     świadectw  oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej

  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania   nauki w gimnazjum.

  3. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki  

      w szkołach ponadgimnazjalnych.

  4.  Zespół prowadzi dla uczniów świetlicę oraz stołówkę szkolną.

  5.  Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor Zespołu Szkół  może przydzielić dodatkowe godzin na prowadzenie

       indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  6. W Zespole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania

     i wychowania dzieci działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic, za zgodą organu

     prowadzącego i po zapewnieniu przez teorganizacje niezbędnych  środków rzeczowych i finansowych.

  7. Zespół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci

       i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

  8.  Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania

      zgodnie z odrębnymi przepisami.

  9. W Zespole można tworzyć oddziały integracyjne zgodnie z odrębnymi przepisami.

   

  ROZDZIAŁ II

   

  INNE  INFORMACJE  O  SZKOLE

   

  § 5.

 1. Szkoła  jest  placówką  publiczną , koedukacyjną .

 2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi w:

  1. oddziale przedszkolnym – 1 rok

  2. szkole podstawowej  -      -6 lat

  3.  gimnazjum                       - 3 lata

     3. Organem  prowadzącym szkołę jest    Gmina  Zblewo.

     4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

     5. Szkoła jest jednostką  budżetową , posiada  roczny plan finansowy, który  jest częścią  budżetu  gminy,

         prowadzi gospodarkę  finansową  oraz  materiałową  zgodnie  z  zasadami  prawa  finansowego .

     6. Szkoła  posiada  środki  specjalne , które  przeznacza głównie  na :

 1. poszerzenie  oferty  edukacyjnej ( koła  zainteresowań,   zajęcia  pozalekcyjne),

 2. uzupełnianie  bazy  materialnej ,

 3. organizowanie  konkursów , turniejów, olimpiad  szkolnych , gminnych  i wyższego  szczebla,

 4. organizowanie  imprez  kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych dla  uczniów  i  ich  rodziców.

     7.  Na  czele  szkoły  stoi  Dyrektor.

     8.  Do  obwodu  szkoły zgodnie  z  orzeczeniem organizacyjnym  należą  miejscowości:

           Borzechowo, Radziejewo, Wirty, Pazda, Mały  Bukowiec i  Jeziornik

 

 

ROZDZIAŁ II a

 

REKRUTACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

§ 5a.

Przebieg rekrutacji dzieci i młodzieży:

   1. Ucznia przyjmuje   się odpowiednio do klasy pierwszej szkoły podstawowej  lub  gimnazjum

       po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego

     gimnazjum, z urzędu przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie  szkoły.

3 .O przyjęciu ucznia do publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum w trakcie roku

   szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych

    w pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia

    po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

6.Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów  informatycznych.

7.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie

   potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do  publiczne szkoły ogólnodostępnej.

8. Ilekroć w niniejszym punkcie jest mowa o:

   1)wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

   2)samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,

      wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym  wyrokiem sądu, osobę

      rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

9.Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego

   o  zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi

   na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 (ustawy o systemie oświaty), są przyjmowani do publicznego

   gimnazjum w pierwszej kolejności. Potwierdzeniem faktu bycia laureatem jest zaświadczenie

    o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata

   konkursów  przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim składane razem

   z wnioskiem o przyjęcie ucznia.

10.Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum,

     którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie  zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży

     zamieszkałych w tym obwodzie.

11.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum

     mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana

     publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

12.W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,

     z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny

     oraz lokalnych potrzeb społecznych.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do  klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadza

  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o Regulamin Rekrutacji

  dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum  w Zespole  Szkół Publicznych

   w Borzechowie. ( załącznik nr 7)

  b).Regulamin rekrutacji określa szczegółowe zasady obowiązujące w danym roku szkolnym 

    m.in. :

      1)Tok postępowania rekrutacyjnego

     2)Zasady postępowania rekrutacyjnego

     3)Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum

     4)Terminarz rekrutacji

     5)Tryb odwoławczy

     6)Postępowanie uzupełniające na dany rok szkolny.

13. Uchylono pkt. od 13 do 51.

 

§ 6.

 

1.Terminy  rozpoczynania  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych, przerw  świątecznych oraz  ferii  zimowych

    i  letnich  określają  przepisy  MEN oraz decyzje  Pomorskiego  Kuratora  Oświaty.

2.Szczegółową  organizację  nauczania  , wychowania  i  opieki  w  danym  roku szkolnym  określa  arkusz

   organizacyjny pracy  szkoły,  opracowany  przez  dyrektor do  30 kwietnia każdego  roku  z  uwzględnieniem

   Szkolnego  planu  nauczania.

3.Arkusz organizacyjny  zawiera  w  szczególności  :  liczbę  i  liczebność  oddziałów , liczbę  nauczycieli i

    pracowników  niepedagogicznych , ogólną  liczbę godzin, przedmiotów i zajęć  obowiązkowych  oraz  liczbę

    godzin  przedmiotów  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ  prowadzący szkołę  liczbę

    stanowisk  kierowniczych.

 4.  Arkusz  organizacyjny pracy  szkoły  zatwierdza  organ  prowadzący do  dnia  31  maja  danego  roku,

      jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 7.

 

  1.Szkoła  pracuje w  oparciu o  Szkolny  zestaw  programów  nauczania, Szkolny program

     oraz  Wewnątrzszkolny  system  oceniania opracowane dla zespołu szkół , w tym:

     oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

2.  Podstawową  jednostką  organizacyjną  szkoły jest  oddział złożony z  uczniów, którzy  w okresie  nauki

      w oddziale przedszkolnym,  szkole podstawowej i  gimnazjum,  zdobywają  wiedzę  i  umiejętności

     zgodne  z  indywidualnym  rozwojem  dziecka, określone  w  Podstawie programowej  kształcenia 

    ogólnego dla  poszczególnych  etapów  nauczania.

 3. Oddział  można  dzielić  na  grupy na  zajęciach   zgodnie z obowiązującymi przepisami.

          4. Organizację  stałych , obowiązkowych  i  nieobowiązkowych  zajęć dydaktycznych  i  wychowawczych

              określa  tygodniowy  rozkład  zajęć  ustalony  i opracowany przez  Dyrektora na  podstawie

              zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego i  przydzielonych  nauczycielom  godzin.

 5. Tygodniowy  rozkład  zajęć   określa  Szkolny  plan nauczania.

 

§ 8.

 1. Podstawową  formą  pracy  szkoły są zajęcia  dydaktyczno- wychowawcze  prowadzone  systemem

   klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w  innych formach ,które  uzgodniono  z  dyrektorem.

        2. (uchylono).

        3.  Godzina  lekcyjna  trwa  45 minut, godzina biblioteczna, świetlicowa, opiekuńcza, przedszkolna trwa  60 minut.

        4.  Dyrektor  dokonuje podziału na grupy na  zajęciach  wymagających  specjalnych warunków  nauki

              i  bezpieczeństwa  z  uwzględnieniem  środków  finansowych   posiadanych  przez  szkołę  

             oraz  obowiązujących  przepisów.

§ 9.

 

  1.  Niektóre  zajęcia  nadobowiązkowe , zespoły wyrównawcze, gimnastyka  korekcyjna, SKS, koła

      zainteresowań mogą  być  prowadzone poza  systemem  klasowo- lekcyjnym w  grupach  oddziałowych

    lub  między  klasowych.

 2.  Czas trwania  wymienionych  zajęć  wynosi 45  minut.

       3.  Liczba  uczestników nadobowiązkowych  zajęć  płatnych  powinna  być  nie  mniejsza

            niż 10 osób,  ale za  zgodą  organu  prowadzącego może wynosić mniej.

 4.  Zespół  wyrównawczy płatny  powinien być prowadzony dla  nie mniejszej liczby  uczniów  niż  8.

          5 . W płatnych  zajęciach  gimnastyki  korekcyjnej powinno  uczestniczyć  od  6 do  12

              uczniów przebadanych  i  skierowanych  na  te  zajęcia  przez  lekarza.

 6. Udział  w  zajęciach  nadobowiązkowych  jest  dobrowolny.

 7. Szkoła  prowadzi  zajęcia  nadobowiązkowe  w  ramach  godzin do  dyspozycji  dyrektora

     lub  nauczyciele  realizują je  w ramach  wolontariatu oraz środków pozyskanych na realizację złożonych

projektów do stowarzyszeń i innych organizacji.

§ 10.

 

1.Szkoła przyjmuje słuchaczy  zakładów kształcenia nauczycieli  oraz  studentów  szkół  wyższych 

   kształcących  nauczycieli na  praktyki pedagogiczne, nauczycielskie napodstawie pisemnego

   porozumienia zawartego  pomiędzy  Dyrektorem  a  zakłademkształcenia lub szkołą  wyższą.

2.  Zasady odbywania praktyki studenckiej określa plan praktyk studenckich  określony

     przez uczelnię , która kieruje studenta na praktykę oraz zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

3.  Dyrektor przydziela nauczyciela – opiekuna praktyki studenckiej, który opiekuje się

     studentem  i czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki.

4.Dyrektor  może  zlecać  przeprowadzenie  modułu  zajęć  innym , niż  pracownicy  szkoły,

 osobom,  które  posiadają  wymagane  kwalifikacje  do  realizacji  tych  zajęć.

ROZDZIAŁ  III

 

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

 

§ 11.

 

1. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych , przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające

    z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencjio prawach

dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne, ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. oraz Konstytucji RP.

2.Szkoła  jest  ustawicznie  kształcącą  się  organizacją, która  w sposób profesjonalny  realizuje  postawione

cele  i  zadania  określone  dla  szkół  publicznych w  Ustawie  o  systemie  oświatyz  dnia  7 września  1991roku

  z  późniejszymi zmianami, Podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego z  dnia  15  lutego 1999 roku

 z późniejszymi zmianami, Szkolnym  programie  wychowawczym oraz  przepisach  wydanych 

 na  ich podstawie, a w szczególności:   

  1) Wszechstronne  wychowanie  dziecka, które potrafi świadomie  dokonywać  wyborów, sprosta

        wyzwaniom  dorosłego  życia, będzie  podążać drogą  poznawczą ukierunkowaną na  poszukiwanie

        prawdy, dobra i  piękna  w  świecie poprzez:

 1. przygotowanie  do  rozpoznawania  wartości  moralnych, dokonywania  wyborów hierarchizacji tych  wartości  oraz  kształtowanie  świadomości  moralnej,

 2. budzenie w  wychowanku szacunku  dla  dobra  wspólnego   jako  podstawy  życia  społecznego

  dla  rodziny, społeczności lokalnej  i w państwie w  duchu przekazu  dziedzictwa kulturowego  i  kształtowania  postaw  patriotycznych,

 3. przygotowanie  dziecka do  samodzielnego życia  i  wyboru  własnej  drogi  życiowej w  oparciu 

  o  rzetelną  pracę  i  uczciwość,

 4.  rozwijanie w  nim  dociekliwości  poznawczej, ukierunkowanej na  poszukiwanie    prawdy, dobra

   i  piękna  w świecie,

 5. kształtowanie w uczniach  postawy  dialogu, umiejętności  słuchania  innych i  rozumienia  ich  poglądów,

 6. rozwijanie współdziałania i  współtworzenia w  szkole  wspólnoty  nauczycieli i  uczniów

2)Stworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju osobowego każdego ucznia poprzez:

 1. Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,

    muzycznej i ruchowej,

 2. Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego

    oraz zachowań  prozdrowotnych,

 3.  Postrzeganie  ucznia jako  aktywnego  uczestnika  procesu  uczenia  się,  dla  którego  nauczyciel  jest  doradcą  w  sprawach   uczenia  się   poprzez:

 4.   Uwzględnienie  indywidualnych  potrzeb  dziecka  dla  zapewnienia  mu  równych szans,

 5. Stwarzanie  warunków  do  rozwijania  samodzielności, obowiązkowości, podejmowania

   odpowiedzialności za  siebie  i  najbliższe  otoczenie,

 6. Stwarzanie  warunków  do  efektywnego  współdziałania  w  zespole   i  pracy  w  grupie, budowania

   więzi  międzyludzkich,  podejmowania   indywidualnych i  grupowych  decyzji,

 7. Stwarzanie  warunków  do  planowania, organizowania  i  oceniania  własnej nauki  , przyjmowania 

  za  nią  odpowiedzialności.

  3) Przygotowanie  uczniów  do  życia w  społeczeństwie  informacyjnym  poprzez poszukiwanie porządkowanie

      i  wykorzystywanie  informacji z  różnych  źródeł oraz  posługiwanie  się    technologią  informacyjną

  4) Przygotowanie uczniów do stawania się obywatelami zjednoczonej Europy i świata poprzez:

  a)stwarzanie warunków do nabywania umiejętności i wiedzy przygotowujących do świadomego

           wyboru swojego miejsca we współczesnym świecie,

  b)poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

    5) Tworzenie  w  świadomości  uczniów  zintegrowanego  systemu  wiedzy, umiejętności  i  postaw poprzez:

 1. uświadamianie  życiowej  użyteczności  poszczególnych  przedmiotów, jak i całej edukacji na 

  danym  etapie,

 2. rozwijanie  i  przekształcanie  spontanicznej  motywacji  poznawczej w motywację   świadomą ,

 3.  przygotowanie  do  podejmowania  zadań  wymagających  systematycznego

 4. dłuższego  wysiłku  fizycznego  oraz  intelektualnego.

  6) Stwarzanie  przyjaznej  atmosfery  i  pomoc  dziecku  w  dobrym  funkcjonowaniu w  społeczności  szkolnej poprzez  umacnianie  wiary   dziecka  we  własne  siły oraz w  możliwość  osiągania 

  7) Zapewnienie  opieki  i  wspomaganie  rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,

   bezpiecznym   i  zdrowym  środowisku  w  poczuciu  więzi  z  rodziną  poprzez:

 1. dobór  treści,  metod  i  organizacji  nauczania do  możliwości  uczniów,

 2. otoczenie szczególną  opieką  dzieci  niepełnosprawne, realizujące obowiązek  szkolny  poza   szkołą

  lub  w  nauczaniu  indywidualnym,

 3. otoczenie  opieką  uczniów  szczególnie  uzdolnionych i  umożliwienie im  rozwijania  zdolności

   i   zainteresowań na  zajęciach  pozalekcyjnych,

 4. umożliwienie  korzystania  z  pomocy  specjalistycznych  poradni,  uczniom 

  potrzebującym takiej pomocy

 5. organizowanie  lekcji  religii  lub etyki zgodnie  z  życzeniem  rodziców,

 6.  kierowanie  uczniów  do szkół  specjalnych  w  oparciu o  orzeczenia  PPP.  i  zgodę  rodziców

 7. organizowanie następujących zajęć :

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają

znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć     edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Liczba uczestników zajęć wynosi od  8 do 12 uczniów.

 -   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie   osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników tychże zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.

-Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników zajęć wynosi od 1 do 4 uczniów.

-Zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników wynosi od 3 do 10 uczniów.

 

§ 12.

 1. Szczegółowe cele i zadania szkoły określa „Program wychowawczy szkoły”.

 2. Realizacja Programu wychowawczego szkoły ma na celu osiągnięcie oczekiwanego   wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz  wizerunku  absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum, opracowanego przez Radę Pedagogiczną szkoły.

 3. Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego.

 4. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły opracowany jest plan pracy plan pracy wychowawcy klasowego.

 5. Program Wychowawczy Szkoły może być modyfikowany w zależności od priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury opiniowania, o której mowa w ust. 3.

 6. Każdego roku Zespół Szkół opracowuje wspólny dla obu szkół , uszczegółowiony roczny „Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i gospodarczej” zawierający w szczególności:

 1. wybrane zagadnienia związane z rozwijaniem zainteresowań uczniów

 2. planowane konkursy, turnieje, apele, uroczystości i imprezy środowiskowe

 3. wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki , wychowania i opieki

 4. organizacje roku szkolnego

 5. wybrane działania administracyjno- gospodarcze na dany rok szkolny.

 

§ 13.

Zadania  opiekuńcze  szkoły

1. Nauczyciel  odpowiada  za  życie, zdrowie,  bezpieczeństwo dzieci  podczas  prowadzonych  zajęć  obowiązkowych, nadobowiązkowych , pozalekcyjnych oraz  imprez  organizowanych  w  szkole  i  przez

      szkołę  poprzez:

 1. przestrzeganie  zasad  bhp podczas  wszystkich  zajęć, szczególnie zaś nauczyciele: techniki, fizyki,

  chemii, kultury fizycznej,

 2. w  czasie wszystkich  zajęć organizowanych  przez  szkołę oraz  imprez kulturalno- rozrywkowych, sportowych odbywających się   na  terenie   szkoły lub  organizowanych  poza  terenem  szkoły,

  uczniowie  nie  mogą pozostawać bez  nadzoru osób do  tego  upoważnionych

 3. nauczyciele  wychowania  fizycznego  muszą  zwracać uwagę  na  stopień   aktualnej  sprawności

   fizycznej  i  wydolności  organizmu  ucznia, dobierając ćwiczenia  o  odpowiednim  zakresie 

  intensywności, uczeń  uskarżający  się na  złe  samopoczucie  lub  dolegliwości, powinien  być 

  zwolniony w  danym dniu  z  wykonywania  planowanych ćwiczeń i w  miarę  potrzeby

  kierowania do lekarza. Ćwiczenia  powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod

  i urządzeń zapewniających  pełne  bezpieczeństwo  ćwiczących

 4. nauczyciel  nie  ma prawa  wysłać ucznia  poza  teren  szkoły, gdyż odpowiada za  jego  bezpieczeństwo.

 5. nauczyciel  nie  ma  prawa  wysłać  ucznia  na  korytarz,  „za drzwi”,  w czasie zajęć ,

   gdyż  jest  odpowiedzialny  za  ucznia  w tym  czasie.

 1. W czasie imprez szkolnych , w których uczniowie uczestniczą wraz  z rodzicami/ opiekunami /

  odpowiedzialność za nich ponoszą rodzice / opiekunowie.

  3. Nauczyciel zapewnia opiekę nad  dziećmi w czasie  przerw  między-lekcyjnych.

 1. w ciągu dnia  nauki są  przerwy określone  w  tygodniowym czasie  pracy:

 2. 10-cio, 15-sto, 20-sto  minutowe, a w szczególnych sytuacjach 5 –cio minutowe w czasie  pogody

  uczniowie   wychodzą na  plac  przed  szkołą

 3. (uchylono)

 4. (uchylono)

  4. W czasie  niepogody  i  w  sezonie  jesienno-zimowym  przerwy  uczniowie spędzają   na  korytarzach 

      szkolnych.

   5. W  wyznaczonych  przerwach  uczniowie  korzystają  ze  stołówki  dla  zjedzenia śniadania i obiadu.

   6. Grafik  dyżurów nauczycielskich  opracowuje Dyrektor zgodnie z  tygodniowym planem  lekcji.

   7. Dyżury  rozpoczynają się na  15-ście minut przed  pierwszą lekcją  każdego  dnia,

        kończą się wraz  z końcem  przerwy przed  ostatnią  lekcją

  8. Dyżury  pełnione są na  korytarzach, w świetlicy lub  na  placu szkolnym.

  9. Nauczyciele  przebywają na  wyznaczonych  dyżurach przez  wszystkie przerwy zgodnie z grafikiem .

  10. Zmiany  dyżurów  dokonuje  Dyrektor ,jeżeli  wymaga  tego  lepsza  organizacja  pracy

      i   zapewnienie  dzieciom  bezpieczeństwa , na  prośbę  nauczyciela  jeśli  poprawi to bezpieczeństwo uczniów.

   11. W  czasie  pełnienia  dyżuru  nauczyciel  odpowiada  za  życie, zdrowi  i bezpieczeństwo  dzieci

         przebywających na  danym  terenie.

  12 . Jeżeli  dyżur  odbywa się na placu, to po dzwonku na lekcje, klasy  ustawiają się parami przed  wejściem  zgodnie z ustalonym  porządkiem Nauczyciele  dyżurujący  wpuszczają  poszczególne

         klasy do budynku. Nauczyciel  opuszcza plac, kiedy  ostatni uczeń wejdzie do szkoły i jest pewien, 

        że wszyscy  uczniowie  są  wewnątrz budynku.

  13. Z pierwszym dzwonkiem  kończącym przerwę,  opiekę nad dziećmi  przejmuje  nauczyciel  mając

       z nimi lekcję.

   14. Jeżeli uczniowie w czasie  przerwy są na korytarzu, to  po dzwonku na lekcje ustawiają  się przy sali,

        w której  mają  lekcje.

   15. Nauczyciel bez zgody Dyrektora nie  może  opuścić dyżuru.

   16. W przypadku  nieobecności nauczyciela w pracy, na jego miejsce dyżurowania Dyrektor  wyznacza

         zastępstwo.

   17. W razie  kolizji lub  wypadku na terenie dyżuru, nauczyciel dyżurujący wzywa do  pomocy innych

         nauczycieli lub  pracowników  szkoły i postępuje  zgodnie z przepisami o postępowaniu w czasie wypadku.

  18. Z dyżuru  zwolniona może być nauczycielka w  ciąży  aż do rozwiązania , jeśli przedłoży  Dyrektorowi zaświadczenie  lekarskie o swoim  stanie oraz  każdy  nauczyciel,   któremu  lekarz  wyda  stosowne  zaświadczenie.

  19. Wychowawcy  zobowiązani są do przeprowadzenia  pogadanek  związanych  z  tematyką :

        1)  niewypałów i niewybuchów, ochrony  przeciwpożarowej,

        2)  przestrzegania  zasad ruchu drogowego,

        3)  bezpieczeństwa zabaw zimowych i letnich,

        4)  zagrożenia wścieklizną,

        5)  szkodliwości  palenia  tytoniu, używania  narkotyków, picia alkoholu,  AIDS,   zdrowej  żywności

             i  aktywnego wypoczynku, bioterroryzmu.

       6)  bezpiecznych  zabaw  przy choince, z petardami, fajerwerkami, itp.

  20. Nauczyciel sprawuje opiekę podczas wycieczek, biwaków oraz wszystkich zajęć

       organizowanych przez szkołę poza  jej  terenem:

 1. Dla  zapewnienia opieki nad  uczniami biorącymi udział w wycieczce,

  imprezie, biwaku powinien być  wyznaczony  przez  organizatora  kierownik, a w miarę potrzeb także  opiekunowie. Osoby te są  odpowiedzialne za stworzeni warunków zapewniających bezpieczeństwo  wszystkim uczestnikom oraz sprawowanie ciągłego  nadzoru nad  przestrzeganiem   przez  nich zasad bezpieczeństwa.

 2. Na wycieczce przedmiotowej lub  krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren  szkoły w  obrębie

   tej  samej  miejscowości bez  korzystania z publicznych środków  lokomocji , opiekę  powinna

   sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą  do  30-tu uczniów.

 3. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły i  miejscowość będącej siedzibą szkoły, z korzystaniem               z  publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 12-tu uczniów.

 4. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą 10-ciu

    uczniów.

 5. Długość  dziennych  odcinków trasy i tempo należy dostosować do wydolności

  najsłabszego uczestnika każdej  wycieczki.

 6. Wszyscy  uczestnicy szkolnej wycieczki i  imprezy krajoznawczo-turystycznej

  krajowej i zagranicznej powinni być ubezpieczeni.

 7. Kierownikiem wycieczki / imprezy i opiekunem  może być osoba posiadającą odpowiednie

  przygotowanie i odpowiadająca  następującym kryteriom:

 1. kierownikiem wycieczki przedmiotowej może być nauczyciel  określonego przedmiotu,

 2. kierownikiem  wycieczki  krajoznawczo-turystycznej może być nauczyciel lub pełnoletni  młodzieżowy organizator turystyki z uprawnieniami przewodnika  lub instruktor .

  21. Kierownikiem wycieczki nie może być nauczyciel będący jednocześnie opiekunem.

  22. Opiekunem sprawującym opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub  imprezie może być

         nauczyciel, młodzieżowy organizator turystyki, za zgodą  Dyrektora  szkoły – inna osoba  pełnoletnia.

  23. Wszyscy  uczestnicy  wycieczek i imprez zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa

          i zasad szczególnej ostrożności oraz  wykonywania poleceń kierownika wycieczki / imprezy i opiekunów

  24. Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej posługującej się sprzętem, zobowiązani

         są  do przestrzegani odpowiednich przepisów  obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności:

   1) uczestnicy wycieczek rowerowych muszą posiadać  kartę rowerową,

         2) uczestnicy  wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać przepisy o ruchu drogowym

        3) uczestnicy wycieczek posługujących się sprzętem pływającym muszą posiadać  kartę pływacką,

  4)Uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego wyznaczonych i pod nadzorem ratownika, za zgodą  rodziców wyrażoną na piśmie.

25. Organizatorzy  wycieczek / imprez zobowiązani są do  prowadzenia  obowiązującej dokumentacji oraz pozostawienia  oryginałów w sekretariacie szkoły:

 1. lista uczestników,

 2. karta wycieczki / imprezy,

 3. oświadczenia opiekunów o odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników ,

 4. program  wycieczki lub imprezy.    

  26. Przy organizacji wycieczek środkami komunikacji publicznej, wycieczek kolarskich i pieszych, kierownicy

        opiekunowie wycieczek zobowiązani są dostosowania przepisów  obowiązującego w tym zakresie prawa

          o ruchu drogowym.

  27. Nauczyciel lub inna osoba, której Dyrektor powierzył opiekę nad uczniami  w pojazdach dowożących

       Uczniów do i ze szkoły jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo powierzonym mu dzieciom.

  28. Nauczyciel lub inna osoba, której Dyrektor powierzył obowiązek sprawowani opieki nad uczniami

       w miejscu zbiórki,  jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo  powierzonych jej dzieci

   

  § 14.

   

 Szkoła  otacza szczególną opieką niektórych uczniów, a głównie:

1. Dzieci najmłodsze ( oddział przedszkolny, klasę pierwszą, nowych uczniów),

   aby ułatwić im klimatyzację w nowych  warunkach życia szkolnego.

2. Uczniów niepełnosprawnych, którym umożliwia się naukę w normalnych klasach.

3. Prowadzi się zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy  po zakwalifikowaniu

     Ich przez lekarza  na takie zajęcia, w ramach godzin dyrektorskichzgodnie ze Szkolnym planem nauczania.

4. Prowadzi w  ramach godzin dyrektorskich zajęcia rytmiki, za zgodą organu prowadzącego

     zajęcia rewalidacji, terapii pedagogicznej, przy pomocy nauczycieli z właściwymi kwalifikacjami.

5. Prowadzi  w miarę potrzeb zajęcia dla dzieci z różnymi  deficytami rozwojowymi za zgodą organ

    prowadzącego i przy pomocy nauczycieli z określonymi kwalifikacjami, aby  umożliwić im  uczęszczanie

    do szkoły macierzystej .

6.Uczniów słabych, dla których w miarę posiadanych środków prowadzi zajęcia mające na celu ich

    indywidualny rozwój  i wyrównanie poziomu wiedzy oraz umiejętności.

7. Uczniów zdolnych, dla których organizuje się zajęcia pozalekcyjne z różnych dziedzin zgodnie z ich

     zainteresowaniami i  oczekiwaniami oraz  możliwościami szkoły.

8. Uczniów zdolnych , wyróżniających się w różnych dziedzinach  i osiągających wysokie wyniki

    w zewnętrznym mierzeniu jakości poprzez występowanie dla nich o nagrodę Wójta.

9. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc pedagoga, logopedy oraz innych specjalistów poprzez współpracę

    z poradnią, wizyty w domu rodzinnym dziecka, częste kontakty z rodzicami.

10.Uczniów, którym z powodu złych warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna:

 1. wychowawca zgłasza do pedagoga, a ten do  pracowników GOPS-u            

 2. Pedagog w porozumieniu z wychowawcami, Dyrektorem, ustala listę uczniów, którym

  potrzebne jest dożywianie i przekazuje  ją do GOPS-u, lub Szkolnej Komisji Socjalnej

 3. GOPS przyznaje pomoc finansową na dożywianie dzieci, które organizuje szkoła,

            środki przekazuje na konto żywienia  w ZEAPOW,

 1. W uzasadnionych przypadkach wychowawca, pedagog w porozumieniu z Dyrektorem

            zwraca się o pomoc materialną  dla  dzieci potrzebujących do różnych  firm, sponsorów,

           osób prywatnych  i za przyznane środki kupuje potrzebne rzeczy.

 1. Dyrektor pozyskuje środki z GOPS-u i innych instytucji na pokrycie ubezpieczenia

            dla dzieci, które tej składki nie zapłaciły z braku środków,

 1. Dzieciom potrzebującym pedagog / wychowawca przekazuje przedmioty zebranew formie datków

11. Szkoła w ramach swoich możliwości finansowych i organizacyjnychzapewniauczniom i ich

      rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, którą organizuje na  podstawie Rozporządzenie

      Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

    pomocy psychologiczno-pedagogiczne jw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

    ( Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r. poz. 532). polegającą w szczególności na:

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia,

 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia,

 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

 5. organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 6. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w par.13 ust.1 ,

 7. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,

 8. wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia,

 9. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

 10. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,

 11. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 12. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 13. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 14. pomoc uczniom niepełnosprawnym poprzez  wyrównanie szans edukacyjnych

   i stworzenie bezpiecznych warunków pobytu w placówce.

  12.Zadania, o których mowa w ust.1 są realizowane  i udzielane we współpracy z:

 1. rodzicami,

 2. nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

 3. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

 4. innymi placówkami oświatowymi,

 5. organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi

   na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  13. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce

       jest dobrowolne i nieodpłatne.

  14.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki.

  15. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom

         nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania

        z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności

       psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

  16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielan z inicjatywy:

       1) ucznia;

       2) rodziców ucznia;

      3) dyrektora przedszkola, szkoły,

      4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

  5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

  6) poradni,

  7) pracownika socjalnego;

  8) asystenta rodziny;

  9) kuratora sądowego.

  17. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z  uczniem

        oraz w formie:

  1) klas terapeutycznych;

  2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

  3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

  4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

      socjoterapeutycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym;

  5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia

       i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum;

  6) warsztatów;

  7) porad i konsultacji.

  18. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  i nauczycielom

        w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

19.Pomoc, o której mowa w ust.7 jest organizowana za zgodą organu prowadzącego.

20.Objęcie ucznia zajęciami, o których mowa w ust.7.1 -5 wymaga zgody   rodziców

    i opinii  rady pedagogicznej..

 21.Dzieciom  niepełnosprawnym zapewnia się w szkole (w ramach możliwości finansowych

    i organizacyjnych szkoły):

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. odpowiednie warunki do nauki,

 3. realizację we współpracy z rodziną programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów,

 4. zajęcia rewalidacyjne w szczególności (uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności): korekcji wad postawy, korygujące wady wymowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, inne, wynikające z programów rewalidacji,

 5. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 6. korekcyjno-kompensacyjne,

 7. logopedyczne.

  22.Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala finansowe i kadrowe

  zasady, działania oddziałów integracyjnych na terenie szkoły.

  23.Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala ilość godzin zajęć wymienionych

        w ust.7.4, które będą realizowane w szkole w danym roku szkolnym, godziny niniejsze umieszcza

        w projekcie organizacyjnym szkoły opiniowanym przez radę pedagogiczną.

   24. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnymlubindywidualnym

         nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie

         utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

   25. Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w porozumieniu z organemprowadzącym

        w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzebedukacyjnych oraz zalecanych

        form pomocy psychologiczno-pedagogicznejokreślonych w orzeczeniu o potrzebie

        indywidualnego nauczania ucznia.

    26. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka w

         szczególności w domu rodzinnym, z możliwością prowadzenia nauczania indywidualnego

        również w szkole.

  27.Dyrektor szkoły ustala zasady, zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego.

  28. W nauczaniu indywidualnym realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawyprogramowej

       kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikającez ramowego planu

       nauczania szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych  ucznia.

  29 .(skreślono).

  30.Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala ilość godzin  nauczania

        indywidualnego, godziny niniejsze umieszcza w projekcie organizacyjnym szkoły opiniowanym

        przez radę pedagogiczną.

  §15.

   

 1. W szkole stanowiska pracy dostosowuje się do warunków antropometrycznych uczniów.
 2. Jeżeli ze stanowiska pracy korzysta niepełnosprawny, dostosowuje się je do rodzaju  stopnia niepełnosprawności.

§16.

 

1.Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się

   w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa,  niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

2. Jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w czasie zajęć , niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza

    uczniów.

§17.

 

 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC.

 2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, Dyrektor może zawiesić zajęcia

  na czas określony, powiadamiając organ prowadzący.

 3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

  1)jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających

      zawieszenie zajęć wynosi -15oC lub jest niższa,

  2)jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia , które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

   

   

   

   

  §18.

   

 1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się pod nieobecność

   w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła zapewnia opiekę.

 2. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły nie mogą się odbywać w miejscu, w którym

  prowadzone  są prace wymienione w ust. 1.

  3 .Maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymuje się w stanie zapewniającym pełną sprawność

   działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki.

 1. Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznacza się w sposób wyraźny

   i zabezpiecza przed ich uruchomieniem.

   5. W pracowniach wywiesza się w widocznym miejscu regulamin określający zasady

        bezpieczeństwa i higieny pracy dla tego typu pomieszczenia.

  6. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi.

  §19.

   

 Zadania  zespołów  nauczycielskich

 

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia  na danym etapie edukacyjnym tworzą zespół,

   którego zadaniem jest w szczególności :

 1. ustalenie zestawu programów nauczania dla  danego etapu edukacyjnego oraz jego modyfikacja ,

 2. współpraca w realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych  dotyczących  danego etapu edukacyjnego

 3. realizacja  innych zadań statutowych.

  2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły

     problemowo – zadaniowe między –oddziałowe, które  pracują,  kiedy zachodzi taka potrzeba

     dla rozwiązania konkretnego zadania czy problemu

   

  § 20.

  Innowacje i eksperymenty

   

  1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach określonych  w odrębnych przepisach oraz  prowadzić badania naukowe.

  2. Szkoła może prowadzić innowację pedagogiczną , zwaną dalej „innowacją” dotyczącą nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mające  na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu  realizowanych w szkole  celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz  poprawę  skuteczności działania szkoły:

  3.  Innowacja  może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup), innowacja jest możliwa  po zapewnieniu przez szkołę  warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych  działań innowacyjnych,

  4.  Innowacja  wymagająca  dodatkowych środków  może być  finansowana ze środków budżetowych (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę) i pozabudżetowych (po uzyskaniu  środków finansowych).

  5. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

 

§21.

Oddział przedszkolny

 

1 .Szkoła prowadzi oddział/y przedszkolny/e dla  dzieci pięcio i sześcioletnich. Liczbą oddziałów

    dysponuje  organ prowadzący.

2.Liczba oddziałów i ich czas pracy zatwierdzony jest w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły

   na dany rok szkolny.

3. Czas pracy oddziału, programy nauczania   do użytku  w wychowaniu przedszkolnym określają przepisy MEN

4. Oddział przedszkolny  realizuje zadania i określone w Ustawie o systemie oświaty,  a zwłaszcza:

1)wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

2)współdziała z rodziną dziecka,

3)przygotowuje dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w klasie  pierwszej.

5. Do zadań oddziałów zerowych należy w szczególności:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

 2. współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dziecka do nauki w szkole,

 3. troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,

 4. wyrabianie u dziecka prawidłowych nawyków,

 5. troska o rozwój umysłowy dziecka w szczególności:

 1.  rozwój zainteresowań i umiejętności,

 2.  rozwój wyobraźni i wrażliwości,

 3.  rozwój samodzielności i wytrwałości oraz umiejętności współdziałania w grupie.

  6. W celu realizacji zadań oddział zerowy współpracuje z:

 1. poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 2. GOPS,

 3. jednostkami opieki zdrowotnej,

 4. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

 1. W oddziale prowadzi w miarę  możliwości  zajęcia  jeden nauczyciel za wyjątkiem religii, rytmiki i języka

  obcego.

8. W oddziale prowadzi się zajęcia religii w wymiarze jednej godziny w ramach tygodniowego

    wymiaru  godzin , w oparciu o pisemne oświadczenie rodziców.

9. W oddziale prowadzi się zajęcia rytmiki i języka obcego w wymiarze 1 godziny

     tygodniowo każde w ramach godzin wychowania przedszkolnego.

10. (uchylono)

11. (uchylono)

12.W przypadkach dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię; wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 6-ciu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego,

        w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

13. Zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do oddziału przedszkolnego i powrót

      do domu po zajęciach należy do rodziców / prawnych opiekunów :

 1. obowiązek ten trwa do ukończenia siódmego roku życia lub oddziału przedszkolnego.

 2. rodzice/ opiekunowie  mogą upoważnić na piśmie w obecności nauczyciela  oddziału inne osoby pełnoletnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo ich dziecka na drodze do i ze szkoły.

14. Oddział realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujący program i miesięczne plany pracy.

15. Praca wychowawcza odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

16. Dokumentację oddziału stanowią :

 1. miesięczny plan pracy

 2. dziennik zajęć.

17.Dniami wolnymi od zajęć w oddziale przedszkolnym są ferie letnie i zimowe, przerwy świąteczne

        i inne dni pokrywające się z przerwami zajęć szkolnych.

18. Oddział zajmuje jedną salę przeznaczoną  dla tego oddziału.

19.Oddział korzysta z sali korekcyjnej oraz innych pomieszczeń na zasadach obowiązujących w szkole.

20.Dzieci sześcioletnie korzystają z odrębnej szatni przeznaczonej dla  oddziału.

21.Oddział przedszkolny korzysta z terenu szkolnego na tych samych zasadach jak inne  klasy.

22. Przedszkolaki korzystają z toalet usytuowanych na parterze szkoły.

23.Przedszkolaki mają możliwość spożycia  własnego śniadania,  obiadu, herbaty

     czy kawy z mlekiem  w stołówce szkolnej .

24.Przedszkolaki  dowożone do szkoły korzystają ze świetlicy szkolnej.

25.Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest członkiem Rady Pedagogicznej działającej w szkole.

26.Oddział przedszkolny jest integralną częścią szkoły i funkcjonują na tych samych zasadach jak pozostałe

    oddziały. 

27.W oddziałach rodzice wybierają swojego przedstawiciela do szkolnej rady rodziców.

28. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się corocznie od 1 do 31 marca

     Zapisy kandydatów prowadzi dyrektor Zespołu Szkół..

29.Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w oddziale przedszkolnym obowiązani są złożyć

    w   sekretariacie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka

   do   oddziału wraz z załącznikami

30.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 5-6 letnie, które   mieszkają poza  obwodem  szkoły.

31.Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie

     dotyczącym obywateli polskich.

32.Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza Komisja Rekrutacyjna 

     powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o Regulamin Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

    w Zespole  Szkół Publicznych w Borzechowie. ( załącznik nr 7)

33.Regulamin rekrutacji określa szczegółowe zasady obowiązujące w danym roku szkolnym    m.in. :

1)Tok postępowania rekrutacyjnego

2)Zasady postępowania rekrutacyjnego

3)Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego

4)Terminarz rekrutacji

5)Tryb odwoławczy

6)Postępowanie uzupełniające na dany rok szkolny.

34.(uchylono)

35.W ciągu roku przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego na wolne miejsca dokonuje

       dyrektor.

 

§ 22.

Świetlica  szkolna

1. Otacza opieką uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu

    na dojazd do szkoły lub czas pracy rodziców.

 1. Pracą świetlicy kieruje  Wicedyrektor  za zgodą organ  prowadzącego.

       Świetlica pracuje w oparciu o Program świetlicy szkolnej.

  3. Godziny świetlicowe i ich ilość zatwierdzane są w Arkuszu organizacyjnym pracy szkoły.

  4.  Świetlica jest integralną częścią szkoły przeznaczoną dla zapewnienia uczniom zorganizowanej opieki

      i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju zainteresowań,  uzdolnień i umiejętności.

5.Zajęciami świetlicowymi objęci  są wszyscy uczniowie dojeżdżający i zapisani przez rodziców – uczniowie

miejscowi.

6.Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy, na powietrzu , w sali gimnastycznej

    lub innych pomieszczeniach szkolnych.

7.Czas pracy świetlicy określony jest w planie lekcji tak, aby zapewnić opiekę

    przed i po lekcjach wszystkim zapisanym do świetlicy.

8.Przed i po lekcjach dzieci dojeżdżające przebywają w świetlicy  pod opieką nauczyciela:

1)na piętnaście minut przed pierwszą lekcją  nauczyciel – opiekun

2)wypuszcza dzieci na korytarze szkolne, gdzie pełnią dyżury nauczyciele,

 3) na dziesięć minut przed planowanym odwozem , dzieci przechodzą do szatni,

      po przebraniu się oczekują pod opieką nauczyciela na transport szkolny,

 4)nauczyciel odprowadza dzieci do pojazdów szkolnych i oddaje pod opiekę osobom pełniącym

     opiekę w pojazdach.

9 .  W czasie zajęć świetlicowych dzieci biorą udział w różnych zajęciach .

10. Plan dowozu i odwozu  opracowuje wicedyrektor w porozumieniu z dyrektorem, kierownikiem ZEAPOW

      zgodnie z potrzebami uczniów  ( aby umożliwić im szybki powrót do domu po lekcjach, korzystanie  z zajęć

     pozalekcyjnych) oraz posiadanymi środkami finansowymi.

11 .Godziny świetlicowe przydziela dyrektor zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy szkoły na dany

      rok szkolny.

12.Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy są zobowiązani zebrać dzieci objęte tą opieką  i pełnią

  opiekę pełną godzinę zegarową.

13.W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie przebywający w świetlicy wychodzą na przerwę.

14. Nauczyciel pełniący opiekę na ostatniej godzinie świetlicowej w danym dniu, opiekuje się dziećmi

   do momentu przekazania podopiecznych  opiekunom w pojazdach  szkolnych.

15. Głównym zadaniem świetlicy  jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, wychowania pozalekcyjnego, rozwijanie zainteresowań , uzdolnień i umiejętności, a w szczególności do jej zadań należą :

 1. Zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

 2. Rozwój fizyczny uczniów poprzez organizowanie zajęć ruchowych na sali    

  gimnastycznej i na powietrzu.

 3. Kształtowanie nawyków kultury życia rodzinnego.

 4. Wychowanie zdrowotne poprzez kształtowanie nawyków higieny i kultury osobistej,

  właściwe spożywanie posiłków.

 5. Rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej, koleżeństwa, pomocy innym.

  16. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie w świetlicy ze szklanki herbaty, kawy z mlekiem oraz dożywiania /

       obiad jednodaniowy / przez cały rok szkolny:

  1) Zaopatrzeniem w produkty zajmuje się intendent, przygotowaniem posiłków zajmują się  kucharki.

        2) herbata, kawa  obiad ,wydawane są odpłatnie. Koszt miesięczny obliczony jest na podstawie cen

           produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

3)Posiłki wydawane i spożywane są w świetlicy w czasie wyznaczonych przerw .

4)Podczas przerw śniadaniowych dzieci jedzą posiłek pod opieką nauczyciela

     zgodnie z grafikiem dyżurów lub zajęć świetlicowych.

  17. Szczegółowo prace świetlicy określają miesięczne plany pracy opracowywane przez Wicedyrektora szkoły

       i nauczycieli pracujących w świetlicy.

 18. Dokumentacja świetlicy to:

 1. dziennik zajęć świetlicowych

 2. miesięczne plany pracy

 3. program pracy świetlicy

 4. grafik dowozów i odwozów

 5. plan zajęć świetlicowych.

   

  § 23.

  Biblioteka  szkolna

    Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną.

 1.Funkcję, zadania i organizację biblioteki szkolnej, obowiązki nauczyciela biblioteki, Rady Pedagogicznej,

    Dyrektora szkoły wobec biblioteki określają przepisy MEN i S.

2.Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych,

    wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej

    oraz z innych dziedzin.

3.Z biblioteki mogą korzystać  uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inne osoby zgodnie z regulaminem

   Biblioteki.

4.Biblioteka gromadzi zbiory, wypożycza  je poza bibliotekę, prowadzi edukację czytelniczą

  i medialną, realizuje swoje podstawowe funkcje.

5. Godziny pracy biblioteki ustalane są w tygodniowym planie zajęć lekcyjnych tak, aby umożliwić jak najlepszy dostęp do księgozbioru wszystkim zainteresowanym.

6. Biblioteka mieści się w oddzielnym pomieszczeniu wyposażonym w odpowiednie meble.    

7.Finansowanie wydatków odbywa się z budżetu szkoły ,środków specjalnych,

    środków rady rodziców oraz innych ofiarodawców:

 1. Obejmuje zakupy zbiorów i ich konserwację .

 2. Księgozbiór aktualizowany jest  stosownie  do  potrzeb i możliwości szkoły.

 3. Zakupy obejmują  lektury szkolne, słowniki, literaturę dla dzieci, wydawnictwa  popularno-naukowe oraz metodyczne.

    8.Zbiory : biblioteka gromadzi czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, a szczególnie:

1)Dokumenty piśmiennicze: wydawnictwa informacyjne, lektury podstawowe  uzupełniające do języka

   polskiego, literaturę popularnonaukową , wybrane pozycje z literatury pięknej, wybrane wydawnictwa

  albumowe, czasopisma   specjalistyczne i pedagogiczne oraz podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc

       w pracy nauczycieli.

     2)Dokumenty niepiśmienne stanowiące materiały audiowizualne takie jak: płyty kompaktowe, filmy

       dydaktyczne, kasety magnetofonowe, dyskietki komputerowe, materiały wytworzone w procesie

       dydaktycznym szkoły.

     3)Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo – alfabetycznym.

     4)Zbiory audiowizualne ułożone są w układzie rzeczowym.

    5) Podręczniki i materiały dydaktyczne – nieodpłatnie wypożyczane uczniom.

9.Zadania biblioteki:

 1. Gromadzi zbiory służące realizacji zadań szkoły oraz zgodne z zainteresowaniami i  potrzebami uczniów.

 2. Realizuje zagadnienia wybrane ze  ścieżki czytelniczej i medialnej w czasie godzin  lekcyjnych będących zastępstwem za nieobecnego nauczyciela, zajęcia te prowadzi się w salach lekcyjnych.

 3. Prowadzi różnorodne formy popularyzujące literaturę i inspirujące czytelnictwo.

 4. Dba o księgozbiór i wyposażenie.

 5. Prowadzi  właściwą dokumentację biblioteczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  10.Nauczyciel biblioteki jest odpowiedzialny za powierzony mu księgozbiór  oraz pomieszczenia biblioteki.

  11.Pomocnikiem nauczyciela biblioteki jest aktyw biblioteczny składający się z grupy zainteresowanych uczniów.

  12.Czytelnik ma prawo:

  1)korzystać z całego księgozbioru na miejscu lub poza biblioteką po zapoznaniu się z regulaminem biblioteki,

  2)korzystać z zajęć  edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  3)uzyskać pomoc nauczyciela w każdej sprawie związanej z korzystaniem z zasobów bibliotecznych,

   otrzymać nagrodę  za systematyczny i aktywny udział w pracach biblioteki.

  13.Czytelnik jest obowiązany:

  1) szanować wypożyczone przez siebie książki,

  2) zwrócić do biblioteki książki najpóźniej w czasie miesiąca od daty wypożyczenia, lekturę szkolną

     po   skończeniu opracowania na lekcji,

  3) odkupić zniszczoną, bądź zagubioną przez siebie książkę ( w przypadku braku   na rynku danej   pozycji),

     może kupić inną w równej cenie ,co ustala z nauczycielem  biblioteki

  4)zwrócić do biblioteki wypożyczone pozycje na dwa tygodnie przed zakończenie roku szkolnego

  5)kończąc szkołę , powinien pobrać zaświadczenie z biblioteki ,które  potwierdza zwrot wszystkich

      materiałów wypożyczonych z biblioteki

 6. Postępować z wypożyczonymi na dany rok szkolny  podręcznikami i materiałami edukacyjnymi

  zgodnie z Regulaminem ich wypożyczania

  7) Szanować wypożyczone na dany rok szkolny  podręczniki i materiały edukacyjne .

  14.Zadania nauczyciela biblioteki:

 1. gromadzenie zbiorów służących realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły

  oraz zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami  uczniów,

 2. realizacja niektórych zadań edukacji czytelniczej i medialnej,

 3. prowadzenie różnych form popularyzujących literaturę i inspirujących czytelnictwo,

 4. dbanie o księgozbiór i wyposażenie biblioteki,

 5. prowadzenie właściwej dokumentacji bibliotecznej,

 6. inwentaryzacja księgozbioru, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 7. sporządzanie planu pracy i sprawozdań z pracy biblioteki za każde półrocze

 8. przekazywanie informacji  o pracy biblioteki i stanie czytelnictwa radzie pedagogicznej dwa razy

   do roku na posiedzeniach analitycznych.

   15.Biblioteka posługuje się  pieczątką okrągłą z napisem :

  w otoku – Zespół  Szkół  Publicznych w Borzechowie,

       wzdłuż średnicy – Biblioteka.

  16.Biblioteka pracuje w oparciu o regulamin biblioteki( Załącznik nr………………).

   

  § 24.

   

  Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość  korzystania z :

 1. 1.      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem
 2. 2.      biblioteki
 3. 3.      gabinetu logopedycznego
 4. 4.      gabinetu pedagoga
 5. 5.      świetlicy- jadalni
 6. 6.      świetlicy – na zajęcia świetlicowe
 7. 7.      sali gimnastycznej z zapleczem
 8. 8.      sali korekcyjnej
 9. 9.      szatni
 10. 10.  sekretariatu
 11. 11.  kuchni
 12. 12.  terenu szkolnego z boiskami
 13. 13.  placu zabaw
 14. 14.  ogródka szkolnego.

 

ROZDZIAŁ  IV

 

OBOWIĄZEK  SZKOLNY

 

§ 25.

 

    Realizację  obowiązku  szkolnego  reguluje  Ustawa  o  systemie  oświaty.

1.Kształcenie  obowiązkowe  dla  dzieci zamieszkujących  obwód  szkolny  rozpoczyna  się

   z  początkiem  roku  szkolnego , w tym  roku  kalendarzowym, w którym  dziecko    kończy  sześć   lat.

2.Kształcenie obowiązkowe  trwa  do  ukończenia gimnazjum, nie  dłużej  niż  do końca

    roku  szkolnego, w  którym  kończy18 lat.

3.Na  pisemny  wniosek  rodziców/ opiekunów, naukę w szkole  może rozpocząć   dziecko, które przed dniem

   pierwszym września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychiczną dojrzałość do  podjęcia nauki szkolnej.

 1. Decyzję o  wcześniejszym przyjęciu dziecka  do  szkoły  podejmuje Dyrektor  po zasięgnięciu

     opinii  Poradni.

 2. W  przypadkach  uzasadnionych  ważnymi przyczynami rozpoczęcie  spełniania  przez  dziecko obowiązku 

  może  być  odroczone,  nie  dłużej jednak  niż o  jeden  rok.

  6.W przypadku  dzieci objętych  wychowaniem  przedszkolnym  do  10 roku  życia, a zakwalifikowanych

     do  kształcenia specjalnego – rozpoczęcie obowiązku  szkolnego może  być odroczone do  końca  roku

     szkolnego, w tym  roku kalendarzowym, w którym dziecko  kończy 10 lat.

  7.Decyzję  o  odroczeniu  obowiązku  szkolnego  podejmuje  Dyrektor  szkoły, po  zasięgnięciu

     opinii Poradni, na wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka.

  8. Obowiązek  szkolny  dziecko  spełnia  poprzez  uczęszczanie  do oddziału przedszkolnego, szkoły

      podstawowej i  gimnazjum.

  9.Za  spełnianie  obowiązku  szkolnego  uznaje  się  również  udział  dzieci  upośledzonych umysłowo w stopniu

      głębokim  w  zajęciach  rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych  zgodnie  z odrębnymi  przepisami.

  10.Na  podstawie  orzeczenia  Poradni szkoła  organizuje nauczanie  indywidualne zgodnie z  obowiązującymi

       przepisami, umożliwiając  dziecku, które nie może chodzić do  szkoły, spełnianie  obowiązku szkolnego

        lub organizuje je na terenie szkoły  umożliwiając dziecku jak najszerszy kontakt z rówieśnikami i klasą

       oraz udział w życiu szkoły.

  11.Na  pisemny  wniosek  rodziców i  na  podstawie  orzeczenia  Poradni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

       Dyrektor  przenosi  dziecko do  szkoły  specjalnej.

  12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku może zwolnić dziecko

      od spełniania obowiązku szkolnego, jeśli skończyło piętnaście lat.

  13.Warunki  przyjmowania  uczniów oraz przechodzenia z  jednej  szkoły do drugiej regulują  odrębne  przepisy.

  14.Dziecko  zapisywane  jest  do  klasy  pierwszej SP z  rocznym wyprzedzeniem.

  15.Do  szkoły  przyjmuje się  dzieci:

 1. z  urzędu -  zamieszkałe  w  obwodzie  szkoły

 2. na prośbę  rodziców/ opiekunów  dziecka  mieszkającego  poza  obwodem  szkoły.

  16. Obowiązki rodziców dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu określa Ustawa  oraz Statut szkoły.

  17. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu

        egzekucyjnym w administracji.

   

  ROZDZIAŁ  V

   

  ORGANY  SZKOŁY

   

  § 26.

    Organami  szkoły są :

        1.Dyrektor  szkoły

        2.Rada  Pedagogiczna

        3.Rada  Rodziców

        4.Samorząd Uczniowski.

  § 27.

 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnegoszacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
 4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.
 5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 28.

1.Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

    1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej

      klasie a uczniami tej klasy,

    2)dyrektor lub wicedyrektor  - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub

      konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

    3)Od orzeczenia Dyrektora Zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.

    4)Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie2 tygodni od daty   

       wydania orzeczenia.

     5)W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor  Zespołu.

     6)W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Zespołu, strony mogą

        odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

2.Konflikt pomiędzy Dyrektorem Zespołu a nauczycielami rozpatruje na pisemny  wniosek

   jednej ze stron organ prowadzący Zespół.

3.Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:

     1)Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu

    2)W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania

      do organu prowadzącego Zespół.

4. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować  decyzje w granicach kompetencji

   określonych Ustawą o systemie oświaty i wewnętrznymi regulaminami.

5.  Nad całokształtem współpracy i współdziałania  wszystkich organów czuwa Dyrektor

     i jest  on pierwszą instancją odwoławczą w razie wystąpienia konfliktów na terenie szkoły:

6.  W przypadku nie respektowania uprawnieńktóregoś  z organów przez inne, Zarząd tego

      organu może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do   kierownictwa organu,

      z którym wszedł  w konflikt.

7.  W  terminie 14-stu dni, nie później niż miesiąc   ma prawo do   uzyskania  odpowiedzi

     na złożone zażalenie w formie  pisemnej.

8.  Jeżeli uzyskana odpowiedź nie rozwiązuje  konfliktu, to zainteresowany organ może odwołać się

    w terminie 14-stu  dni na piśmie do Dyrektora  szkoły( jeśli nie jest on stroną konfliktu),

     który jest  druga instancja odwoławczą.

9. Jeżeli Dyrektor jest stroną  konfliktu, to organ , o którym mowa wyżej może złożyć zażalenie

   do organu   prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

10.  Jeśli Dyrektor jako druga instancja odwoławcza  nie rozwiąże konfliktu, o zainteresowany organ

      ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego  lub organu sprawującego  nadzór.

 11. Dyrektor  jest zobowiązany zapewnić w szkole system wymiany informacji na temat podejmowanych

     uchwał i decyzji organów szkoły.

 

§  29.

Dyrektor  szkoły

Szkołą  kieruje dyrektor, który  reprezentuje ją na zewnątrz.

Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.

 Zasady  powoływania i odwoływania Dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Dyrektor  w szczególności :

1.Kieruje bieżącą działalnością  dydaktyczno- wychowawczą szkoły.

2.Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3.Wydaje zarządzenia wewnętrzne w oparciu o obowiązujące przepisy.

4.Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.

5.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

6.Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.Pełni funkcje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

8.Współpracuje z Radą  Pedagogiczna, Radą Rodziców  oraz Samorządem Uczniowskim.

9.Prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny

    za zawiadomienie wszystkich jej członków o porządku i terminie posiedzenia.

10.Opracowuje  organizację i prowadzi nadzór pedagogiczny na dany rok szkolny z uwzględnieniem

     potrzeb, ustalając sposób jego wykonania , dokumentowania  oraz wykorzystania wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

11. Opracowany na dany rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego Dyrektor przedstawia Radzie

Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców  w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

12.Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymaga w zakresie jakości

      pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.

13.Sporzadza informację z pracy szkoły w tym ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

    i przedstawia radzie pedagogicznej oraz  radzie rodziców.

14.Opracowuje  program rozwoju szkoły wykorzystując wyniki  sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

15.Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według

    zasad określonych w odrębnych przepisach.

16.Dyrektor szkoły w wykonywaniu zadań nadzoru pedagogicznego współpracuje

      z organami  nadzoru i prowadzącym.

17.Dysponuje środkami finansowymi  szkoły  określonymi w planie  finansowym  i ponosi

    odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

18.Wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych.

19. Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa jego zakres obowiązków.

20.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych  w szkole nauczycieli

    i pracowników  nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności

   decyduje w sprawach:

 1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników

 2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych  nauczycielom

  oraz innym pracownikom

 3. Występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień

  dla  podległych mu pracowników i nauczycieli

 4. Zapewnia system przepływu informacji pomiędzy organami szkoły.

  21.Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami współdziała z działającym

        na terenie szkoły organizacjami związkowymi w sprawach pracowniczych  poprzez:

 1. Zasięganie opinii

 2. Uzgadnianie warunków pracy i nauki.

  22.Współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli

         w  organizacji  praktyk  pedagogicznych.

  23.Kontroluje spełnianie  obowiązku  szkolnego przez  dzieci  zamieszkałe  w  obwodzie  szkoły.

  24.Podejmuje  decyzję o  wcześniejszym  przyjęciu  dziecka  do szkoły, odroczeniu  od

  obowiązku  szkolnego, zezwala  na  spełnianie  tego  obowiązku poza  szkołą oraz

  określa  warunki  jego  spełniania, może  zezwolić uczniowi  na  indywidualny  program 

  lub  tok  nauki, wyznaczając  nauczyciela  opiekuna.

  25. Wyraża zgodę na podjęcie  w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje

        po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

  26. Określa w porozumieniu z Radą Rodziców wzór jednolitego stroju dla ucznia.

  27.Jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela

       uprawnienia zostaną naruszone.

   

  § 30.

   

Dyrektor szkoły może być odwołany na podst. Art. 38 ustawy o systemie oświaty

 z dnia 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami:

1)   na własną prośbę – za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,

2)   z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej

      z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa

      i higieny pracy pracowników  i uczniów szkoły – bez wypowiedzenia,

3)   z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny pracy – bez wypowiedzenia,

4)   w przypadkach   szczególnie uzasadnionych, w czasie roku szkolnego – bez wypowiedzenia

 

§ 31.

 

Wicedyrektor

  Stanowisko  wicedyrektora szkoły tworzy się w szkole od 12 oddziałów.za zgodą organu prowadzącego

 może być utworzone stanowisku wicedyrektora w szkoleod 10 oddziałów.

      1. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych,które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji  dyrektora.

2.Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

3.Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

4.Do zadań wicedyrektora szkoły należy w szczególności:

 1)   zastępowanie  dyrektora w czasie jego nieobecności,

 2)   współprzygotowywanie z dyrektorem szkoły projektów następujących dokumentów programowo organizacyjnych:

         3)  tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

         4)  wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

5)  programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki

 6)  (uchylono)

7) (uchylono)

8) programu rozwoju szkoły

9)  planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy szkoły

10) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

11) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,

12) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

13) diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły,

14) hospitowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli,

15) prowadzenie dokumentacji hospitacji,

16) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole i właściwych stosunków pracowniczych,

17) udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej rodzicom na zebraniach śródokresowych,

18) współpraca z samorządem uczniowskim,

19) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

20) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustalonego w szkole porządku,

21) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,

22) nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych, międzyprzedmiotowych, wychowawczych oraz problemowo-zadaniowych.

         23) Wicedyrektor kieruje pracą świetlicy szkolnej.

         24) Do zadań wicedyrektora w zakresie pracy świetlicy należy:

a)  uzgadnianie z dyrektorem  szkoły  organizacji pracy świetlicy szkolnej zgodnie  z potrzebami

    uczniów – wychowanków,. środowiska, a także z  zasadami  higieny umysłowej,

b) ustalenie  wewnętrznego regulaminu pracy świetlicy,

c) zapewnienie warunków kontaktowania się rodziców z kierownikiem świetlicy,

 d) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy świetlicy,

e) zapewnienie warunków współpracy świetlicy z nauczycielami, samorządem szkolnym,

  organizacjami działającymi w szkole oraz inspirowanie ich do współdziałania w realizacji zadań

  świetlicy,

 f)zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego świetlicy, pomieszczeń

  żywieniowych oraz stworzenie warunków bhp. ,

g) zapewnienie warunków do pełnej  realizacji programów wychowania  i opieki wychowawczej,

 h) informowanie dyrektora i radę pedagogiczną  o działalności świetlicy  szkolnej,

       i) organizowanie pracy świetlicy w  zakresie realizacji zadań wychowawczych

         i opiekuńczych oraz egzekwowanie tych  zadań,

       j) współdziałanie z pedagogiem szkoły w pracach z zakresu profilaktyki

          niedostosowania społecznego oraz resocjalizacji,

      k) organizowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły zastępstw za nieobecnych

        w pracy  nauczycieli świetlicy,

      l) współdziałanie z dyrektorem , nauczycielami, pracownikami służby  zdrowia, rodzicami, instytucjami

       w zakresie poznania właściwości fizycznych i psychicznych uczniów , ich warunków życiowych

      i potrzeb zapewnienia im niezbędnej  pomocymaterialnej, zdrowotnej i opiekuńczej – wychowawczej,

      ł)  hospitowanie nauczycieli realizujących zajęcia świetlicowe,

     m)zbieranie od  wychowanków  pieniędzy za wyżywienie w świetlicy i odprowadzanie

         ich  do ZEAPOW,

     n)wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyposażenie, sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki,

     o)układanie wspólnie z podległym personelem / kucharka, intendentka dziesięciodniowego  jadłospisu,

     p)ustalanie i egzekwowanie planu dowozu i odwozu  dzieci dowożonych  i dojeżdżających,

       nadzorowanie kuchni, magazynu i gospodarki żywnościowej.

 

§ 32.

Rada  Pedagogiczna

 Rada Pedagogiczna jest  kolegialnym organem szkoły.

  W jej skład wchodzą : Rada SP i Rada Gimnazjum.

1.Radę tworzą  wszyscy pracownicy  pedagogiczni bez  względu na wymiar czasu pracy

     ( nauczyciele, katecheci, duchowni, pedagog, logopeda, psycholog).

2.Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły.

3.Rada obraduje na zebraniach plenarnych  Rady  Zespołu, Rady SP, Rady Gimnazjum, w zespołach

przedmiotowych  lub oddziałowych oraz w komisjach powołanych przez siebie.

4.Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego , na wniosek organu   sprawującego

 nadzór pedagogiczny  lub organu prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków

  Rady Pedagogicznej.

5.W posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby na zaproszenie jej przewodniczącego,

    mogą występować z głosem doradczym.

6.Podstawowym dokumentem Rady jest  Księga  protokołów  oraz Księga uchwał Rady.

7. Zadania Rady:

 1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 2. Śródokresowe, śródroczne i roczne analizowanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

 3. Śródroczne i roczne analizowanie stanu wychowania i opieki oraz organizacyjnych

  i materialnych warunków pracy

 4. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków,

        zgodnie z Konstytucją i Deklaracją Praw Człowieka

 5. Podejmowanie  uchwał w sprawie  innowacji  i eksperymentów pedagogicznych w szkole

 6. Organizowanie  wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego

 7. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  Zespołu

 8. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów

 9. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów

 10. Opracowanie, zmiany, zatwierdzanie regulaminu własnej działalności

 11. Przygotowanie projektu statutu szkoły oraz zmian w nim.

  12)Wykonywanie  zadań Rady  szkoły  do  momentu  jej  powołania:

  a)uchwala  statut  szkoły

  b)przedstawia  wnioski  w  sprawie  rocznego  planu  finansowego  środków specjalnych

           szkoły i  opiniuje  plan  finansowy  szkoły

  c)może  występować  do  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny   z  wnioskami

           o zbadanie i  dokonanie oceny  działalności  szkoły,  jej  Dyrektora  lub  innego

    nauczyciela  zatrudnionego  w  szkole; wnioski  te  mają  dla  organu  charakter  wiążący

   d)opiniuje plan  pracy  szkoły, projekty  innowacji i  eksperymentów pedagogicznych

      oraz  inne  sprawy istotne  dla  szkoły

        e)z  własnej  inicjatywy ocenia  sytuację  szkoły i  występuje  z  wnioskami  do  dyrektora,

  organu  prowadzącego, wojewódzkiej  rady  oświatowej, w  szczególności  w  sprawach

  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych i  przedmiotów  nadobowiązkowych

f)Z własnej  inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły występuje z wnioskami do dyrektora,

 organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa wart. 64 ust. Ustawy o systemie oświaty.

13)Wyraża opinię o podjęciu działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

8.Do kompetencji stanowiących  Rady należą:

 1. Zatwierdzanie semestralnych  i rocznych wyników klasyfikacji i promocji

 2. Rada może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

 4. Zatwierdzanie regulaminu wewnętrznego, założeń  organizacyjnych , wewnętrznego samokształcenia,

   statutu szkoły, Wewnątrzszkolnego  systemu oceniania,

 5. Zatwierdzanie  wniosków wychowawców klas i innych  pracowników szkoły dotyczących przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar.

 6. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

   nadszkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły .

9. Uchwały  Rady są  podejmowane  zwykłą większością  głosów w obecności  co  najmniej

      połowy  jej  członków.

10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady, jeśli są one niezgodne z obowiązującymi  przepisami.                           

11. O wstrzymaniu uchwał Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego.

      Oba organy w porozumieniu mogą uchylić uchwałę  Rady w razie   stwierdzenia jej niezgodności

       z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

12.Rada opiniuje:

 1. Organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych

 2. Projekt  planu finansowego szkoły

 3. Wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń,  nagród oraz innych form uznania

 4.  Propozycje Dyrektora  przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych

       bezpośrednio z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,

       w ramach przysługującego im wynagrodzenia oraz dodatkowych, odpłatnych

      i  nieodpłatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczych

  5)Kandydaturę  na  stanowisko Dyrektora , wicedyrektora  lub  inne  stanowiska

       kierownicze na  określoną  przepisami  prawnymi  kadencję

 1. pracę Dyrektora szkoły na wniosek organu nadzoru lub prowadzącego

 2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

  13.Rada ma prawo:

 1. występować z wnioskami  w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania

  oraz w sprawach oceny  pracy nauczyciela

 2. wystąpić z wnioskiem  o  odwołanie  nauczyciela  ze  stanowiska  dyrektora  lub  innego  stanowiska  kierowniczego  w  szkole

 3. powołać  ze  swego  grona  członków  komisji  konkursowej powoływanej do  wyboru

 4. Dyrektora – jeśli tak  stanowią przepisy  prawa

 5. Powołać swoich przedstawicieli  do  Rady  szkoły  i  być  jednym  z  wnioskodawców jej  powołanie

  6) wystąpić z wnioskiem o nadanie szkole imienia.

  14.Przewodniczący Rady jest obowiązany do:   

 1. realizacji uchwał  Rady

 2. tworzenia  atmosfery  życzliwości i  zgodnego  współdziałania  wszystkich  członków

  Rady  w  podnoszeniu  poziomu  jakości  pracy  szkoły

 3. oddziaływania  na  postawę nauczycieli, pobudzanie  ich  do twórczej  pracy

  i  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych

 4. dbanie o autorytet  Rady, ochronę  praw  i  godności  nauczycieli

 5. zapoznawanie  Rady z obowiązującymi  przepisami prawa  szkolnego  oraz omawiania 

  trybu  i  form  ich  realizacji

 6. analizowania  stopnia  realizacji  uchwał  Rady.

  15.Członek  Rady  jest  zobowiązany:

  1)do  nie ujawniania  spraw  poruszanych  na  posiedzeniach Rady, które  mogą  naruszać

  dobro osobiste  uczniów lub  ich  rodziców, a także  nauczycieli  i  innych pracowników  szkoły

  2)współtworzenia  atmosfery  życzliwości, koleżeństwa i  zgodnego  współdziałania

  wszystkich  członków  Rady postanowień podnoszeniu jakości pracy szkoły.

  3)przestrzegania  postanowień prawa  szkolnego  oraz  wewnętrznych  zarządzeń Dyrektora

  16. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej Zespołu określa jej regulamin ( Załącznik nr 2).

   

  § 33.

  Rada  Rodziców

           W  szkole  działa  Rada  Rodziców  zgodnie  z art.53 i 54 ustawy  o  systemie  oświaty .

 1. Rada  Rodziców  Zespołu jest samorządnym przedstawicielem rodziców uczniów : oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

  2.      Współdziała  z  Dyrektorem ,wszystkimi  organami  szkoły,  organami:  prowadzącym

           i nadzoru  oraz  innymi  instytucjami  w realizacji  zadań szkoły.

  3.   Celem Rady  Rodziców  jest  podejmowanie  działań zmierzających  do  doskonalenia

          statutowej  działalności  szkoły  poprzez:

  1)Pobudzanie  i  organizowanie  różnych  form  aktywności rodziców

  2)Gromadzenie funduszy potrzebnych  dla  wspierania  działalności  szkoły

        3)Występowanie  z  opiniami  i wnioskami  dotyczącymi  pracy szkoły  do organów: prowadzącego

             i nadzorującego.

  4.Zadania Rady  Rodziców:

 1. Współdziałanie  w  bieżącym i perspektywicznym  programowaniu pracy  szkoły

 2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków  pracy  szkoły

 3. Współudział  w  realizacji  programów nauczania i  wychowania  oraz funkcji opiekuńczych

 4. Udzielanie pomocy organizacjom  uczniowskim działającym w  szkole

 5. Uczestniczenie  w  planowaniu  wydatków w  szkole

 6. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie  kultury pedagogicznej

      w  rodzinie, szkole i środowisku  lokalnym

 7. Podejmowanie działań na  rzecz pozyskiwania dodatkowych środków  finansowych dla  szkoły

 8. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej, sportowej uczniów

 9. Opiniowanie kandydatury na stanowisko Dyrektora  szkoły – jeśli tak  stanowią przepisy  prawa

 10. Wybiera  członków  do  komisji  konkursowej  powoływanej  do  wyboru  Dyrektora

        szkoły- jeśli  tak  stanowią  przepisy  prawa

 11. Zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego  wśród  uczniów

 12. Wzbogacanie  ceremoniału i  zwyczajów szkolnych w oparciu o  tradycje środowiska  i  regionu

 13. Znajomość Wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania, Szkolnego  Programu  Wychowawczego

 14. Uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i  dalszego kształcenia swych  dzieci

 15. Wdrażanie i przekazywanie opinii  na  temat pracy  szkoły

 16. Określanie  struktur działania ogółu rodziców oraz Rady  Rodziców

 17. Opiniowanie  statutu  szkoły  i jego  zmian.

 18. Opiniowanie   pracy  nauczycieli  ubiegających  się o stopień awansu  zawodowego po  otrzymaniu  zawiadomienia o  dokonywanej  przez  dyrektora  szkoły  ocenie  ich  dorobku  zawodowego.

  Rada Rodziców  powinna  przedstawić swoja  opinię w terminie  14 dni od otrzymania zawiadomienia

  o dokonywanej ocenia  dorobku zawodowego   nauczyciela.  Nie przedstawienie   w/w  opinii nie

   wstrzymuje postępowania związanego z oceną dorobku pracy  zawodowej  nauczyciela za  okres  stażu.

  19)Wyraża opinię o podjęciu działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.

  20)Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników na dany rok szkolny.

  21) Uchwala w porozumieniu z Rada Pedagogiczna Szkolny program Wychowawczy oraz Szkolny

       program Profilaktyki.

  5.Najwyższą  władzą  ogółu  rodziców jest  plenarne zebranie rodziców, które zwoływane  jest

       przynajmniej raz w czasie  kadencji Rady.

  6.Rada  Rodziców składa  się z przedstawicieli rodziców wybranych z :

    oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

  7. Rada  wybiera  spośród siebie Zarząd Rady  Rodziców  składający się z:

  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków.

  8. Rada  podejmuje  uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

  9. W  celu  wymiany i  współdziałania z innymi  organami  szkoły Rada  zaprasza

       na  swoje zebrania Dyrektora szkoły oraz  kierownictwo  pozostałych organów szkoły. 

  10. Rada   poprzez  różne  formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych

         i  statutowych  społeczności  rodzicielskiej.

  11. W przypadku  nie  respektowania  tych  uprawnień przez Dyrektora  szkoły, podległych  mu pracowników,

        a  także Radę  Pedagogiczną , Zarząd Rady Rodziców może złoży  pisemne zażalenie na tego

       rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły lub kierownictwa    pozostałych organów  szkoły oraz ma prawo

      oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

  12. Rada  Rodziców pracuje zgodnie z opracowanym i  zatwierdzonym  regulaminem

        własnej  działalności. ( Załącznik nr 3)

  Zadania  Zarządu  Rady  Rodziców:

 1. Reprezentuje  Radę  Rodziców  na  zewnątrz

 2. Podejmuje  działania  w  imieniu  Rady  Rodziców  związane  z  jej  zadaniami

 3. Wybiera  swoich  przedstawicieli do  reprezentowania  Rady  Rodziców

      w  spotkaniach z  organem  prowadzącym i organem   nadzoru pedagogicznego.

   

  § 34.

   

  Samorząd  Uczniowski

    Samorząd  Uczniowski  tworzą  wszyscy  uczniowie Zespołu zgodnie  z  obowiązującymi

       przepisami.

  1. Organem  przedstawicielskim  młodzieży  szkolnej  jest  Zarząd  Samorządu  Uczniowskiego

      w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie 

      - jeden  przedstawiciel  z każdej  klasy.

   

  2. Wybory do  Zarządu  poprzedzone  są wyborami  samorządów klasowych i kampanią

       wyborczą, w której kandydat  na  przewodniczącego  przedstawia  swój plan pracy.

  3.O  stanowisko  przewodniczącego ubiegać  może się  uczeń, który:

 1. odznacza  się  właściwą  postawą  wobec  pracowników szkoły, kolegów  i innych  ludzi

 2. okazuje właściwy  stosunek do obowiązków  szkolnych

 3. uzyskuje znaczne poparcie wśród  kolegów

 4. wyróżnia się inicjatywą  i odpowiedzialnością w  organizowaniu różnego  rodzaju  imprez.

  4.Przewodniczący Zarządu oraz inni jego  członkowie są wybierani w  drodze tajnego  głosowania.

      Do  głosowania  uprawnieni są  wszyscy uczniowie .

  5.Przewodniczący Zarządu SU powołuje :

  1)zastępcę, sekretarza, skarbnika, członków .

  6.Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli - opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

  7.Zadania  Zarządu  SU:

 1. przy  pomocy  opiekuna opracowuje plan pracy w  oparciu o propozycje

       przewodniczącego oraz  innych  uczniów.

 2. uczestniczy w posiedzeniach  Rady Pedagogicznej lub ich  części, które  rozpatrują problemy

  wnoszone przez  uczniów  lub  dotyczące wspólnej realizacji podjętych  decyzji.

 3. może przedstawiać Radzie  Pedagogicznej, Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

  szkoły, w szczególności dotyczących realizacji  praw  uczniowskich, występując  w obronie praw  uczniowskich nie  może być z tego powodu  negatywnie  oceniany.

 4. może  uczestniczyć w części  zebrań Rady  Rodziców  z prawem zgłaszania  postulatów  uczniów

 5. ma prawo współdecydować o  ocenach z zachowania, przyznawaniu nagród i wyróżnień

 6. ma prawo współdecydować o przydziale pomocy materialnej  oraz o wykorzystaniu wspólnie  wygospodarowanych środków.

        7)  Kadencja  Zarządu trwa przez  jeden  rok.

        8)   Samorząd ma  prawo organizować działalność kulturalną , oświatową , sportową  ora rozrywkową

             zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

 1. Członek Zarządu SU bądź cały  Zarząd  może być odwołany na wniosek Samorządu  w porozumieniu

   z opiekunem w przypadku nie wywiązywania się z powierzonych  obowiązków  lub na własną prośbę.

 2. Opiekun Samorządu może być odwołany na wniosek Samorządu  w porozumieniu z Dyrektorem

     w przypadku nie  wywiązywania się z powierzonych obowiązków   bądź na własną  prośbę.

  11) Samorząd ma prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej.

  12) Szczegółowo zadania , prawa i obowiązki Samorządu określa  jego  regulamin.

  13) Opracowuje  i zatwierdza własny  regulamin, który musi być  zgodny z obowiązującymi  przepisami

        prawa ( Załącznik nr 4).   

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ  VI

   

  PRACOWNICY  PEDAGOGICZNI

   

  § 35.

   

  Wychowawca

  1.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział ( klasę) opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli   uczących

      w tym oddziale ( klasie), zwanemu dalej „ wychowawcą”.

  2.(Uchylono)

3.Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

 1. przeniesienia nauczyciela,

 2. długotrwałej nieobecności,

 3. braku efektów pracy wychowawczej,.

    4.Zadania wychowawcy:

        Sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności :

 1. tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania

  do życia w rodzinie i społeczeństwie

 2. rozwija umiejętności rozwiązywania  życiowych problemów przez wychowanka

 3. inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów

 4. podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim

  oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

     5. Wychowawca w celu realizacji zadań :

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

 2. diagnozuje warunki  życia  i nauki  swoich  wychowanków

 3. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające

   i inspirujące zespół uczniowski

 4. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

  w klasach IV-VI oraz  gimnazjum

 5. opracowuje  wspólnie z uczniami i ich rodzicami   zadania  do Szkolnego programu  wychowawczego

 6. kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności

    każdego  człowieka.

   6. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując

       ich działania wychowawcze wobec klasy, a także wobec tych, którym potrzebna jest

        indywidualna  opieka ( uzdolnionym oraz uczniom z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

   7.  Jest członkiem  nauczycielskiego zespołu  dla jego oddziału i aktywnie w nim pracuje.

   8. Współpracuje z rodzicami wychowanków, z radą rodziców :

 1. informuje ich o wynikach i problemach  w zakresie  kształcenia i wychowania

 2. angażuje rodziców w programowe i organizacyjne  sprawy  klasy, szkoły

 3. zapoznaje  / przypomina  uczniom i ich  rodzicom zasady  oceniania,

       klasyfikowania i promowania zawarte w przepisach MEN

 4. zapoznaje / przypomina uczniom i ich rodzicom Statut szkoły, Konwencję

  Praw Dziecka i inne ważne przepisy związane z życiem szkolnym

  5)śledzi  postępy w nauce swoich wychowanków.

   9.Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy, każdego ucznia ( dzienniki, arkusze ocen,

       świadectwa szkolne, opinie o uczniach i inną dokumentację).

  10.Współpracuje z pedagogiem , logopedą , Poradnią i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną

       pomoc  w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień.

  11.Zwołuje zebrania rodziców swojej klasy nie rzadziej niż 3 razy w roku. 

  12. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:

 1. osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

 2. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców ( opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

 3. poziom opieki i pomocy indywidualnej udzielanej  swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

 4. d)prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

13. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej  i metodycznej

       ze strony dyrektora szkoły, zespołu wychowawczego, poszczególnych.

14.   Początkującym nauczycielom  wychowawcom dyrektor szkoły przydziela w pierwszym roku opiekuna

        spośród doświadczonych nauczycieli i czyni go odpowiedzialnym  za pomoc udzieloną temu nauczycielowi.

15.Uprawnienia  wychowawcy:

 1. współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie 

 2. działań wychowawczych na dany etap  edukacji oraz  na  każdy  rok  szkolny

 3. ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologicznej w swojej pracy wychowawczej

  od Dyrektora  i instytucji wspierających szkołę

 4. ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków

 5. występuje o nagrody i wyróżnienia  dla  swoich wychowanków  do Dyrektora

 6. występuje  do Dyrektora o listy  pochwalne czy gratulacyjne dla  rodziców  swoich  wychowanków

 7. występuje do Dyrektora o  wyznaczenie  kary  za łamanie  prawa  szkolnego

  przez  swoich  wychowanków

  16. Zasady  powierzania  wychowawstwa:

 1. jednemu  nauczycielowi  powierza się jedno  wychowawstwo, w przypadkach  szczególnych

   wynikających z organizacji pracy szkoły lub sytuacji kadrowej , przydziela  się  dwa  wychowawstwa

 2. każdy oddział powierzony jest opiece wychowawczej  jednego nauczyciela i opieka

             ta w miarę  możliwości trwa  przez  jeden etap edukacyjny

 3. w przypadku  zmian  organizacyjnych  dopuszcza się  zmianę nauczyciela wychowawcy

przydzielając  wychowawstwo bierze  się  pod uwagę:

  1. zaangażowanie w pracę  z dziećmi

  2. efekty  wychowawcze uzyskiwane w pracy z dziećmi

  3. stosunek nauczyciela  do uczniów

  4. ilość  godzin realizowanych w danej klasie.

    17. Praca  wychowawcy podlega ocenie ze strony uczniów i ich  rodziców.  Jeśli ocena  ta  jest  krytyczna 

        to strony  zainteresowane mogą  wystąpić  o  zmianę   wychowawcy klasy  z uwzględnieniem zasad odwoławczych.

   18.Tryb  odwoławczy  wychowawcy   klasy:

 1. Zebranie rodziców danego oddziału, zwołane na pisemny i umotywowany wniosek złożony

  do Zarządu Rady Rodziców przez co najmniej 51%  ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów

   danej klasy, za zmianą nauczyciela , wychowawcy opowiedzą się wszyscy rodzice obecni na zebraniu, stanowiący, co najmniej 80% ogółu rodziców klasy, występują  na  piśmie

do Dyrektora szkoły z wnioskiem  o  zmianę  wychowawcy  klasy,

 1. Samorząd  klasowy, jeżeli uzgodniono z całą klasą, rodzice, jeżeli uzgodniono to  z ogółem  rodziców

   danej  klasy, występują  na  piśmiedo Dyrektora szkoły z wnioskiem  o  zmianę  wychowawcy  klasy

 2. Wniosek o  odwołanie wychowawcy  musi  być odpowiednio umotywowany

 3. Dyrektor szkoły w  ciągu czternastu  dni od chwili  złożenia wniosku  musi w tej

  sprawie zająć  stanowisko

 4. Rodzice /opiekunowie mogą  występować do  Dyrektora  z umotywowanym wnioskiem

  przeniesienie swojego  dziecka do innej  klasy/ szkoły. Wniosek  musi miećformę pisemną.

 5. Dyrektor na podstawie wniosku podejmuje właściwą decyzję mając na względzie dobro  dziecka

 6. Dyrektor może w uzasadnionych  przypadkach powierzyć obowiązki wychowawcy innej osobie   dla właściwej pracy  oddziału i  wypełniania obowiązków wobec dzieci mając na  uwadze  ich  dobro.

 7. Decyzje  Dyrektora  w sprawie  wychowawstwa  klasy  są  ostateczne.

 

 

§ 36.

Nauczyciele

 

  W szkole  zatrudnia  się  nauczycieli, którzy prowadzą  pracę dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczą .

 Są  odpowiedzialni za  jakość  i  wyniki  tej  pracy oraz  bezpieczeństwo  powierzonych  im  wychowanków.

1.Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej

  dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny

  z późniejszymi zmianami

1) Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa, opiekę  nad  kołami, zespołami, organizacjami

    regulują : Arkusz  organizacyjny pracy szkoły, Szkolny program  wychowawczy i Program rozwoju  szkoły.

2.Zadania nauczycieli w szczególności  dotyczą :

1.Prawidłowego  przebiegu procesu dydaktycznego czyli:

 1. systematycznej  realizacji  programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych   przedmiotach, klasach i zespołach, a poprzez  to  osiągania w  stopniu optymalnym celów szkoły

 2. opracowania rozkładów  materiału w oparciu  o Podstawy  programowe i  wybrane  programy  nauczania

 3. sumienne przygotowanie się do  każdej  formy  zajęć  pod  względem  merytorycznym  oraz metodycznym

 4. wykorzystanie  oraz wykonywanie  pomocy  dydaktycznych

 5. stosowanie  nowatorskich  metod i form  pracy

    2.Bezstronności i  obiektywizmu w ocenie uczniów  oraz sprawiedliwego  traktowania   uczniów:

 1. ocenia  uczniów systematycznie, jawnie z uzasadnieniem

 2. opracowuje  kryteria  oceniania  danego  przedmiotu i  zapoznaje z nimi  ucznióworaz  ich  rodziców na początku  roku szkolnego

 3. ocenia  zgodnie  z Wewnątrzszkolnym  systemem oceniania

 4. decyduje  o ocenie  bieżącej ,półrocznej i końcowej swoich  uczniów

 5. sprawiedliwie  traktuje wszystkich  uczniów

 6. dba  o  poprawność  językową  uczniów

    3.Dbałości  o  pomoce  dydaktyczno- wychowawcze i sprzęt  szkolny:

 1. nauczyciel  przedmiotu  odpowiedzialny  jest  za  stan pomocy  dydaktycznych i sprzętu , który  mu  powierzono

 2. samodzielnie  wykonuje  niektóre  pomoce  dydaktyczne

 3. usuwa  drobne  usterki  względnie  zgłasza  Dyrektorowi ich  występowanie  .

    4.Wspierania  rozwoju psychofizycznego  uczniów , ich  zdolności oraz  zainteresowań:

 1. stosuje  indywidualizację  nauczania-  różnicuje  treści  i  wymagania

 2. pracuje  dodatkowo z uczniem  uzdolnionym ( przygotowuje do udziału

  w olimpiadach , konkursach, zawodach sportowych)

 3. rozwija  zainteresowania  uczniów  poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych

 4. dostosowuje wymagania  do  możliwości  psychofizycznych.

  5.Udzielania pomocy  w  przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych  w oparciu rozpoznanie potrzeb uczniów :

 1. organizuje  samopomoc  koleżeńską

 2. stosuje  indywidualizację  nauczania

 3. kieruje  uczniów z opóźnieniami w nauce na  zajęcia  wyrównawcze

  w celu  wyrównania  braków niedociągnięć dydaktycznych

 4. sporządza opinie  o  uczniach kierowanych na  badania  do  poradni  specjalistycznych,

 5. pełni  dyżury  nauczycielskie w  szkole  dla  kontaktów z rodzicami

  6.Doskonalenia  umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy  merytorycznej:

 1. bierze  udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych

  w szkole i przez  instytucje wspomagające i prowadzące szkołę

 2. wzbogaca  własny  warsztat pracy  przedmiotowej i wychowawczej

 3. uzupełnia  wykształcenie, dokształca  się i doskonali

 4. obowiązkowo uczestniczy w konferencjach  metodycznych

 5. udziela  pomocy  koleżeńskiej  młodym  nauczycielem

 6. czyta  publikacje  metodyczne

 7. pracuje  w  zespole  przedmiotowym  czy  między oddziałowym

  7.Prowadzi  prawidłowo  dokumentację  przedmiotu, klasy, zespołu, koła lub  organizacji, którą  mu  powierzono.

  8.Odpowiedzialny  jest  za życie , zdrowie , bezpieczeństwo uczniów , zadania  te  zawarte

     są  w  zadaniach  opiekuńczych  szkoły.

  9.Decyduje w sprawie  doboru  metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych

     w prowadzeniu  zajęć  edukacyjnych.

  10. Nie korzysta z telefonu komórkowego w czasie zajęć, uroczystości i imprez za wyjątkiem sytuacji

      wymagających zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom.

  Odpowiada  służbowo:

   1.Przed  Dyrektorem  szkoły  i organem  prowadzącym  za :

 1. poziom  wyników dydaktyczno- wychowawczych z zajęć  edukacyjnych, które  prowadzi oraz klasach

   i zespołach stosownie do  realizowanego programu i warunków w jakich działa

 2. stan  warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych

  2.Przed  władzami  szkoły  cywilnie  lub  karnie za:

 1. tragiczne  skutki  wynikłe z  braku swego  nadzoru nad  bezpieczeństwem uczniów

  na  zajęciach szkolnych, pozaszkolnych , w czasie  dyżurów mu  przydzielonych

 2. nieprzestrzeganie  procedury postępowania po  zaistnieniu  wypadku  uczniowskiego

  lub na skutek  pożaru

 3. zniszczenie lub stratę elementów majątku i  wyposażenia szkoły, przydzielonych  mu  przez  Dyrektora,

   a wynikających z  nieporządku, braku nadzoru i  zabezpieczenia.

   

  § 37.

   

      Nauczyciel – opiekun/ kierownik  wycieczki/ biwaku ma  obowiązek:

    1.Kierownik:

  1) opracowuje  z udziałem uczestników szczegółowy  program i  harmonogramami wycieczki

     oraz   wypełnia  kartę wycieczki

  2) opracowuje wraz  z opiekunami  regulamin  wycieczki i zapoznaje z nim wszystkich  uczestników

  3) zapewnia  warunki do pełnej  realizacji programu i  regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór

     w tym   zakresie

  4) zapoznaje uczestników z zasadami  bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich spełnienia

       przez     wszystkich uczestników od  chwili rozpoczęcia i do jej zakończenia

  5)określa  zadania  dla  opiekunów w zakresie  realizacji programu, sprawowania opieki i przestrzegania

    zasad bezpieczeństwa podopiecznych

  6)pilnuje aby  wszyscy zaopatrzeni  byli w niezbędny  sprawny  sprzęt i ekwipunek, zapewnia apteczkę

      pierwszej  pomocy

  7)organizuje transport, wyżywienie, noclegi dla uczestników wycieczki

  8)dysponuje  środkami finansowymi przeznaczonymi  na  wycieczkę / biwak

  9)dokonuje  z  uczestnikami oceny odbytej wycieczki/ biwaku

  10)sporządza sprawozdanie merytoryczne i finansowe .

  2.Opiekun:

  1. współdziała z kierownikiem w pełnej realizacji programu i harmonogramu i wycieczki.

  2. pilnuje  by wszyscy  uczestnicy przestrzegali regulamin ze szczególnym  uwzględnieniem

     zasad  bezpieczeństwa, od  chwili  rozpoczęcia do zakończenia

  3. nadzoruje  wykonywanie przez uczestników przydzielonych im zadań  oraz innych zadań  przydzielonych  przez  kierownika

  4. przed wyruszeniem  z  każdego  miejsca sprawdza  stan liczbowy  przydzielonych mu

     podopiecznych;  w  czasie  zwiedzania, przejazdu, po przybyciu do punktów docelowych.

  5. Kierownik  wydaje  polecenia uczestnikom , w razie  wypadku  podejmuje  decyzje, tak  jak

     Dyrektor  szkoły i  odpowiada  za nie.

  6. Podczas  wycieczki  do lasu szczególną uwagę  zwraca  się  na bezpieczeństwo, przeciwpożarowe,   zagrożenie  wścieklizną i zagubienie  uczestnika.

  7. Nie  wolno organizować  wycieczek w  terenie  w przypadku złych  warunków atmosferycznych,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  uczestników.

  8. Grupa  wychodząca lub  wyjeżdżająca  musi posiadać  apteczkę.

    

   § 38.

    

Nauczyciel  prowadzący zajęcia  wychowania fizycznego, gry  i zabawy  ogólnorozwojowe, rytmikę,

gimnastykę  korekcyjna  lub inne  zajęcia  rekreacyjno-  sportowe   jest  zobowiązany  w szczególności do:

 1. Prawidłowego  organizowania zajęć sportowych, stopniowego i właściwego dobierania

 2. stosowania materiału ćwiczebnego dostosowanego do sprawności i możliwości uczniów

 3. Dostosowania  metod i form prowadzonych  zajęć do  warunków istniejących w szkole oraz do  warunków  atmosferycznych

 4. Nauczenia  uczniów udzielania  sobie  wzajemnej  pomocy w czasie  zajęć sportowych, wdrażać ich do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny  pracy na zajęciach sportowych

 5. Nie korzystania ze sprzętu sportowego źle  zabezpieczonego, uszkodzonego, który  nie  spełnia  podstawowych warunków bezpieczeństwa

 6. Wymagania od uczniów odpowiedniego do  zajęć  ubioru.

   

 7. Zwracania   uwagi na zdrowie uczniów przed przystąpieniem do zajęć oraz w czasie ich trwania

 8. Zadbać o aktualne  badania  lekarskie  uczniów przed  zawodami sportowymi  różnych  szczebli.

                             

  § 39.

   

Nauczyciel/e prowadzący  zajęcia przyrody, techniki, chemii, fizyki, biologii, informatyki jest

zobowiązany w szczególności do:

 1. Bezpiecznego organizowania ćwiczeń laboratoryjnych lub technicznych

 2. Dostosowania  wymagań do możliwości uczniów

 3. Dostosowania  metod i form prowadzenia  zajęć do warunków  istniejących w szkole

 4. Uczenia uczniów udzielania sobie wzajemnie pomocy w czasie zajęć

 5. Wdrażania do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach

 6. Nie korzystać ze sprzętu źle zabezpieczonego lub uszkodzonego, który nie spełnia podstawowych

  warunków bezpieczeństwa

 7. Unormowania  regulaminem zasady korzystania ze sprzętu lub pracowni, zapoznać z nim uczniów

 8. Zabezpieczenia  niebezpiecznego  sprzętu  i materiałów przed bezpośrednim dostępem uczniów

 9. Wyrobienia w uczniach nawyku bezpiecznego posługiwania się sprzętem, narzędziem lub materiałem

   w czasie ćwiczeń laboratoryjnych lub technicznych.

   

  § 40.

   

Nauczyciele wychowania przedszkolnego/ edukacji wczesnoszkolnej są

    zobowiązani w szczególności do:

 1. Sporządzania  miesięcznych planów pracy

 2. Zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieciom w czasie zajęć edukacyjnych.

 3. Realizowanie  zadań wynikających z wybranego programu nauczania, Szkolnego programu 

  wychowawczego  i innych programów  realizowanych na tym etapie kształcenia.

 

§ 41.

 

1. Opiekę wychowawczą w czasie transportu  uczniów może sprawować nauczyciel  lub inna osoba pełnoletnia,

    posiadająca zdolności do czynności prawnych, której  powierzono pełnienie niniejszych obowiązków.

2. Nauczyciel/ opiekun  dzieci dowożonych zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Zapewnienia porządku w pojeździe , którym przewożone są dzieci

 2. Zadbania o bezpieczne  wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, o ład i porządek podczas przejazdu

 3. Wsiadania  do pojazdu jako ostatni i siadania najbliżej drzwi

 4. W czasie  wysiadania uczniów nauczyciel wychodzi jako pierwszy i kieruje uczniów do szkoły( dowóz)

  lub do domu ( odwóz); jeśli uczniowie po wyjściu z pojazdu muszą   przechodzić przez jezdnię ,

   to nauczyciel  przeprowadza ich przez jezdnię

 5. Nauczyciel daje  kierowcy znak do odjazdu po upewnieniu się , że w pobliżu pojazdu znajduje się żadne dziecko

 6. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci , nauczyciel nie dopuszcza do ich przewozu i po zapewnieniu opieki dzieciom informuje o tym fakcie  Dyrektora

 7. Przed wyjazdem ze szkoły upewnia się , że wszystkie dzieci dowożone zostały zabrane

 8. Prowadzi właściwą dokumentację.

   

  § 42.

  Nauczyciel –wychowawca świetlicy

   

  1.Dba o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka, jego prawidłowy rozwój fizyczny poprzez:

 1. prowadzenie zajęć ruchowych

 2. organizowanie wycieczek i spacerów

 3. wyrabianie nawyków higienicznych, czystości osobistej oraz dbałość o sprzęt.

       2. Wyrabianie wrażliwości i aktywności twórczej dziecka poprzez:

  1. wypowiadanie się dziecka przez formy teatralne i muzyczne

  2. udostępnianie dzieciom dorobku kulturalnego własnego narodu (wystawy, wycieczki)

  3. Przyzwyczajanie dzieci do systematycznego i samodzielnego odrabiania zadań domowych.

       3.Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań  przez:

                    1)prowadzenie różnorodnych form zajęć świetlicowych ( teatralnych, czytelniczych,

                        umuzykalniających, plastycznych)

                     2)zakładanie kącików zainteresowań: przyrodniczych, czytelniczych, historycznych

                     3)organizowanie różnorodnych konkursów.

        4.Współdziałanie z rodzicami , opiekunami , wychowawcami, nauczycielami oraz pedagogiem

        szkolnym w celu bliższego poznania dzieci przebywających w świetlicy.

        5.Odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy.

        6. Nie opuszcza świetlicy do momentu odejścia / odjazdu ostatniego dziecka.

    

   § 43.

   Logopeda  szkolny

    

 1. 1.            W szkole za zgodą organu prowadzącego  zatrudniony jest nauczyciel – logopeda szkolny.
 2. 2.            Nauczyciel logopeda  jest  członkiem Rady Pedagogicznej.

3.Bezpośredni  nadzór nad pracą logopedy sprawuje Dyrektor szkoły.

4.Zadania  logopedy szkolnego:

 1. Badania przesiewowe  uczniów, a w szczególności dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I –III SP

 2. Przygotowanie podbudowy anatomiczno – fizjologicznej ( ćwiczenia usprawniające )

 3. Wywoływanie  głosek

 4. Automatyzacja głosek

 5. Opanowanie wymowy głosek

 6. Organizowanie sytuacji sprzyjających i wspomagających pracę nad wymową

 7. Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową

 8. Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową

 9. Ćwiczenia służące doskonaleniu rozwoju ruchowego

 10. Ćwiczenia służące kształtowaniu orientacji przestrzennej

 11. Ćwiczenia  służące kształtowaniu świadomości fonologicznej.

 12. Przestrzeganie dyscypliny i regulaminu pracy.

 13. Prowadzenie  terapii logopedycznej.

 14. Konsultacje i porady dla rodziców.

 15. Wykonywanie  zadań wynikających z organizacji pracy  szkoły i zleconych przez Dyrektora szkoły.

   

  § 44.

Pedagog  szkolny/psycholog

 

1.W szkole zatrudniony jest nauczyciel – pedagog szkolny.

   1) może być zatrudniony psycholog/ psychoterapeuta szkolny

2.Nauczyciel pedagog szkolny/ psycholog/ psychoterapeuta szkolny jest członkiem Rady Pedagogicznej.

3.Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga szkolnego/psycholog/ psychoterapeuta szkolny

 sprawuje Dyrektor szkoły.

4.Zadania szczegółowe pedagoga/ psychologa/ psychoterapeuty szkolnego:

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole

 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów

 3. Dokonywanie badania dojrzałości szkolnej przy współpracy z poradnią

 4. Udzielanie pomocy rodzicom ułatwiającej rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu  własnych  dzieci

 5. Współudział w opracowaniu Szkolnego programu  wychowawczego

 6.  Koordynowanie  działań wychowawczych w szkole.

5.Zadania z zakresu profilaktyki wychowawczej realizuje się w oparciu o Szkolny program profilaktyki, który obejmuje:

 1. rozpoznawanie warunków dotyczących życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego

 2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej

        opieki i pomocy wychowawczej

 3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki

   i pomocy wychowawczej

 4. stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki  i pomocy wychowawczej możliwości  udziału

  w różnorodnych  zajęciach pozalekcyjnych

 5. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

 6. współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów

   wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

6.Zadania korekcyjno – wyrównawcze:

1)organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych

    uczniom napotykającym trudności w nauce

2)organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń

    rozwojowych

3)organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

7.Indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna:

     1)udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych  nawarstwiających się na tle

         niepowodzeń szkolnych

     2)udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle nieporozumień  rodzinnych

     3)udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach  rówieśniczych

        i środowiskowych

    4)przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej.

8.Pomoc materialna jako zadanie pedagoga:

      1)organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, kalekim,

        przewlekle chorym, z rodzin patologicznych, wielodzietnych,  mających trudności materialne

     2)dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin w trudnych warunkach materialnych

      3)wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo

         do odpowiednich sądów dla nieletnich

     4)wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

9.Organizacja pracy pedagoga / psychologa szkolnego:

    W  celu realizacji zadań , pedagog/psycholog   powinien:

1)posiadać  roczny plan pracy wynikający z zadań, uwzględniający konkretne potrzeby

          opiekuńczo- wychowawcze  szkoły i środowiska,

2)zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania  się z nim zarówno uczniów

           i ich  rodziców,

 1. współpracować na  bieżąco z władzami  szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służba medyczną ,

  radą rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych,

 2. współdziałać z Towarzystwem  Przyjaciół Dzieci, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi innymi organizacjami  i instytucjami działającymi w środowisku , zainteresowanymi problemami opieki

 3. i wychowania,

 4. składać  okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród  uczniów szkoły

 5. prowadzić następującą dokumentację :

 1. roczny  plan pracy

 2. dziennik pracy, w którym  rejestruje  wykonane  czynności

 3. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy

  korekcyjno – wyrównawczej, kształcenia specjalnego.

10.W szkole zatrudniony jest doradca zawodowy.

11.Bezpośredni nadzór nad pracą  doradcy zawodowego sprawuje Dyrektor szkoły.

12.Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

     1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

        i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

    2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

       właściwych dla danego poziomu kształcenia;

    3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz

       planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

   4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

   5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań

       w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego;

  6)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

    w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 13.W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły

    lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę

     planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego

 

§ 45.

 

Nauczyciel  opiekun  stażu i stażysta

1. Zadania  nauczyciela opiekuna stażu :

 1)Pomoc w przygotowaniu Planu Rozwoju  Zawodowego nauczycielowi, którym się

         opiekuje oraz  zawarcie z nim umowy

2.  Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego poprzez:

 1. ustalenie z  podopiecznym harmonogramu współpracy

 2. obserwację i analizę zajęć stażysty,

 3. prezentację własnych zajęć,

 4. pomoc w doskonaleniu ,

 5. zapoznanie stażysty ze szkołą ,

 6. zapoznanie stażysty z dokumentacją i przepisami.

       3.Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego uwzględnieniem:

 1. kryteriów ustalonych w kontrakcie z nauczycielem

 2. wyników realizacji Planu Rozwoju zawodowego

 3. postępów w rozwoju kompetencji szkolnych

 4. sposobu dokumentacji dorobku zawodowego opinii rady Rodziców.

       4.Udział w pracach Komisji  kwalifikacyjnej:

 1. udział w przygotowaniu dokumentacji

 2. udział w rozmowie kwalifikacyjnej

 3. udział w ustaleniu akceptacji bądź braku akceptacji  dla nauczyciela stażysty.

  3.Zadania nauczyciela stażysty:

  1) Zawiera umowę /kontrakt z nauczycielem opiekunem stażu.

  2) Opracowuje  przy pomocy opiekuna stażu plan własnego rozwoju zawodowego na okres stażu

  3)Ustala z opiekunem stażu harmonogram współpracy

  4)Prowadzi zajęcia w obecności opiekuna, dokonuje ich analizy, wyciąga wnioski do dalszej pracy

  5)Obserwuje zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, dokonuje ich analizy, wyciąga wnioski do swojej dalszej pracy

  6) Zaznajamia się z obowiązującymi w szkole dokumentami , przepisami  zgodnie z wymogami

      określonego szczebla awansu zawodowego

    7)Sporządza i składa do Dyrektora szkoły sprawozdanie  po zakończeniu stażu zawodowego.

    8) Przygotowuje dokumentację z przebiegu stażu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  ROZDZIAŁ VII

   

  UCZNIOWIE I RODZICE

   

  § 46 .

   

 Szkoła zobowiązana jest przyjąć wszystkich uczniów  zamieszkałych w jej obwodzie

   podlegających obowiązkowi szkolnemu.

 1.Zasady wcześniejszego rozpoczęcia obowiązku szkolnego, odroczenia lub zwolnienia

   od obowiązku  przedstawiono w rozdziale IV § 25

2.Do szkoły uczęszczają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

3.Granice obwodu szkoły ustala organ prowadzący w porozumieniu z Kuratorem Oświaty.

4.Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu , jeśli w danej klasie są wolne miejsca.

   Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może stanowić podstawy do tworzenia nowego oddziału.

5. Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać zobowiązań zawartych w statucie szkoły oraz innych obowiązujących regulaminach

 2. dbać   o  higienę  osobistą i zmieniać obuwie przed rozpoczęciem zajęć

 3. okazywać szacunek nauczycielom, innym uczniom oraz innym pracownikom szkoły

 4. podporządkować się zaleceniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego

 5. przestrzegać ogólnie obowiązujące zasady kulturalnego współżycia  w odniesieniu

             do innych uczniów, nauczycieli oraz  wszystkich innych ludzi

 6. przeciwstawiać się przejawom brutalności , wulgarności i wandalizmu

 7. szanować godność , wolność oraz poglądy i przekonania drugiego człowieka

 8. szanować innych i nie  zastraszać i stosować przemocy wobec młodszych, słabszych i innych osób

 9. brać aktywny udział w lekcjach, zajęciach, uzupełniać braki spowodowane absencją

 10. wykonywać  dokładnie prace domowe, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych

 11.   starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe, , ćwiczeń zgodnie z wymogami nauczyciela uczącego

 12. wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę,

 13.  rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i zdobywaniem, udoskonalaniem umiejętności i nie przeszkadzać nauczycielom oraz innym uczniom w czasie zajęć

 14. przychodzić punktualnie na wszystkie zajęcia

 15. usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach w formie i terminach określonych w WSO

 16. uczestniczyć w zespołach wyrównawczych, rewalidacji oraz  wybranych przez siebie

            zajęciach pozalekcyjnych

 17. reprezentować szkołę w konkursach, zawodach i olimpiadach w miarę własnych

  możliwości i umiejętności

 18.   postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły

 19. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów

 20. szanować mienie szkolne, naprawiać uszkodzony przez siebie sprzęt szkolny

            lub zakupić inny  tej samej wartości po uzgodnieniu z dyrektorem

 21. zgłosić dyrektorowi lub nauczycielom zauważoną szkodę

 22. nosić skromny, czysty, schludny strój tzw. „mundurek”,  na lekcje w-f i zajęcia sportowe nosić

  strój sportowy, na uroczystości szkolne strój odświętny wraz z  „mundurkiem”

 23. uczniowie dojeżdżający nie mają prawa opuszczać terenu szkoły bez wiedzy nauczyciela

 24.  w czasie przerw śródlekcyjnych nie wolno opuszczać terenu szkoły bez zgody nauczyciela,

            zwalniać się z lekcji tylko na pisemną  lub osobistą  prośbę rodziców / opiekunów,

            przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz

            opuszczania Szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

  6. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

     1)uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

    2)grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji ,

    3)imprez okolicznościowych ,jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca  lub Rada Pedagogiczna .

 7.  Przez strój galowy należy rozumieć „mundurek oraz :

 1)dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka

2)dla chłopców  - ciemne spodnie i biała koszula

 8. Ubiór codzienny ucznia  jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:

1)w doborze   fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając ,że szkoła jest miejscem pracy,

2)na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające

zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),

3)wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

9.Uczeń ma prawo do:

1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

2)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

   ochronę przed wszelkimi  formami przemocy fizycznej bądź psychicznej

3) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich

4)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym

5)przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

   możliwości

6)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, szkoły, a także

   światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

7)wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień

   i odpowiedzi

8)przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów

    oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień

9)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach

    lekcyjnych i poza lekcyjnych, pozaszkolnych

10)reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie

    ze swoimi możliwościami i umiejętnościami do odpoczynku w przerwach między lekcjami

11)sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności

    zgodnie z wewnątrz szkolnym  systemem oceniania,

12)korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego

13)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki

    podczas zajęć pozalekcyjnych i lekcyjnych

14)wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach

  działających w szkole

15)uczestnictwa w uroczystościach, imprezach kulturalnych

16)pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce poprzez uczestnictwo w zespołach

     wyrównawczych, zajęciach rewalidacji, korzystania z nauczania indywidualnego,

      zindywidualizowanego, które organizuje się w oparciu odrębne przepisy

17) przyjść w innym stroju niż obowiązujący mundurek na dyskotekę, wycieczki, zawody oraz inne

     dni ustalone przez Dyrektora szkoły.

10. Przywilejem ucznia jest:

1) korzystania z doraźnej pomocy materialnej w miarę potrzeb i środków posiadanych przez szkołę

2) dni wolnych od prac domowych (  ferie, przerwy świąteczne)

3)  informacji z wyprzedzeniem o terminie  oraz zakresie pisemnych sprawdzianów,

4) poprawiania oceny negatywnej  zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w Wewnątrzszkolnym

    systemie oceniania

5)uczestnictwo w uroczystościach, imprezach  klasowych i szkolnych.

11.Uczniowi  nie  wolno:

 1) nosić  kolczyków chłopcom

 2) nosić  nakrycia  głowy  w  budynku

 3) stosować używek

 4) stosować makijażu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 5)malować  paznokci

 6) wnosić i używać na terenie szkoły telefonu komórkowego( jeżeli uczeń wniesie na teren szkoły

    telefon  komórkowy, to zabiera go nauczyciel i przekazuje Dyrektorowi szkoły,

   od Dyrektora  telefon odbierają rodzice/ opiekunowie prawni.

7) przychodzić do szkoły bez mundurka.

 

§ 47 .

 

Nagrody i wyróżnienia, które stosuje się w szkole

     1.Za wzorową i przykładną postawę oraz wysokie wyniki nauczania, dobre lokaty

        w konkursach, olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną prace społeczną , uczeń

        może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. pochwałę wychowawcy wobec klasy

 2. pochwałę dyrektora wobec całej klasy

 3. pochwałę dyrektora wobec całej  szkoły

 4. list pochwalny /gratulacyjny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców / opiekunów

 5. dyplom wyróżnienie

 6. dyplom  lub odznakę wzorowego ucznia  wręczane   na koniec roku szkolnego

 7. dyplom lub nagroda rzeczowa za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

  sportowych  oraz za osiągane wyniki w nauce i zachowanie na koniec roku szkolnego

 8. świadectwa z wyróżnieniem

    2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy  klasy oraz organów szkoły.

    3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu

       nagrodzie.

   4.Nagrody Wójta po wytypowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski

  5.Nagrody w konkursach na najlepszych absolwentów ogłaszanych przez różne organizacje, instytucje,

      stowarzyszenia.

  § 48.

  (Nadano nową treść)

  Kary i  zadośćuczynienie,  które stosuje się w szkole:

    1. Uczeń może być ukarany lub zobowiązany do zadośćuczynienia.

    2. W szkole  nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

   3.Rodzaje kar stosowanych w szkole:

 1. ustne upomnienie wychowawcy klas, naganą wychowawcy klasy

 2. uwaga nauczyciela wpisana do zeszytu uwag

 3. ustne upomnienie Dyrektora szkoły

 4. nagana Dyrektora Szkoły – uczeń ukarany naganą Dyrektora :nie może brać udziału

  w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę w określonym czasie

       5) zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych, wyjazdach klasowych i  wycieczkach

       7) zakaz  uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, w konkursach

          organizowanych przez szkołę.

4.Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu

   wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

5.Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień

6.Rodzaje zadośćuczynień :

 1.   przeprosiny

 2. wyszukanie hasła w słowniku i wyjaśnienie przed klasą  używanego słowa

 3. naprawa lub zwrot  kosztów

 4. wykonanie zgodnie z możliwościami  pracy wyznaczonej przez wychowawcę klasy

  na rzecz klasy/ szkoły

 5. przygotowanie dodatkowych zadań.

   

  §  49.

   

  Prawa  i obowiązki rodziców

   

   1. Rodzice  mają prawo do :

 1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

     informacji takiej udzielają wychowawcy poszczególnych klas  na  klasowych  zebraniach rodziców,

2)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych

    przyczyn trudności w nauce, informacji tych udzielają wychowawcy klas

   oraz inni nauczyciele uczący w danej klasie, na tzw. wywiadówkach lub w czasie indywidualnych  kontaktów

    z rodzicami,

3)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia  dziecka,

4)wyrażanie zgody na uczestnictwo  dziecka w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” oraz religii/etyki.

  2.Formy umożliwiające  kontakt rodziców ze szkołą;

1)zebrania organizowane przez wychowawców ( listopad, styczeń, kwiecień/ maj),

2)dni otwartej szkoły,

3)zajęcia  otwarte,

4)dyżury  nauczycielskie w wyznaczonych godzinach lub poza  nimi, jeśli zachodzi taka konieczność,

 5)   na imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę, indywidualny  kontakt z dyrektorem

      w czasie  pracy szkoły.

3.Obowiązki rodziców:

 1. dopełnienie  czynności  związanych ze zgłoszeniem  dziecka do szkoły

 2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

              z wyjątkiem  przypadków określonych odrębnymi przepisami,

 3.  zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

 4. zapewnienie  dziecku potrzebnych  podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych ,

 5. obuwia  na zmianę oraz  obowiązkowego  stroju szkolnego,

 6. do usprawiedliwienia na piśmie lub ustnie każdorazowej nieobecności dziecka na zajęciach,

 7. pokrywanie kosztów związanych ze szkodami spowodowanymi na terenie szkoły

             poprzez celowe działanie dziecka lub jego nieodpowiednie  zachowanie,

 8. pokrywanie  kosztów składki ubezpieczenia , kosztów  wycieczek, biwaków i innych imprez odpłatnych,

   na które wyrazili zgodę,

 9. zwalnianie  dziecka na piśmie lub ustnie z lekcji u wychowawcy,

 10. wypisywanie oświadczeń związanych z uczestnictwem dzieci w imprezach po lekcjach.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ VIII

   

  WEWNĄTRZ SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

   

   Ocenianie jest procesem zbierania informacji, formułowania sądów o informacjach i podejmowania decyzji.

   Akt oceny jest zjawiskiem ogólnym i obejmuje nie tylko osiągnięcia szkolne.

  1.Wewnątrzszkolny  system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

      oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w klasach od pierwszej do szóstej Publicznej Szkoły   

      Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

   

  § 50.

 1.      Ocenianie wewnątrz szkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych  oraz informowanie o nich uczniów

   i ich rodziców;

 2.   ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych według skali i w formach przyjętych

    w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

 3.  ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych  na koniec roku szkolnego i ich poprawianie

 4.   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

 1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

   nadano nowe brzmienie pkt. od 1 do 8 w brzmieniu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

 2. udzielenie pomocy uczniowi w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć

 3. udzielanie wskazówek  samodzielnego planowania swojego rozwoju,

 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 5. dostarczenie rodzicom/ prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach,

  trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 7. stworzenie podstaw do budowy przedmiotowych systemów oceniania,

 8. ewaluacja i modyfikowanie  systemu.

  3.( uchylono)

  § 51.

   

  1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (miesiąc wrzesień) informują uczniów oraz rodziców 

     o wymaganiach edukacyjnych     wynikających z realizowanego przez siebie

      programu nauczania oraz sposobach  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

  2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (miesiąc wrzesień) informuje uczniów

  oraz  rodziców o zasadach oceniania zachowania.

     Nauczyciel prowadzący zajęcia opracowuje kryteria oceniania dla swojego przedmiotu,

        które stanowią załączniki do regulaminu. 

  3..  Oceny ucznia dokonuje nauczyciel przedmiotu, wychowawca  klasy i inne osoby biorące udział w procesie kształcenia oraz uczniowie podczas samooceny.

  § 52.

   

  1.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace

         kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

  2.   Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

   

   

   

   

   

  § 53.

   

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej

   lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

           Każdy nauczyciel jest zobowiązany opracować odrębne kryteria oceniania dla uczniów z opinią

           lub orzeczeniem poradni, których uczy.

   

  § 54.

  1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

      ucznia  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych .

  2.Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu w terminie

     określonym przez dyrektora szkoły.

  3.Klasyfikowanie końcowo-roczne w klasach IV-VI oraz gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć

     edukacyjnych  ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

     i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

  4.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wynik

      egzaminu  poprawkowego.

  5 .Rodzice są informowani przez wychowawcę o osiągnięciach swoich dzieci na zebraniu klasowym

       ( minimum 3 razy w roku szkolnym ) i otrzymuje do wglądu  dokumentację  opracowaną   przez nauczycieli

       poszczególnych przedmiotów, informacje o postępach i brakach z danego przedmiotu, stymulację do dalszego

      rozwoju ucznia.  Dokumentacja ta przechowywana jest w szkole  u  nauczyciela  danego  przedmiotu 

      przez pół roku.

  § 55.

   

    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania

    wychowawca klasy.

  § 56.

     W klasach I- III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

   

  § 57.

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowo-roczne oraz bieżące począwszy

         od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6,

 2. stopień bardzo dobry - 5,

 3. stopień dobry - 4,

 4. stopień dostateczny - 3,

 5. stopień dopuszczający -2,

 6. stopień niedostateczny - 1

 7. w bieżącym  ocenianiu  skala od  1 do  6  zawiera  również  plusy  i  minus.

3.Nauczyciel może stosować tylko oceny, o których mowa w  ust.1 .Stopnie podsumowujące dany

    okres klasyfikacyjny w dziennikach, arkuszach ocen, na świadectwach wpisywane są w pełnym brzmieniu

    (np. celujący).

§ 58.

 

(Nadano nową treść ust.1 i 2)

Ocena  zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 1. Śródroczna i roczna ocena  klasyfikacyjna zachowania w szkole podstawowej i gimnazjum

   uwzględnia w  szczególności obszary :

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 2. postępowanie  zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły

 4.  dbałość o piękno mowy ojczystej

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych

 6. godne, kulturalne zachowanie się  w szkole i poza nią

 7.  okazywanie szacunku innym  osobo

  2.W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

  3.Ocenę  zachowania począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjum ustala się

      według następującej skali:

 1. wzorowe,

 2. bardzo dobre

 3. dobre,

 4. poprawne,

 5. nieodpowiednie

 6. naganne.

  4.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

  1. oceny z zajęć edukacyjnych,

  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

5. ( Uchylono)

6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o:

  1. szczegółowe kryteria ocen z zachowania zawartych w WSO,

  2. ocenę i samoocenę uczniów,

  3.  propozycje pozostałych nauczycieli.

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

8. Na prośbę rodziców/ prawnych opiekunów ucznia/ wychowawca jest zobowiązany ją uzasadnić.

9. Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów.

10. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę zachowania końcowo-

      roczną, po uprzednim poinformowaniu ucznia o takiej zmianie.

11.(uchylono)

12.(uchylono)

13.(uchylono)

14. .(uchylono)

15.(uchylono)

16..(uchylono)

17..(uchylono)

18.Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca ( skreślono) po zasięgnięciu opinii nauczycieli,

    uczniów danej klasy oraz po samoocenie ucznia.

19.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą,

    która wpisała uwagę i (lub) Dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia

    zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

20.W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych regulaminem oceniania  zachowania ,

     Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę w głosowaniu jawnym, np.: konflikt z prawem, karygodne  

     zachowanie poza szkołą.

21.Regulamin obowiązuje w szkole, poza szkołą, w autokarze i na  

  ( Załącznik nr 6).

 

§ 59.

 

1.Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej

   uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio

    do sprawdzianu o którym mowa w § 60 pkt.1.

 

§ 60.

 

1. W klasie szóstej/ trzeciej gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej ”komisją     okręgową”  przeprowadza sprawdzian/ egzamin poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań  ustalonych odrębnymi przepisami zwany dalej sprawdzianem/ egzaminem.

2. Sprawdzian/ egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3. Sprawdzian/ egzamin przeprowadza się w terminie ustalonym przez komisję okręgową.

 

§ 61.

1.Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu

  w formie  dostosowanej do ich dysfunkcji.

2.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu/egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian/egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym terminie

        albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym

        przez dyrektora komisji okręgowej.

  4. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu/egzaminu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły oraz przystępuje do sprawdzianu/egzaminu w następnym roku.

 

§ 62.

 1. Wyniki sprawdzianu/egzaminu  ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów.

 2. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

   

  § 63.

  1.Wyniku  sprawdzianu  lub egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie  ukończenia szkoły.

 3. Wynik nie wpływa  na ukończenie szkoły.

 

§ 64.

1.Oceny stosowane są efektywne, więc opierają się na poniższych kryteriach:

 1. ocena oparta jest na konkrecie,

 2. nauczyciel jest zainteresowany prace ucznia,

 3. kryteria ocen są znane uczniom i przez nich akceptowane,

 4. nagradza się nie tylko osiągnięcia ale również wysiłek włożony w nie,

 5. w ocenie uwzględnia się górną granicę możliwości ucznia,

 6. porównuje się dokonania ucznia z jego  wcześniejszymi osiągnięciami,

 7. stosuje się indywidualizację procesu nauczania,

 8. dobra ocena wiąże się z umiejętnościami i motywacją ucznia.

   

  § 65.

  1.Szkoła uwzględnia zalecenia i wskazania poradni psychologiczno- pedagogicznej w zakresie:

  1. Trudności o podłożu dyslektycznym, dysgrafii, dysortografii,

  2. Obniżenie wymagań programowych.

  3. Trudności o podłożu emocjonalnym.

2. Szkoła określa wymagania stawiane uczniom z uwzględnieniem zaleceń

   I wskazań sadu poprzez:

  1. Profilaktykę

  2. Środki zaradcze.

   § 66.

   Opieką  medyczną objęci są uczniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    

    

    

    

    

   ROZDZIAŁ IX

    

   INNI  PRACOWNICY SZKOŁY

    

   § 67.

   1. Opiekun na przystanku

    1.Obowiązki osoby, której  powierzono  sprawowanie opieki wychowawczej

       w wyznaczonych  punktach zbiorczych, w których uczniowie oczekują na środek

        transportu dowożący do szkoły to:

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami w miejscu zbiórki na 20 minut przed planowanym

  przyjazdem pojazdu lub szybciej jeśli określono to w umowie

 2. Dbanie o ład i porządek w miejscu zbiórki oraz przy wsiadaniu do pojazdu , zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oczekującym w miejscu zbiórki

 3. Informowanie  Dyrektora szkoły o wszelkich sytuacjach  stanowiących zagrożenie

 4. dla bezpieczeństwa uczniów

 5. Sprawowania opieki do czasu przekazania uczniów opiekunowi w pojeździe,

 6. jeżeli z jakichś przyczyn pojazd nie przyjedzie do punktu zbiórki, to osoba sprawująca

  1. opiekę kieruje uczniów do domów rodzinnych / decyzja o sposobie transportu ucznia

  2. do szkoły pozostaje wówczas w gestii rodziców danego dziecka/, o niniejszym fakcie

  3. powiadamia kierownika świetlicy lub Dyrektora

 1. Przewoźnik

          1.Obowiązki przewoźnika przewożącego uczniów do i ze szkoły:

 1. Zapoznać się z organizacją przewozów szkolnych, trasami przejazdów, godzinami

 2. wyjazdów, itp.,

 3. Zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie przestoje i awarie pojazdu uniemożliwiające

 4. dowóz lub odwóz uczniów

 5. Jeśli przewóz uczniów zagraża ich bezpieczeństwu, przewoźnik odmawia wykonania przewozu

 6. Jest obowiązany dokonywać przewozów zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem dotyczącym przewozów osób , w tym dzieci szkolnych reagowanie na wszelkie przejawy agresji i niekulturalnego zachowania uczniów oczekujących na transport.

 7.  Przekazywanie tych informacji do wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora Szkoły .

 8. Szczegółowe obowiązki przewoźnika pojazdu przewożącego dzieci określają przepisy ogólnie obowiązujące , dotyczące przewozu osób w środkach transportu oraz statut szkoły.

           3.W szkole  utworzono następujące  stanowiska administracji i obsługi.

 1. samodzielny referent

 2. intendent

 3. stażysta  opłacany  przez Rejonowy Urząd  Pracy

 4. szkoła  umożliwia realizację stażów absolwenckich pracownikom na podstawie skierowania

   z Urzędu Gminy lub pisemnego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

             Obowiązki stażystów zawierają ich plany pracy i zakresy czynności.

 5. Szkoła przyjmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych  na praktyki uczniowskie.

  Dyrektor wyznacza opiekuna praktyki, który opracowuje plan praktyk zgodnie  z porozumieniem zawartym

   ze szkoła macierzystą praktykanta. Opiekun czuwa nad realizacją tego planu i odbywaną praktyką uczniowską.

         4.Stanowiska obsługi:

 1. sprzątaczki

 2. palacz – konserwator

 3. woźny – szatniarz

 4. kucharka

 5. pomoc kucharki

          5. Szczegółowo obowiązki pracowników administracji i obsługi określają ich  zakresy   czynności.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

§ 68.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

 

1.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń przejawia zachowania świadczące o jego

    demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego,

   systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział

   w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

   1)przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,

   2)wychowawca informuje o fakcie wymienionym w ust.1a pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

   3)wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację,

     wychowawca wraz z pedagogiem (lub dyrektorem) przeprowadza rozmowę z rodzicami

     oraz w ich obecności z uczniem, zobowiązuje pisemnie ucznia do zaniechania

     negatywnego  postępowania, a rodziców do  bezwzględnego nadzoru nad dzieckiem;

  4) wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę z przeprowadzonych czynności

     i umieszczają w dokumentacji pedagoga,

  5)jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną szkoły lub nie reagują na

    wezwania do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje

    o wymienionych w ust.1 przejawach demoralizacji, szkoła pisemnie powiadamia

     o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję,

   6)  w sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej źródła oddziaływań

     wychowawczych i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów szkoła

    pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję,

  7)  w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,

     przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, szkoła

     jako instytucja jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratury lub policji.

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący

      pod wpływem alkoholu lub środków odurzających powiadamia o swoich przypuszczeniach

      wychowawcę klasy (pedagoga) oraz dyrekcję, którzy podejmują następujące kroki:

      1)  odizolowują ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiają

            go samego i stwarzają warunki w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,

 1. wzywają lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia ucznia

 2. zawiadamiają rodziców ucznia,

        4)  rodziców zobowiązują do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,

        5) w przypadku odmowy odebrania ucznia ze szkoły ze strony rodziców lub niemożności

            skontaktowania się z nimi, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki

            służby zdrowia lub przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszy policji decyduje lekarz,

             po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

 1. jeżeli uczeń będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest

  agresywny wobec innych osób, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji,

 2. wychowawca klasy przeprowadzając czynności wychowawcze wobec ucznia i jego rodziców stosuje się do działań określonych w ust.1c i 1d.,

 3. jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji i nakłada na szkołę obowiązek powiadomienia policji lub sądu rodzinnego,

 4. spożywanie przez ucznia, który ukończył 17 lat, alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie

   z art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 5. z  przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.

  3.  W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję  

       przypominającą wyglądem narkotyk lub inną, trudną do zidentyfikowania  substancję, podejmuje  

      następujące działania:

          1) zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych do czasu przyjazdu policji,

              próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych) do kogo znaleziona substancja należy,

          2)powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję, która powiadamia policję,

          3)po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje

             dotyczące szczegółów zdarzenia.

    4.W przypadku gdy pracownik szkoły nie będący nauczycielem podejrzewa, że uczeń posiada

      przy sobie narkotyk lub inne substancje lub przedmioty zagrażające  zdrowiu lub życiu

          innych osób, powiadamia o tym fakcie pedagoga lub dyrektora.

  5.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie narkotyk lub inne substancje

      lub przedmioty zagrażające zdrowiu lub życiu innych osób, powinien podjąć następujące kroki:

 1. powiadamia o tym fakcie wychowawcę (pedagoga) i dyrektora,

 2. nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo żądać aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość szkolnej torby oraz kieszeni (we własnej odzieży). Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonywać czynności przeszukania.

  W przypadku, gdy uczeń odmówi wykonania powyższych czynności, nauczyciel w obecności świadka zabezpiecza rzeczy należące do ucznia,

 3. wychowawca (pedagog lub dyrekcja szkoły) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,

 4. wychowawca klasy przeprowadzając czynności wychowawcze wobec ucznia i jego rodziców stosuje się do działań określonych w ust.1c i 1d,

 5. szkoła wzywa policję, jeżeli uczeń nie chce przekazać podejrzanej substancji ani pokazać zawartości teczki czy kieszeni, czynności przeszukania dokonuje wówczas policja,

 6. jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją Policji,

 7. w przypadku braku kontaktu z rodzicami, uczeń pozostaje pod opieką szkoły do momentu ich przybycia.

  6.W przypadku zaistnienia na terenie szkoły jednego z poniższych przestępstw należy wezwać Policję:

 1. posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 2. wprowadzanie do obrotu środków odurzających,

 3. ułatwianie lub umożliwianie innej osobie użycia środków odurzających lub substancji psychotropowych.

  7.W przypadku, gdy na terenie szkoły doszło do poważnego przestępstwa: rozboju, uszkodzenia ciała itp.

      należy natychmiast wezwać policję (lekarza lub pogotowie ratunkowe, jeżeli został ktoś

      poszkodowany), a następnie przejść do działań określonych w ust.1.

  8.Postępowanie nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu karalnego:

 1. udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, karetki pogotowia,

 2. powiadomienie dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia,

  9.W przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych

      substancji należy:

  1)uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych środków,

  2)  powiadomić dyrekcję szkoły, która przeprowadza ewakuację i powiadamia odpowiednie służby,

  3) w przypadku nieobecności dyrekcji szkoły, nauczyciel – organizator zajęć podejmuje

       procedury leżące w gestii dyrekcji.

  10.W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni i innych niebezpiecznych przedmiotów należy:

 1. uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów,

 2. powiadomić dyrekcję szkoły, która zapewnia bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom i wzywa policję, w przypadku nieobecności dyrekcji szkoły, nauczyciel – organizator zajęć podejmuje procedury leżące w gestii dyrekcji.

 

ROZDZIAŁ XI

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 69.

 

  1. Niniejszy  STATUT  uzupełniają  regulaminy:

 1. Rady  Pedagogicznej

 2. Rady  Rodziców

 3. Samorządu Uczniowskiego

 4. Regulamin świetlicy szkolnej

 5. Regulamin biblioteki

 6. Wewnątrz szkolny system oceniania

 7. Regulamin oceniania  zachowania

  1. Szkoła  prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami:

   1)dziennik elektroniczny dla wszystkich  oddziałów przedszkolnych,  szkoły podstawowej

       i gimnazjum, wersja papierowa - archiwalna

   2)dzienniki papierowe dla pozostałych zajęć

         3) arkusze ocen w wersji elektronicznej i papierowej.

   3.   Szkoła przechowuje  dokumentację, która jest podstawą  wydania świadectw  i ich odpisów.

   4.   Szkoła jest samodzielną jednostką budżetową nie posiadającą  osobowości prawnej.

   5.  Zasady prowadzenia  przez szkołę gospodarki finansowej i  materiałowej określają odrębne przepisy.

   6. Szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym:

   1)Monitoring obejmuje pięć  kamer zewnętrznych.

   2) Nadzór nad monitoringiem prowadzi dyrektor , wicedyrektor.

   3) W sytuacjach losowych, niszczenia mienia oraz zagrażających życiu, zdrowiu bądź bezpieczeństwu uczniów prawo do wglądu do zgromadzonych materiałów mają:

 1.  pracownicy pedagogiczni,

 2. przedstawiciele policji,

 3. prokurator,

 4. rodzice dzieci zaangażowanych w/w sytuacje.

4)    Zainteresowanie wglądem w zgromadzone materiały należy przedstawić w formie pisemnej dyrektorowi szkoły. Formularz podania o możliwość wglądu do zarejestrowanego materiału znajduje się do pobrania w sekretariacie szkoły.

5)  Wgląd do materiałów odbywa się po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

 

 

§ 70.

 Szkoła   używa  pieczęci:

 

Podłużnych  nagłówkowych:

 1.  Zespół Szkól Publicznych

           83-224 Borzechowo

 ul. Szkolna 3Atel/fax.( 058) 5884805

    NIP 592- 213-79-74 Reg. 193058923

 

  2. Zespół  Szkół Publicznych

  Publiczna Szkoła Podstawowa

im. O Flawiana Słomińskiego

             83-224 Borzechowo

 ul. Szkolna 3A  tel/fax.( 058) 5884805

 

    3.  Zespół  Szkół Publicznych

        Publiczne   Gimnazjum

im. O Flawiana Słomińskiego

             83-224 Borzechowo

  ul. Szkolna 3A  tel/fax.( 058) 5884805

 1. Dużej i  małej okrągłej metalowej z godłem państwowym w środku i napisem w otoku:

               Zespół  Szkół Publicznych- Publiczna Szkoła  Podstawowa w Borzechowie, Zespół  Szkół Publicznych- Publiczne Gimnazjum w Borzechowie

 2. Podłużna - imienna: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie

 3. Podłużna imienna – Wicedyrektor szkoły

 4. Podłużna imienna -  Pedagog szkolny

 5. Podłużna imienna -  Logopeda szkolny

 6.    Podłużnej- Rada Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie

 7.   Okrągłej –Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie  - Biblioteka.

   

  § 71.

   

  1.Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie  ustawy o systemie oświaty.

  2.Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

  3.Załączniki stanowią integralną część  Statutu.  Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze   Statutem  

   wszystkim członkom  społeczności szkolnej.

   

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Traci moc Statut obowiązujący od 27 lutego 2014 r.