Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

CEREMONIAŁ SZKOŁY

Ceremoniał szkolny

 

Mając na względzie prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, w trosce o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje panujące w szkole, opracowano ceremoniał naszej szkoły.

 

I Wstęp

 1. Ceremoniał wewnątrzszkolny opisuje symbole Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie, w skład którego wchodzą:

     a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego

     b) Publiczne Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego

         oraz określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji    sztandaru.

 1. Przedstawia wykaz stałych uroczystości szkolnych i elementy tradycji szkoły.

 2. Jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych.

 3. Stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy placówki.

 

 

II Symbole szkoły

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego

 i Publiczne Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego posiadają :

 1. Patrona szkoły – O. Flawiana Słomińskiego;

 2. Sztandar, nadany w dniu 12 czerwca 2010 roku;

 3. Miejsce pamięci patrona szkoły;

 4. Ceremoniał wewnątrzszkolny;

 5. Logo szkoły;

 

III Uroczystości szkolne

 

 1. Do najważniejszych i stałych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

 1. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

 2. inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły: uroczystości związane z patronem, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie uczniów ostatnich klas,

 3. uroczystości patriotyczno-religijne nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: 3 Maja, Dzień Edukacji Narodowej,11 Listopada, Boże ciało.

2. Inne uroczystości obchodzone w naszej szkole to:

     a) Dzień Chłopaka;

      b)Andrzejki;

     c) Spotkania wigilijne;

     d) Dzień Babci i Dziadka;

     e) Dzień Kobiet;

     f) Dzień Dziecka i Sportu;

     g) Dzień Rodziny;

3. W szkole obowiązuje kalendarz roku szkolnego opracowany na każdy rok szkolny.

IV Poczet sztandarowy w szkole

 

1. Sztandarem w naszej szkole opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby oraz drugi skład rezerwowy) wybrany spośród osób zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną.

2. Sztandar będzie uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 3. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób udekorowania flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu , a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony

 do prawej.

4.Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

5.W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany  i wyprowadzany bez podawania komend przed mszą św.

6. W czasie wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy wstają.

7. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45%

 do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza  

 i do  zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

 W trakcie  Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego    nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

8.Pochylenie  sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

- podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

- podczas opuszczania trumny do grobu;

- podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

- podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;

- na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

 

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

 1. uczeń-ciemne spodnie (granatowe lub czarne), biała koszula i krawat, mundurek;

 2. uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice (granatowe lub czarne), mundurek;

Insygnia pocztu sztandarowego:

 1. biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

 2. białe rękawiczki.

Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w zamkniętej gablocie.

Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 

V Sposób zachowania pocztu sztandarowego

 

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

 1. „Na ramię”

 2. „Prezentuj”

 3. „Do nogi”

 

 • wykonując chwyt „Na ramię” chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku

    do ramienia);

 • wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę

     na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru

          w postawie zasadniczej;

 • wykonując chwyt „Do nogi’   z położenia  „Prezentuj” lub z położenia

    „Na ramię” sztandarowy przenosi    sztandar prawą ręką (pomagając

  sobie   lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje    się na komendę:     „Baczność”;

 • salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód

     na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°.

    Po czasie    „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”;

 • sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej

    na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia

    czyjejś pamięci;

 

VI Przebieg uroczystości  z udziałem sztandaru

 

  1. Wprowadzenie sztandaru: prowadzący uroczystość:

Proszę wszystkich o powstanie.

Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły, wprowadzić.

Do hymnu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego następuje komenda Spocznij.

  1. Wyprowadzenie sztandaru:

                Proszę wszystkich o powstanie.

                Baczność. Poczet  sztandarowy sztandar szkoły, wyprowadzić.

                Spocznij.

 

VII  Pasowanie na ucznia i ślubowanie klasy pierwszej

 

 1. Termin ślubowania : obchody święta DEN

 2. Uroczyste powitanie klas pierwszych przez dyrektora i wprowadzenie do ślubowania.

 3. Wydanie komendy: „Baczność! Sztandar szkoły wprowadzić”.

 4. Podanie komendy : „Do hymnu”.

 5. Odśpiewanie hymnu państwowego przez wszystkich zebranych.

 6. Podanie komendy „Po hymnie”.

 7. Wydanie komendy : „Do ślubowania!”. Poczet sztandarowy występuje i pochyla sztandar pod kątem 45°. W tym samym czasie trójka klasowa podchodzi do sztandaru. Wszyscy uczniowie kładą prawą dłoń na sercu, a dwa palce lewej dłoni wyciągają w kierunku sztandaru i powtarzają za dyrektorem słowa przysięgi:

 

My, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie ślubujemy:

 • stać na straży wartości przekazywanych nam przez rodziców, wychowawców i nauczycieli,

 • nieustannie pogłębiać przekazywaną wiedzę,

 • szanować godność własną i drugiego człowieka.

Wszyscy: Ślubujemy

Przyrzekamy:

 • zawsze i wszędzie godnie reprezentować naszą szkołę, dbać o jej dobre imię, szanować szkolne mienie,

 • sumiennie wywiązywać się z powierzonych obowiązków,

 • dbać o kulturę języka ojczystego.

Wszyscy: Przyrzekamy!

 • Pragniemy uczyć się mądrości, miłości i wiary, biorąc za przykład

O. Flawiana Słomińskiego, Patrona naszej szkoły.

 1. Podanie komend: „Po ślubowaniu” i „Wyprowadzić sztandar szkoły”.

 

Pasowanie ucznia 

1.Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się w postawie zasadniczej. Uczniowie podchodzą do sztandaru, który znajduje się na sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarza słowa przysięgi.

Tekst ślubowania uczniów szkoły podstawowej:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.     Uczyć się jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować. Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.

2.Pasowanie  na ucznia klasy pierwszej następuje po złożonym ślubowaniu. Przewodniczący SU na lewe ramię każdego pierwszoklasisty, który przyklęka na jedno kolano, kładzie duży ołówek i mówi:

Pasuję Cię na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie.

 

VII  Przekazanie opiekinad sztandarem

 

Przekazanie opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły.

 1. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

 1. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar – symbol wiary, nadziei i miłości oraz ideałów, którym był wierny patron naszej szkoły O. Flawian Słomiński. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

 1. Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły.

 1. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

 2. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego, czyli rękawiczek i szarf.

 1. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów na sali.

  

VIII Pożegnanie absolwentów

 

1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie.

Do sztandaru podchodzą przedstawiciele trójek klasowych. Absolwenci kładą prawą dłoń na sercu, a dwa palce lewej dłoni wyciągają prosto w kierunku sztandaru.  Za Dyrektorem Szkoły powtarzają słowa przysięgi. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność.

2. Komenda: Baczność.  Do ślubowania.

 Rota ślubowania absolwentów:

My, absolwenci Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie, Tobie, Szkoło, ślubujemy:

- dbać o honor i tradycje szkoły;

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w swoim dalszym życiu;

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie;

- czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju;

Ślubujemy.

 1. Komenda: Po ślubowaniu. Spocznij.

   

  IX Elementy tradycji szkoły

        1. Do tradycji szkoły należą:

          a) Wieczorek pożegnalny klas VI;

          b) Bal gimnazjalny;

          c) Święto Patrona Szkoły;

          d) Kiermasz „ Mikołajki „;

          e) Wydawanie szkolnego kalendarza ściennego;

   

   

  CEREMONIAŁ

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. O. FLAWIANA SŁOMIŃSKIEGO

  W BORZECHOWIE

  ORAZ

  PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

  IM. O. FLAWIANA SŁOMIŃSKIEGO

  W BORZECHOWIE

   

   

  ROTA ŚLUBOWANIA PIERWSZOKLASISTÓW

 

My, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie ślubujemy:

 • stać na straży wartości przekazywanych nam przez rodziców, wychowawców i nauczycieli,

 • nieustannie pogłębiać przekazywaną wiedzę,

 • szanować godność własną i drugiego człowieka.

Wszyscy: Ślubujemy

Przyrzekamy:

 • zawsze i wszędzie godnie reprezentować naszą szkołę, dbać o jej dobre imię, szanować szkolne mienie,

 • sumiennie wywiązywać się z powierzonych obowiązków,

 • dbać o kulturę języka ojczystego.

Wszyscy: Przyrzekamy!

 • Pragniemy uczyć się mądrości, miłości i wiary, biorąc

za przykład  O. Flawiana Słomińskiego,

 Patrona naszej szkoły.

 

ROTA ŚLUBOWANIA I PASOWANIA NA UCZNIA 

 

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Uczyć się, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować. Starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom  i nauczycielom oraz mojej Ojczyźnie – Polsce.


Pasuję Cię na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej

 im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie.

 

 

ROTA ŚLUBOWANIA ABSOLWENTÓW

 

My, absolwenci Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie, Tobie, Szkoło, ślubujemy:

- dbać o honor i tradycje szkoły;

- zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w swoim dalszym życiu;

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie;

- czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju;

Ślubujemy.

 

 

ROTA PRZEKAZANIA SZTANDARU

 

Przekazujemy Wam sztandar – symbol wiary, nadziei

i miłości oraz ideałów, którym był wierny patron naszej szkoły O. Flawian Słomiński. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły.

 

DBI