Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

DORADZTWO ZAWODOWE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO    W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE PRZEZNACZONY DLA:

 • Oddziału przedszkolnego

 • Publicznej Szkoły Podstawowej im. O. Flawiana Słomińskiego  w Borzechowie

 • Publicznego Gimnazjum im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

   

  1. Założenia i cele WSDZ

   Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnątrzszkolny System Doradztwa , rozwijany na terenie szkoły jest systemem doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej. Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno – zawodowe to okres przypadający na lata szkoły gimnazjalnej, jednakże już absolwent szkoły podstawowej musi znać system kształcenia, oferty szkół gimnazjalnych, ukierunkowanie na wybór języków obcych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy.

      W naturalny sposób szkoła jest  środowiskiem ,które ma bezpośredni wpływ na te decyzje, wspiera także rodziców i świadczy pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.     To szkoła przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia w  życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego niezbędne jest wyposażenie uczniów                  w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników z klasy.

2.Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 •  na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;

 •  na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna jednostki;

 •  preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;

 •  działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;

 •  WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną);

 •  WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

3.Cele programu WSDZ:

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.

 

Cele szczegółowe

Uczniowie :

 •  rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;

 •  wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;

 •  posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia; ;

Nauczyciele:

 •  potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;

 •  rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;

 • wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do specjalistów;

 •  znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;

 •  włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa

  zawodowego w szkole.

Rodzice:

 • znają swoje dziecko;

 •  są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;

 •  znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;

 • znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji;

 •  wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych;

 •  angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).

4. Przepisy prawa polskiego i unijnego dotyczące doradztwa zawodowego

     Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są

     w dokumentach:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”.

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r . - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) - dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu".

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532 z dnia 7 maja 2013 r.). Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej… prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

  5. Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

  a)Poradnictwo zawodowe

  Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces. (Ogólne zasady funkcjonowania poradnictwa zawodowego w systemie urzędów pracy).

  b)Orientacja zawodowa

  Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły .

  c)Doradztwo zawodowe

  Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

  d)Doradca zawodowy

  Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności)

  e)Informacja zawodowa

  Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

  f)Informacja edukacyjna

  Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem (Pedagog).

   

  6. Metody  stosowane w  doradztwie zawodowym:

 •  Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja.

 • Metoda zabawy.

 •  Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról.

 • Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).

 •  Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy oraz  prezentacje multimedialne.

 • Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki

   

  7.Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne (np. analizę SWOT), kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy.

   

8.  Charakterystyka programu

     Prezentowany program przeznaczony jest do realizacji w oddziale przedszkolnym , szkole podstawowej  i gimnazjum na zajęcia dodatkowe, godziny wychowawcze i indywidualne spotkania z doradcą( pedagogiem) wedle potrzeb uczestników. Uczestnikami są: przedszkolaki, uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.. Program został opracowany przez pedagoga i nauczyciel Zespołu Szkół.

1) Orientacja zawodowa  w wychowaniu przedszkolnym

          Swoistym przygotowywaniem do przyszłej roli zawodowej, pracowniczej jest dla dziecka w wieku przedszkolnym zabawa. Przez czynności zabawowe dzieci tworzą  własną rzeczywistość, własny świat, do którego wprowadzają własne pomysły, odkrycia, wyobrażenia .Stosowanie zabaw opartych na zajęciach ruchowych, intelektualnych, jest dla dzieci ćwiczeniem i nauką. Zabawy uczą i ćwiczą zdolności porównywania, wynajdywania, kombinowania .Zabawa odgrywa fundamentalną rolę dla rozwoju psychicznego. Na pierwszym  etapie edukacji dziecko rozwija się w sferze intelektualnej i społecznej. Zabawa pozwala poznawać otaczający świat, opanować i ugruntować zdobyte wiadomości, nowe pojęcia, ale również kształtuje relacje z innymi. Uczy trudnej sztuki współpracy, zawierania przyjaźni, wchodzenia w różne role społeczne. Pozwala wyrażać uczucia, osiągać cele, przeżywać przyjemność, radość i sukces. Dzięki niej dziecko kształtuje własne twórcze myślenie. Zabawa jest naturalną formą przeżywania i doświadczania świata.

 Potrafi motywować do pracy. Dzieci muszą się bawić, bo wówczas się uczą. Zabawa podnosi motywację, generuje osiągnięcia. Daje dzieciom możliwość podejmowania decyzji. W czasie zabawy dzieci trenują i modyfikują różne zdolności. Zdolności mają wpływ na ewolucję zabawy.

 

2)Orientacja zawodowa w szkole podstawowej

 • edukacja wczesnoszkolna

     Orientacja zawodowa na tym etapie polega przede wszystkim na intensyfikowaniu

działań wychowawczych tak, aby kończąc III klasę, uczeń wiedział: jaki wynik osiągnął w rozwoju edukacyjnym, czyli czego się nauczył; co pokonał, aby osiągnąć taki wynik. Wie , co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu.

      Praktyczny elementem orientacji zawodowej w nauczaniu wczesnoszkolnym jest zabawa, czyli  podsunięcie odpowiednich treści w formie zagadkowego problemu,

poszukiwanie rozwiązań według własnych lub proponowanych reguł.

Kształtowanie samooceny poprzez własne, spontaniczne zachowania i reakcje.

Możliwość współdziałania z grupą. Uczenie twórczego rozwiązywania problemów na miarę własnych możliwości. Ponadto zabawa:

 • stwarza poczucie przynależności do grupy,

 • zachęca do przemyśleń,

 • kształci umiejętność współpracy,

 • inspiruje innych,

 • pomaga dostrzec siebie na tle grupy,

 • daje okazje do rozmów, dyskutowania, powiększa zasób słownictwa,

 • zwiększa poczucie bezpieczeństwa,

 • daje możliwość wymiany doświadczeń.

W zabawie tkwi przyjemność robienia czegoś nowego, czegoś nawet trudnego, doskonalenia umiejętności bycia czymś zajętym .

 

 •  klasy IV-VI  i  gimnazjum

       a)  Prowadzone będą warsztaty zawodoznawcze, na których uczniowie poznają:

 • swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły

 •  poznają jakie czynności wykonuje osoba reprezentująca dany zawód, jakie są wymagania

 •  testy samooceny, testy skłonności zawodowych, kwestionariusz zainteresowań i preferencji  zawodowych,

       b) Działania zawarte w programie realizowane są przez doradcę zawodowego

            ( pedagoga) wspieranego przez nauczycieli w ramach:

 • lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi

 • działań  zawodoznawczych realizowanych na dodatkowych spotkaniach prowadzonych przez specjalistów: doradców zawodowych pracujących w Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej, Centrum Planowania Kariery i Urzędu Pracy.

        c) Program obejmuje następujące obszary działań:

 •  praca z klasą (zajęcia grupowe i indywidualne)

 • spotkania z rodzicami

 • praca z nauczycielami.

  d) Zadania przy realizacji programu

 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez szkolnego doradcę zawodowego.

 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół).

 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.

 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy.

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami.

 • Współpraca z instytucjami wspierającymi doradztwo

 • Organizowanie spotkań z pracodawcami, doradcami zawodowymi.

 • Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku  kształcenia czy zawodu.

9. Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ

 •  Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.

 • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.

 •  Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

 •  Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

 • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

 •  Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako

  konsekwencji niewłaściwych wyborów.

  10.Ewaluacja

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców.

1. Na podstawie ankiety ewaluacyjnej, obserwacji, rozmów z uczniami, nauczycielami,   rodzicami, informacji od wychowawców i nauczycieli pedagog sporządzi za każdy rok szkolny sprawozdanie i przedstawi Dyrektorowi szkoły (Radzie Pedagogicznej) do zatwierdzenia.

2. Rada Pedagogiczna na podstawie sprawozdania i wniosków wynikających z  realizacji WSDZ  wprowadzi zmiany w programie na kolejny rok szkolny, jeśli będzie taka potrzeba.

 

 

 

PLAN PRACY  Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO W                  

ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BORZECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016

Pedagog HonorataTrocha-Rzepkowska

 

Opis działania

 

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Analiza potrzeb doradczych na podstawie badań

Wewnątrzszkolnych, rozmów z uczniami, rodzicami,  dyrekcją, nauczycielami,doradcązawodowym.

Rozpoznanie planów edukacyjnych młodzieży.

Pedagog, wychowawca

Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów dotyczących kierunków kształcenia, rynku pracy (informatorów, ulotek).

Korzystanie z zasobów internetowych dotyczących doradztwa zawodowego(strony kuratorium, szkół ponadgimnazjalnych, powiatowego urzędu pracy.

Informowanie uczniów o zawodach deficytowych i nadwyżkowych.

Przygotowanie gazetki ściennej dotyczącej grup zawodów, kierunków kształcenia i możliwości podjęcia pracy.

Udostępnianie informacji z zakresu doradztwa zawodowego na szklonej stronie internetowej.

Udział uczniów w Targach Edukacyjnych.

 

Pedagog, wychowawcy, n-l informatyki

Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom(prawnym opiekunom).

Konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami, pomoc w wyborze szkoły i zawodu.

Prowadzenie e-rekrutacji.

Kierowanie w sytuacjach trudnych do specjalistów.

Pedagog, wychowawcy, n-l informatyki

Prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.

Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz godz.wych. służących określeniu predyspozycji zawodowych, doskonalących umiejętności współdziałania, komunikacji, autoprezentacji, redagowania dokumentów aplikacyjnych.

Zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Starogardzie Gd.

Spotkania z absolwentami i rodzicami reprezentującymi różne zawody.

Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.

Przygotowanie i przedstawienie przez uczniów prezentacji o zawodach. 

Pedagog, wychowawcy, doradca zawodowy,

policjant ,prawnik,

fryzjer, sprzedawca

 

Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Współpraca z ośrodkiem planowania kariery w celu uzyskania informacji doradczych, organizacji spotkań dla młodzieży.

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskania informacji na temat lokalnego rynku pracy.

Pedagog ,wychowawcy

Preorientacja przez zabawę.

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Poznawanie zawodów wykonywanych przez najbliższych i znajomych. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Zabawy w kącikach zabaw, naśladowanie, odgrywanie ról.

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

DBI