| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Klucz do sukcesu

Klucz do sukcesu-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych

Gminy Zblewo

 

Gmina Zblewo/Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie otrzyma 213 750,90 zł na realizację Projektu systemowego „Klucz do sukcesu-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Zblewo” realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

 

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Projekt realizowany będzie w okresie: IX 2011 - VIII 2012. Za zarządzanie projektem odpowiedzialny będzie Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie oraz Asystenci Szkolni Projektu.

 

Realizacja projektu ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju 350 uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Zblewo dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu 2011/2012.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

 • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół Gminy Zblewo poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych w okresie 2011/2012
 • zwiększenie dostępności i wzmocnienie psychologiczne uczniów i uczennic w okresie 2011/2012.

 

Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych we wszystkich szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Zblewo: w Publicznej Szkole Podstawowej w Borzechowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni, Publicznej Szkole Podstawowej w Pinczynie, Publicznej Szkole Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim i Publicznej Szkole Podstawowej w Zblewie.

 

W ramach projektu odbywać się będą następujące zajęcia od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r.:

 

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i w pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją-17 grup,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-13 grup,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej- 18 grup,
 • zajęcia logopedyczne – 19 grup,
 • zajęcia socjoterapeutyczne – 1 grupa,
 • zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne – 4 grupy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych – 9 grup,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania techniczno-informatyczne– 1 grupa,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych artystycznie – 10 grup,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z języka angielskiego – 3 grupy.

 

We wszystkich szkołach zostanie doposażona baza dydaktyczna.