Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

Aktualności

02 października 2019 17:11 | Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOT. STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego, 83-224 Borzechowo; ul. Szkolna 3, tel: 58 5884805, e-mail: pspborzechowo@poczta.onet.pl
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zspborzechowo.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników lub/i ochronę mienia zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z treścią art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1074 r. Kodeks pracy.
  4. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół szkoły.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, anonimizacji wizerunku, ograniczenia przetwarzania oraz/lub sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie określonym w RODO.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Przeczytano: 963 razy. Wydrukuj|Do góry

DBI