Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

KAŻDE DZIECKO MA W SOBIE POTENCJAŁ, TRZEBA MU TYLKO DAĆ MOŻLIWOŚĆ ROZWINIĘCIA SKRZYDEŁ!

Aktualności

07 maja 2020 22:25 | Aktualności

RODO- aktualizacja

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego, 83-224 Borzechowo; ul. Szkolna 3, tel: 58 5884805, e-mail: pspborzechowo@poczta.onet.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@zspborzechowo.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,
 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 •  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych..
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych, wewnętrznych rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej, wizytówek, rejestrów działalności gospodarczej (np. KRS i CEiDG), prasy oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.

12. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora.

13. W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

14. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOT. STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego, 83-224 Borzechowo; ul. Szkolna 3, tel: 58 5884805, e-mail: pspborzechowo@poczta.onet.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zspborzechowo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników lub/i ochronę mienia zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z treścią art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1074 r. Kodeks pracy.
 4. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren wokół szkoły.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, anonimizacji wizerunku, ograniczenia przetwarzania oraz/lub sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie określonym w RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przeczytano: 1520 razy. Wydrukuj|Do góry

#SuperKoderzy
lekturki
DBI