Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

"Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu." - Benjamin Britten.

Aktualności

01 września 2020 19:12 | Aktualności

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. O. FLAWIANA SŁOMIŃSKIEGOW BORZECHOWIE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. O. FLAWIANA SŁOMIŃSKIEGOW BORZECHOWIE

 

Podstawa prawna:

 • Wytyczne GIS, MEN, MZ
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493(Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Zblewo, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać na parterze w przedsionkach wejść do szkoły; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Przy wejściach do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobligowani do dezynfekcji rąk.
 4. Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 5. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 6. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.00 do 17.00
 7. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie.
 8.  W szkole może być mierzona temperatura ciała uczniowi, u którego występują objawy chorobowe za pomocą termometru bezdotykowego. Po dokonaniu pomiaru temperatury termometr jest dezynfekowany.
 9. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 10. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach. Uczniowie dojeżdżający zgodnie z rozkładem autobusów, uczniowie miejscowi z klas:
 • I-III nie wcześniej niż o 7.45, oprócz dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej,
 • IV-VI nie wcześniej niż o 7.50,
 • VII-VIII nie wcześniej niż o 7.55
 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Osłonę ust i nosa uczniowie zdejmują dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionków w wejściach do szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Każdemu oddziałowi przypisana jest jedna stała sala lekcyjna – załącznik nr 2.
 5. Zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia / schowania zbędnych przedmiotów w celu ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji.
 6. Nauczyciel wietrzy salę, w której prowadził lekcję w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Przerwy uczniowie odbywają pod opieką nauczyciela dyżurującego na korytarzu lub na dworze zgodnie z grafikiem – załącznik nr 3.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z terenu przyszkolnego na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 13. Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.
 14. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 15. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz  w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy    w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  z uczniami oraz nauczycielami.
 15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – załącznik nr 4.
 16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się   na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego  do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni   na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 17. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 4

Zasady korzystania z szatni

 

1. Pracownicy pełniący dyżur w szatni, zobowiązani są do koordynowania ruchem w szatni tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów i umożliwić zachowanie dystansu społecznego.

2. Uczniowie do szatni wchodzą w maseczkach i dezynfekują ręce.

3. Uczniowie zostawiają w szatni okrycie wierzchnie i obuwie i zabierają wszystkie potrzebne rzeczy,   z których będą korzystać w ciągu dnia.

4. Uczniowie udają się do swojej klasy, w której czeka nauczyciel rozpoczynający zajęcia w tym dniu  z daną klasą, zajmują miejsce i zdejmują maseczkę.

5. Po skończeniu zajęć zgodnie z planem lekcji danej klasy, uczniowie w maseczkach pod nadzorem nauczyciela z którym mieli ostatnia lekcję schodzą do szatni z zachowaniem odpowiednich odległości.

6. Obsługa dezynfekuje pomieszczenia po każdej grupie osób korzystających z szatni (w czasie lekcji). Uzupełnia kartę monitorowania prac porządkowych zgodnie z instrukcją - załącznik nr 4.

7. W wyjątkowych przypadkach (np. zwolnienie ucznia z lekcji przed zakończeniem zajęć oddziału) nauczyciel umożliwia skorzystanie z szatni, a następnie pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie,   z którymi uczeń miał kontakt.

                                                                                                                       

§ 5

Zasady korzystania z sali gimnastycznej

 

1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

3. Należy wietrzyć salę gimnastyczną, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

4. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły ( w miarę możliwości).

5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

6. Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni przy sali gimnastycznej.

§ 6

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. Nauczyciel bibliotekarz określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 7

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi, zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m, stosować środki ochrony osobistej.

2.   Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

3.   Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

4.    Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować  stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

5.  Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

przed rozpoczęciem pracy,

przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

po skorzystaniu z toalety,

po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

po jedzeniu, piciu.

6.  W stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że  uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę – załącznik nr 5.

7.  Następna grupa może wejść do stołówki po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych

     do dezynfekcji.

8.  Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbiera nauczyciel  opiekujący się grupą.

9.  Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka zwrotu naczyń skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

10. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 

§ 8

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.
 4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami, w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • § 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie tzw. Izolatka, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Starogardzie Gdańskim (nr tel. 585624011) oraz organ prowadzący szkołę (585884567).
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Osoby powyżej 60 roku życia oraz osoby z istotnymi problemami zdrowotnymi podejmują decyzję  o podjęciu pracy po konsultacji z lekarzem.
 4. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatce.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatki nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać  w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 11

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik  został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

 

 

 

§ 12

Organizacja pracy szkoły w czerwonych i żółtych strefach zagrożenia COVID-19

 

1. W strefach czerwonych i żółtych organizacja pracy szkoły jest ściśle podporządkowana wytycznym  i decyzjom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Taką decyzję może podjąć również dyrektor, ale przy zgodzie organu prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu.

2. Dyrektor szkoły znajdującej się na terenie tych stref modyfikuje procedury bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z wyznaczoną osobą ze strony sanepidu i przekazuje drogą pisemną, mailową lub w nagłych wypadkach telefoniczną bieżące raporty o stanie bezpieczeństwa epidemicznego szkoły.

4. Wyznaczony do kontaktu i koordynowania działań pracownik sanepidu na bieżąco przekazuje wytyczne i zalecenia, które należy wdrożyć w szkole.

5. Wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa podejmowane przez dyrektora szkoły lub ze strony Sanepidu powinny być ustalane drogą pisemną lub mailową. W sytuacjach nagłych dopuszcza się ustalenia drogą telefoniczną, pod warunkiem, że na podstawie telefonów zostanie sporządzona notatka służbowa zatwierdzona przez obie strony.

 

§13

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor szkoły.
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.
 4. Procedura może być modyfikowana.
 5. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej                           w sekretariacie szkoły.
 6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 7. Numery telefonów do Urzędu Gminy w Zblewie, Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz służb sanitarnych i medycznych znajdują się w gabinecie dyrektora szkoły i na tablicy ogłoszeń.
 • Urząd Gminy w Zblewie – 58 588 45 67
 • Centrum Usług Wspólnych w Zblewie – 58 588 44 06
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku – 58 322 29 00
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie -  58 530 36 10
  • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Starogardzie Gd. – 58 562 40 11 lub 58 562 40 12, 699 670 418
  • Pogotowie ratunkowe – 999, 112
  • Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590
  • Dyrektor – 512977818

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 do Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki

 

                                                                                             

 

 Borzechowo , dnia................................

 

…………………………………..........................................                                                                                                             
 Imię i nazwisko rodzica

 

 

……………………...............................................................                                                                                                                  

Numer telefonu

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, iż:

 

.................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

a)     jestem świadomy/a ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców/opiekunów, jak i innych domowników oraz ponoszę odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do szkoły;

 

b)     przekażę dyrektorowi lub wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce;

 

c)      będę wysyłać do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych i zastosuję się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do ww. instytucji. Zezwalam  na zmierzenie temperatury dziecku przez wychowawcę lub wyznaczonego pracownika;

 

d)     nie przyślę dziecka do szkoły, jeżeli w domu będzie przebywać ktoś na kwarantannie lub  w izolacji.

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

...........……………………………………

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego  w Borzechowie, ul. Szkolna 3A, 83-224 Borzechowo, tel. 588584805, e-mail: pspborzechowo@poczta.onet.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zspborzechowo.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa/zawartych umów/ na podstawie udzielonej zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

a)     dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

b)     żądania ich sprostowania,

c)     usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d)     do przenoszenia danych,

e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@zspborzechowo.pl  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego    w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
 3. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                                                                        ………………...………………….

                                                                   data                                                                                                                podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 125 razy. Wydrukuj|Do góry

DBI
lekturki